Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zákon o slobode informácií

Prehľad právnych predpisov

 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok)
 • zákon č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov
 • ďalšie platné právne predpisy uverejnené v Zbierke zákonov Slovenskej republiky, ktoré sa týkajú obecného zriadenia

Zbierky zákonov Slovenskej republiky sú v papierovej forme k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, č. dv. 210. 

Postup Mesta Trenčianske Teplice pri vybavovaní žiadostí

Postup, ktorý musí povinná osoba dodržiavať pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní, vrátane príslušných lehôt, ktoré je nutné dodržať 

Sprístupnenie informácií na žiadosť:

 • Žiadosť o sprístupnenie informácií mesto Trenčianske Teplice vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti alebo odo dňa odstránenia nedostatkov žiadosti.
 • Zo závažných dôvodov (§ 17 ods. 2 zákona č. 211/2000 Z. z.) môže byť táto lehota predĺžená, najviac však o 8 pracovných dní. Predĺženie lehoty sa oznámi žiadateľovi bezodkladne, v oznámení sa uvedú dôvody, ktoré viedli k predĺženiu lehoty.
   

Informácie o podávaní žiadostí, návrhov...

Miesto, čas a spôsob, akým možno získavať informácie; informácie o tom, kde možno podať žiadosť, návrh, podnet, sťažnosť alebo iné podanie

 • osobne – v Klientskom centre mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach, Ul.gen.M.R.Štefánika 4,
  • pondelok v čase od 08.00 do 12.00 h.
  • streda v čase od 13.00 do 17.00 h.
 • písomne – poštou - v podateľni Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach, Ul.gen.M.R.Štefánika 4,  v dňoch: pondelok až štvrtok od 8.00 h do 12.00 a od 13.00 do 16.00 h, piatok od 8.00 h do 12.00 h a od 13.00 - 15.00 h.
 • prostredníctvom elektronickej pošty na adrese: info@teplice.sk
   

Informácie o spôsobe podania opravného prostriedku ...

1. OPRAVNÉ PROSTRIEDKY VOČI ROZHODNUTIAM MESTA

Miesto podania opravného prostriedku:
MESTO Trenčianske Teplice
Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
 
Spôsob podania opravného prostriedku:
zásadne písomne v dvoch exemplároch, pokiaľ z konkrétneho rozhodnutia mesta nevyplýva niečo iné
 
Lehota na podanie opravného prostriedku:
zásadne je lehota 15 dní odo dňa doručenia rozhodnutia, pokiaľ z platnej právnej úpravy a samotného rozhodnutia nevyplýva niečo iné

2. SÚDNE PRESKÚMANIE ROZHODNUTÍ MESTA

Súdnemu preskúmaniu podliehajú tie rozhodnutia mesta, kde to pripúšťa ust. § 244 a nasl. Občianskeho súdneho poriadku, resp. to vyplýva z osobitných právnych predpisov.
 
Pri preskúmaní rozhodnutí musia byť splnené obsahové i formálne náležitosti požadované platnou právnou úpravou.

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií

Sadzobník úhrad nákladov v súvislosti s poskytovaním informácií podľa § 21 ods. 1 zákona NR SR č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám (zákon o slobode informácií)

1. Náklady spojené s vyhotovením kópie a odoslaním informácie

a) Technické nosiče dát
CD-R ......0,36 €
DVD-R ....0,47 €

b) Vyhotovenie kópií požadovaných informácií (na papier)
A3.............0,13 €
A4.............0,06 €

c) Obstaranie obálok
C4............0,08 €
C5............0,04 €
C6............0,02 €

d) Odoslanie informácií Poštovné - Do vlastných rúk
do 50 g..........1,50 €
do 100 g........1,60 €
do 500 g........1,70 €
do 1000 g......2,10 €
do 2000 g......3,10 €

Spôsob úhrady nákladov za sprístupnenie informácií podľa § 3 vyhlášky Ministerstva financií SR č. 481/2000 Z.z. o podrobnostiach úhrady nákladov za sprístupnenie informácií

1. poštovou poukážkou
2. bezhotovostným prevodom na účet v banke
3. v hotovosti do pokladne, alebo platba platobnou kartou priamo v pokladni

Zverejnenie nehnuteľných vecí prevedených do vlastníctva inej osoby
 

Zverejňovanie zmlúv, objednávok a faktúr


 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka