Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zber odpadu

Vývoz odpadu

Január 2019
 • Po
 • Ut
 • St
 • Št
 • Pi
 • So
 • Ne
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15
 • 16
 • 17
 • 18
 • 19
 • 20
 • 21
 • 22
 • 23
 • 24
 • 25
 • 26
 • 27
 • 28
 • 29
 • 30
 • 31
 • 1
 • 2
 • 3

Filter

Legenda

 Zber všetkých vytriedených zložiek komunálneho odpadu

 Zmesový komunálny odpad

 Vývoz kovových obalov

 Vývoz tetrapakov

 Vývoz plastov

 Vývoz skla

 Vývoz papiera


 

Vyhľadať podľa textu

22.1.2019

Štvrť SNP a podnikateľské subjekty Vývoz skla

Viac informácií získate na Referáte podnikania a životného prostredia MsÚ
v Trenčianskych Tepliciach, na tel. čísle: 032/655 6726;
e-mail: renata.slotikova@teplice.sk

Vítame vás v sekcii venovanej problematike odpadového hospodárstva v našom meste. Cieľom tejto informačnej sekcie je vytvoriť priestor na zverejňovanie všetkých dostupných  informácií súvisiacich so zberom, triedením ako aj likvidáciou odpadu v Trenčianskych Tepliciach. Oficiálnymi dokumentmi,  ktoré definujú základné pravidlá s nakladaním odpadu je Všeobecné záväzné nariadenie mesta  VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta a VZN č.9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske TepliceUpozorňujeme, že podľa čl. XIX. ods. 1 VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta sa priestupku dopustí ten, kto uloží odpad na iné miesto než na miesto určené obcou. To znamená, že keď vyložíte odpad vedľa nádoby na odpad vytvárate tým nelegálnu skládku odpadov a dopúšťate sa tak priestupku.

Ak sa zistí osoba zodpovedná za umiestnenie odpadu, je povinná zabezpečiť zhodnotenie a zneškodnenie odpadu na vlastné náklady a Mesto Trenčianske Teplice môže podľa čl. XIX. spomínaného VZN uložiť pokutu do výšky 166 € .

SÚČASNÝ ČASOVÝ INTERVAL ZBERU ODPADU

oblasť / územie interval - komunálny odpad interval - triedený odpad
sídlisko SNP 2 x týždenne (po a pia) 1 x týždenne
rodinné domy nepárna streda 1 x mesačne
podnikatelia 2 x týždenne (po a pia)  

 

ZBERNÝ DVOR

je umiestnený v oplotenom areáli Technických služieb mesta Trenčianske Teplice pri Novom cintoríne. Pôvodca komunálneho odpadu, ktorý uhradil Miestny poplatok za komunálne odpady a drobné stavebné odpady môže na Zberný dvor odovzdať nasledovný odpad :

 • Papier / noviny, časopisy, kartóny /
 • Plasty  / PET a PE fľaše, fľaše od aviváží, šampónov, oleja, octu, fólie /
 • Sklo, Textil
 • Kovy
 • Elektroodpad z domácností /chladničky, mrazničky, práčky, televízory a iné spotrebiče/
 • Objemný odpad 
 • Drobný stavebný odpad /za odplatu 0,078 €/kg odpadu/ 
 • Biologicky rozložiteľný odpad
 • Batérie a akumulátory, žiarivky a výbojky, oleje, farby 


Otváracie hodiny zberného dvora, pôvodca odpadov sa musí ohlásiť u zodpovednej osoby na Zbernom dvore .

Pondelok 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Utorok 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Streda 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Štvrtok 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Piatok 08:00 - 11:30 12:30 - 15:00 informácie : 0911 115 849, 032 655 2542
Sobota 09:00 - 12:00 - informácie : 0915 730 225

 

 

Popis systému nakladania s odpadom v meste Trenčianske Teplice

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.  

Nakladanie s komunálnym odpadom, vrátane jeho vytriedených zložiek je zabezpečené na území celého mesta, na základe zmluvného vzťahu so zberovou spoločnosťou.

Zber sa vykonáva do zberných nádob, ktoré sú majetkom  mesta, príp. do vriec. Zber komunálnych odpadov je uskutočňovaný podľa odsúhlaseného harmonogramu. Zmesový komunálny odpad sa zbiera do nádob o objeme 110 l, 120 l, 240 l, alebo 1100 l.  V častiach mesta so zástavbou rodinných domov sa zber vykonáva v týždenných intervaloch, v letnom období ( od  1.5. – 30.9.) a v dvojtýždňových intervaloch v zimnom období ( od 1.10. – 30.4.)  Zber odpadov z domácností v bytových domoch a od  podnikateľských subjektov  sa uskutočňuje 2x do týždňa.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré sa vzhľadom na svoje rozmery nedajú umiestniť do zberných nádob na odpad ako napr. starý nábytok, koberce a podlahoviny, matrace, dvere a pod... Občan má možnosť tento odpad počas prevádzkových hodín bezplatne odovzdať v zbernom dvore.

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (DSO)
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov mesto určilo  vo VZN č. 9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice, kde sadzba za 1 kg DSO je 0,078 €. Zber DSO sa vykonáva na zbernom dvore a je určený výhradne pre fyzické osoby – obyvateľov mesta.

Vytriedené zložky komunálneho odpadu
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. Je povinnosťou všetkých občanov mesta triediť komunálne odpady na nasledovné zložky: papier a lepenka, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovy. Uvedené odpady sa zhromažďujú v hromadnej bytovej zástavbe v zberných nádobách, ktoré sú farebne rozlíšené a v individuálnej zástavbe v plastových vreciach, ktoré sú farebne rozlíšené a to:

 • modrej farby – papier a lepenka  
 • zelenej farby – sklo  
 • žltej farby – plasty
 • červenej farby – kovové obaly  
 • oranžovej farby – viacvrstvové kombinované materiály

Harmonogram zberu vytriedených zložiek z rodinných domov je zverejnený na webovom sídle mesta a na verejných tabuliach a je vykonávaný druhý utorok v mesiaci. Obyvatelia rodinných domov vyložia vrecia v skorých ranných hodinách pred svoj rodinný dom.

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta. Textil môžu občania taktiež odovzdať na zbernom dvore.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

Spôsob a podmienky tried.  zberu komunálnych odpadov – použitých  batérií a akumulátorov.
Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob tretej osoby  umiestnených na zbernom dvore, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,chemikálie a iné nebezpečné odpady). Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať na zbernom dvore mesta, avšak tieto odpady musia byť v pôvodných obaloch s označením.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov –  veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok

Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Pre vytriedené odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone podnikateľskej činnosti tvoriacej predmet podnikania, vrátane vytriedených nebezpečných odpadov, si zabezpečia ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou.

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a a parkov vrátane odpadu z cintorínov kompostovaním a určuje v prípade individuálnej bytovej výstavby pre  domácnosť kompostovací zásobník s individuálnym kompostovaním parkov. Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad bez vývozného cyklu, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Okrem toho mesto organizuje 2 x do roka  zber konárov z rodinných domov. Počas celého roka je biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (konáre) od fyzických osôb možné ukladať na zberný dvor.

Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona nezabezpečuje  vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od obyvateľov. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že: mesto si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste  podľa § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch, na základe ktorej mesto  preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Nakladanie s  jedlými olejmi a tukmi z domácností. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky  bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber olejov a tukov sa zabezpečuje z rodinných domov v termínoch zberu vytriedených zložiek KO (druhý utorok v mesiaci).Uzatvorené nádoby s olejom treba vyložiť spolu s vytriedeným odpadom vo vreciach.

Nakladanie s odpadovými pneumatikami
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

Prevádzkovanie zberného dvora
Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli pri novom cintoríne a je prevádzkovaný Technickými službami mesta Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice. Pôvodca komunálneho odpadu, ktorý uhradil miestny  poplatok za komunálne odpady môže  bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky  KO aj na zbernom dvore.

vedený zodpovednou osobou:  vedúci zberného dvora, tel. kontakt:  0911 115849

Triedime správne domáci odpad?


Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. 

Riaďte sa pravidlami triedenia nášho mesta

 • ​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.
 • Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.
   

vy_len_triedte_my_sa_postarame.jpg

Od sáčku k sáčku


Dnes si už mnohí z nás zvykli, že na začiatku mesiaca dostanú od svojej zberovej spoločnosti plastové vrecia určené na triedenie. No uvažovali ste niekedy nad tým, akú cestu podstúpi to vrece, ktoré sa naplní odpadom vo vašej domácnosti?

Všetko začína práve u vás doma. Pri správnom triedení končí v žltom vreci plastový odpad, akým sú PET-fľaše, obaly z pracích a čistiacich prostriedkov, ako i plastové sáčky a obaly. Zberová spoločnosť vezme zo žltých vriec vytriedené plasty, ktoré sa dotrieďujú na triediacej linke. Zo zmesi plastov putujúcej na páse sa vyberajú PET fľaše, fólie (medzi nimi i samotné žlté vrece) a ostatné druhy, keďže každý má špeciálne spracovanie. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do plastov nepatria. Roztriedené druhy plastov sa po pretriedení lisujú do balíkov a odvážajú na spracovanie k recyklátorom.

Výsledkom recyklácie plastov býva tzv. regranulát, čo je vstupná surovina na výrobu nových plastov. Plasty sa totiž väčšinou vyrábajú z malých guľôčok materiálu (granulátu),
ktorý sa zohrieva a následne vytláča do foriem. Regranulát je vlastne rovnaká vstupná surovina na výrobu plastu, ktorá však nebola vytvorená z ropy, ale z vytriedeného odpadu.

Regranulát sa dodatočne „vyperie“, aby bol pripravený na ďalšiu úpravu takzvaným extrudovaním. To je výrobný proces, pri ktorom je za pomoci teploty a tlaku pôvodný materiál roztavený, vytlačený do výsledného tvaru a v chladiacej vani je ochladený, potom osušený, a narezaný na požadovanú dĺžku. Pridaním farbiva do suroviny možno novú fóliu farebne upravovať a k vám sa znova dostáva vo forme žltého vreca –na odpad.

Na výrobu 1 tony plastov sa spotrebuje až 2,5 tony ropy. Toto množstvo ropy je možné nahradiť 1,2 tonami zberových plastov. Pri takejto recyklácii dochádza k 97% úspore energií oproti výrobe z ropy. Ďalší dôvod, prečo sa oplatí odpad triediť a recyklovať. Preto vy len trieďte a o ostatné sa postaráme my.

Nie, všetok vytriedený odpad nekončí na jednej kope! Ani na skládke!

Možno aj vy ste už videli nasledujúcu situáciu: Auto zberovej spoločnosti, ktoré bežne vyváža kontajnery na zmesový odpad, prišlo vyviezť viaceré kontajnery vytriedeného odpadu za sebou. Prípadne, ak zbierate odpad do vriec, smetiari naraz naložia na korbu vrece s plastmi aj vrece s papierom. Na základe tohto ste mohli prísť k záveru, že je zbytočné doma triediť odpad, veď aj tak sa to všetko odvezie na jednu kopu či na skládku.

Ako to teda v skutočnosti je?

V prvom rade si treba uvedomiť, že vytriedený odpad je surovinou, s ktorou sa obchoduje a následne sa používa na výrobu nových výrobkov. Triedením a recykláciou sa šetria prírodné zdroje aj zásoby nerastných surovín. Správne vytriedený odpad je opätovne spracovaný a využitý.

Pokiaľ ide o vývoz odpadu, existuje viacero typov zberných vozidiel, ktoré majú rozličné technické riešenia. Často sa stáva, že zberová spoločnosť používa to isté vozidlo na zber zmesového odpadu a tiež na zber triedeného odpadu. Najčastejšie na Slovensku prebieha zber vytriedených zložiek odpadu po jednotlivých druhoch. Auto odvezie podľa zberového kalendára napríklad papier a to isté auto sa iný deň prázdne vráti a vyzbiera plasty. Ďalší deň ním zasa zvezú zmesový odpad.

Existujú však i také zberové vozidlá, ktoré majú rozdelený nákladný priestor a pri vývoze sa súbežne zbierajú rôzne vytriedené druhy odpadu. Každá zložka sa však vtedy sype zvlášť do osobitného zásobníka, ktorý je súčasťou nákladného priestoru vozidla.

Zberove auto.png

Táto forma k životnému prostrediu priateľskejšia, keďže zberové autá nejazdia na jedno miesto viackrát. Šetrí sa čas, pohonné hmoty a menej najazdených kilometrov sa odrazí aj na menšej produkcii skleníkových plynov. Rovnako to platí i v prípade odpadu zbieraného do vriec. Vrecia aj po naložení na nákladný priestor vozidla chránia vytriedený odpad pred tým, aby sa pomiešal.

Triediaca linka.jpg

Všetok vytriedený odpad potom putuje na triediacu linku, kde sa rozdelí podľa materiálu. Na linke sa ďalej dotrieďuje na jednotlivé druhy. Napríklad plasty sa dotrieďujú niekedy až na 18 druhov a papier na 2 až 4 druhy. Pracovníci z pásu vyhadzujú i nečistoty, ktoré do triedeného zberu nepatria. Občas však skutočne môže odpad z farebného kontajnera alebo vreca skončiť na skládke. Ak totiž vytriedený odpad obsahuje viac než 45 % nečistôt – čiže iného, napríklad zmesového odpadu, nie je možné jeho následné dotriedenie (či už z finančného alebo hygienického hľadiska).

Ak správne triedime, svet je krajší

Majte na pamäti nasledovné pravidlá:

 • Snažte sa odpad netvoriť vôbec.
 • Zálohované obaly nepatria do koša, vráťte ich do predajne.
 • Dodržiavajte farebnú abecedu triedenia: sklu patrí zelená, papieru modrá, plastom žltá, kovom červená a nápojovým kartónom oranžová farba. Napovie Vám aj označenie na obale:

obal.jpg

 

 • Riaďte sa pravidlami triedenia svojej obce.​​Len vytriedený odpad sa dá zhodnotiť a recyklovať.

Trieďte odpad, oplatí sa to. Za vytriedený odpad občan neplatí, jeho zber hradia výrobcovia prostredníctvom OZV ENVI - PAK.

Zverejnenie údajov o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov  za kalendárny rok  2018

Mesto Trenčianske Teplice v súlade s ust. § 4 ods. 6 zákona č.329/2018 Z. z. o poplatkoch za uloženie odpadov a o zmene a doplnení zákona č. 587/2004 Z.z. o Environmentálnom fonde a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňuje  informáciu o úrovni vytriedenia komunálnych odpadov za predchádzajúci kalendárny rok.

Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov za kalendárny rok  2018   je   37,14  %


 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka