Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Voľby do orgánov samosprávy obcí 2018

Informácie pre voliča

Dátum a čas konania volieb

Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú v sobotu 10. novembra 2018 od 7:00 do 22:00 h.

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby primátora mesta Trenčianske Teplice

Mesto Trenčianske Teplice uverejňuje podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákona v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby primátora mesta:

 1. Zuzana Frajková Ďurmeková, Mgr., 48 r., podnikateľka, nezávislá kandidátka
 2. Peter Hledík, Mgr., 72 r., dôchodca, SZČO, nezávislý kandidát
 3. Štefan Škultéty, PhDr., 43 r., primátor mesta, nezávislý kandidát
   

ZOZNAM ZAREGISTROVANÝCH KANDIDÁTOV
pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach

Mesto Trenčianske Teplice uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z.z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov zaregistrovaných pre voľby do Mestského zastupiteľstva vo volebnom obvode č. 1:

 1. Kamila Bábiková, 67 r., bezpečnostná technička, Strana zelených
 2. Dušan Bajtgovský, 55 r., technický pracovník, nezávislý kandidát
 3. Martin Brezovák Mgr., 29 r., zamestnanec štátnej správy, Doma dobre
 4. Michaela Fedorová Mgr., 37 r., SZČO, nezávislá kandidátka
 5. Maroš Greguš, Ing., 46 r., IT špecialista, Starostovia a nezávislí kandidáti
 6. Katarína Holá, Ing., 39 r., projektová manažérka, Starostovia a nezávislí kandidáti
 7. Jakub Hollý, Ing., 31 r., IT konzultant, Spolu – občianska demokracia
 8. Nikola Kontrová, Bc., 23 r., študentka, nezávislá kandidátka
 9. Roman Krištof, 52 r., obchodný manažér, Spolu – občianska demokracia
 10. Tomáš Krivda, 34 r., športový hospodár, Starostovia a nezávislí kandidáti
 11. Miloš Lutka, Mgr., 44 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát
 12. Katarína Martinková, JUDr., 38 r., advokátka, Starostovia a nezávislí kandidáti
 13. Alena Nitrianska, Ing., 66 r, SZČO, Národná koalícia
 14. Peter Ondrišák, Bc., 33 r., obchodný predajca, Starostovia a nezávislí kandidáti
 15. Monika Pšenčíková, 68 r., dôchodkyňa, nezávislá kandidátka
 16. Jozef Raučina, 39 r., podnikateľ, Spolu – občianska demokracia
 17. Erik Rybanský, Mgr., 24 r., podnikateľ, nezávislý kandidát  
 18. Pavol Sirotný, 36 r., podnikateľ, nezávislý kandidát
 19. Milan Stuhl, 23 r., ambasádor športu, nezávislý kandidát
 20. Tomáš Škultéty, JUDr., 40 r., vyšší súdny úradník, Starostovia a nezávislí kandidáti
 21. Marián Takáč, Ing., 41 r., letecký manažér, nezávislý kandidát
 22. Filip Vavro, Ing., 31 r., konštruktér, nezávislý kandidát
 23. Milan Žáčik, Mgr., 39 r., štátny zamestnanec, nezávislý kandidát


Vo volebnom obvode sa volí 11 poslancov.V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. v znení neskorších    predpisov, primátor Mesta  Trenčianske Teplice určil na vykonanie volieb do orgánov  samosprávy   pre  mesto Trenčianske Teplice  4 volebné okrsky:

Okrsok č. 1 - Základná škola ( Štvrť SNP č 159/76)
Okrsok č. 2 - Základná škola ( Štvrť SNP č 159/76)
Okrsok č. 3 - Športklub ( Štvrť SNP č 156/73)
Okrsok č. 4 – Mestský úrad (  Gen. M. R. Štefánika č.613/4)

Okrsok č. 1 - volebná miestnosť:        Základná škola ( Štvrť SNP č. 159/76)

Do okrsku č.1 sú zaradení voliči s trvalým pobytom na uliciach:
Gen. M.R. Štefánika, Tehelňa, Ľ. Podjavorinskej, Sady pod Dedovcom, Gogolova
Štvrť SNP bloky č.: 7, 8, 16, 17, 18, 19, 20, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89.

Okrsok č. 2 - volebná miestnosť:        Základná škola ( Štvrť SNP č. 159/76)

Do okrsku č.2 sú zaradení voliči s trvalým pobytom na uliciach:
Šrobárova, Nádražná, Štvrť SNP bloky č.: 1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28,    29, 30, 31, 32.

Okrsok č. 3 - volebná miestnosť:        Športklub ( Štvrť SNP č. 156/73)

Do okrsku č.3 sú zaradení voliči s trvalým pobytom na uliciach:
Štvrť SNP bloky č.: 14, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 70, 99.
Samota Skalica.

Okrsok č. 4  – volebná miestnosť:  Mestský úrad  ( Gen. M. R. Štefánika  č.613/4)

Do okrsku č.4 sú zaradení voliči s trvalým pobytom na uliciach:
Baračka, Hurbanova, Bagarova, Pod Klepáčom, Partizánska, Červené Kopanice, 17. novembra, T.G. Masaryka, Kúpeľná, Hviezdoslavova , občania prihlásení na Mesto  Trenčianske Teplice

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

Právo byť volený

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň volieb dovŕši 18 rokov veku.

Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 25 rokov veku.

Prekážkou práva byť volený je

 • výkon trestu odňatia slobody,
 • právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,
 • pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

Spôsob hlasovania

Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu alebo dokladu o pobyte pre cudzinca.

Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi dva hlasovacie lístky - hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta) a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce (mesta).

Prevzatie hlasovacích lístkov a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacom lístku pre voľby poslancov obecného (mestského alebo miestneho) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. (Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode je uvedený na hlasovacom lístku.)

Na hlasovacom lístku pre voľby starostu obce (primátora mesta alebo starostu mestskej časti) môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

V osobitnom priestore určenom na úpravu hlasovacích lístkov vloží volič do obálky jeden hlasovací lístok pre voľby do obecného (mestského) zastupiteľstva a jeden hlasovací lístok pre voľby starostu obce (primátora mesta).

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Nesprávne upravené hlasovacie lístky vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb. Členovia okrskovej volebnej komisie nesmú voličom upravovať hlasovacie lístky.

Volič, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže požiadať, aby obálku do volebnej schránky v jeho prítomnosti vložila iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky 6. júla 2018 na základe rozhodnutia číslo 203 o vyhlásení volieb do orgánov samosprávy obcí určil deň konania komunálnych volieb podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20 a § 181 ods. 1 a 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

V    uvedenom rozhodnutí stanovil predseda Národnej rady Slovenskej republiky deň konania volieb a zároveň aj jednotlivé lehoty súvisiace s organizačno-technickým zabezpečením volieb a úlohami miesta obcí, a to:

 1. deň ich konania na sobotu 10. novembra 2018,
 2. lehotu na určenie volebných obvodov pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev, počtu poslancov obecných zastupiteľstiev v nich do 17. augusta 2018,
 3. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností (vrátane príslušných ulíc a súpisných čísiel) do 11. septembra 2018,
 4. lehotu na utvorenie miestnych volebných komisií do 11. septembra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 18. septembra 2018,
 5. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 11. októbra 2018 a lehotu na ich prvé zasadanie do 24. októbra 2018.

Na stránke Ministerstva vnútra SR v položke „voľby a referendum", na tomto linku http://www.minv.sk/?volby-oso2018 môžete nájsť všetky relevantné informácie k voľbám do orgánov samosprávy obcí:

 1. pre voliča,
 2. pre politické strany, politické hnutia a koalície,
 3. pre nezávislých kandidátov,
 4. informácie súvisiace s vedením volebnej kampane,
 5. adresy webových sídiel transparentných účtov,
 6. správy o prostriedkoch vynaložených na volebnú kampaň,
 7. tlačivá a vzory pre voľby a vedenie volebnej kampane,
 8. harmonogram organizačno-technického zabezpečenia volieb,
 9. vyhláška o výdavkoch na voľby,
 10. usmernenia na financovanie volieb,
 11. webové sídlo Štátnej komisie pre voľby a kontrolu financovania politických strán.

Podanie kandidátnej listiny politickou stranou alebo koalíciou

Kandidátnu listinu môže podať politická strana alebo politické hnutie (ďalej len „politická strana"), ktorá je registrovaná podľa zákona č. 85/2005 Z. z. o politických stranách a politických hnutiach v znení neskorších predpisov. Politické strany môžu na účely volieb utvoriť koalíciu a podať spoločnú kandidátnu listinu.

     Politická strana alebo koalícia podáva kandidátnu listinu v listinnej forme prostredníctvom svojho splnomocnenca najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Podanie kandidátnej listiny nezávislým kandidátom

Nezávislý kandidát podáva kandidátnu listinu v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb (najneskôr 11. 9. 2018), zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie (meno zapisovateľa miestnej (mestskej) volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na úradnej tabuli obce, resp. na webovom sídle obce, ak ho má zriadené). Lehota na podanie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine, podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce

Počet obyvateľov obce

Počet podpisov na podpisovej listine

do 50 10
51 - 100 20
101 - 500 40
501 - 2 000 100
2 001 - 20 000 200
20 001 - 100 000 500
nad 100 000 1000


V  zmysle § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov sa pre voľby poslancov obecných zastupiteľstiev v každej obci utvoria viacmandátové volebné obvody, v ktorých sa volia poslanci obecného zastupiteľstva pomerne k počtu obyvateľov obce, najviac však 12 poslancov obecného zastupiteľstva v jednom volebnom obvode; v mestách, ktoré sa členia na mestské časti, možno utvoriť aj jednomandátové volebné obvody, ak na počet obyvateľov mestskej časti pripadá iba jeden poslanec obecného zastupiteľstva.

V obci, v ktorej sa má zvoliť 12 alebo menej poslancov obecného zastupiteľstva, sa môže utvoriť jeden volebný obvod.

Pre voľby starostu obce tvorí každá obec jeden jednomandátový volebný obvod.

Zverejnenie počtu obyvateľov mesta Trenčianske Teplice        

Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 171 ods.9 posledná veta a § 176 ods.8 posledná veta zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení  neskorších  predpisov  zverejňuje  počet obyvateľov mesta ku dňu vyhlásenia volieb: 4100

Oznámenie o určení počtu poslancov a utvorení volebného obvodu pre voľby do orgánov samosprávy obcí

Mestské  zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach podľa § 166 ods. 3 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, uznesením č. 40/VIII/2018 zo dňa 15. augusta 2018 určilo,  že Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach bude mať 11 poslancov, ktorí budú zvolení v jednom volebnom obvode.

Elektronická adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskových volebných komisií: podatelna@teplice.sk

VYMENOVANIE ZAPISOVATEĽKY MESTSKEJ VOLEBNEJ KOMISIE

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie: Martina Fialová
Sídlo mestskej volebnej komisie:
Mestský úrad
Gen. M. R. Štefánika 613/4
914 51  Trenčianske Teplice
Telefónne číslo: 0905 888 379


 

dnes je: 18.7.2019

meniny má: Kamila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka