Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Verejné obstarávanie

Profil verejného obstarávateľa

  • Nákup a dodanie športového vybavenia a pomôcok pre mestské športoviská - Výzva na predkladanie ponúk

V zmysle § 117 zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „ZVO“).

Identifikačné údaje verejného obstarávateľa:

Názov: Mesto Trenčianske Teplice
Sídlo: M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
Kontaktná osoba: Mgr. Zdena Bunčáková
Telefón: 032/6556720, 032/6556731
E-mail: zdena.buncakova@teplice.sk
Webové sídlo internetová adresa: www.teplice.sk
Kompletné súťažné dokumenty sú dostupné priamo a úplne bez obmedzení či poplatkov na internetovej adrese (URL):https://www.teplice.sk/verejne-obstaravanie.html

Názov predmetu zákazky:

„Nákup a dodanie športového vybavenia a pomôcok“ Hlavný kód CPV: 37400000-2 Športový tovar a výbava

Druh zákazky:

Dodanie tovaru - zákazka s nízkou hodnotou
Rozdelenie predmetu zákazky na časti: požaduje sa predloženie ponuky na celý predmet zákazky.

Stručný opis:

Predmetom zákazky je nákup a dodanie športového vybavenia a pomôcok pre mestské športoviská na realizáciu organizovaných športových aktivít detí a mládeže. Ide o športové pomôcky na florbal, plávanie, futbal, gymnastiku a všeobecnú pohybovú prípravu (príloha 1).
Verejný obstarávateľ pripúšťa ekvivalentné návrhy. V prípade, že dodávateľ ponúkne tovar, ktorý sa nezhoduje s požadovanou špecifikáciou, tovar musí mať rovnaké parametre, resp. vyššie technické parametre, ako sú vyšpecifikované v opise predmetu, ktorý je uvedený v prílohe č.1.

Predpokladaná hodnota zákazky:

4 394,17 EUR bez DPH

Kritériá na vyhodnotenie ponúk:

Jediným kritériom je najnižšia cena za celý predmet zákazky v EUR s DPH. V prípade uchádzača, ktorý nie je platcom DPH bude posudzovaná cena celkom.

Uchádzač musí predložiť Návrh na plnenie kritéria, t. j. vyplnenú prílohu 2 tejto výzvy a podpísanú štatutárnym zástupcom uchádzača alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača.

Verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo neprijať ponuku, ktorej návrh na plnenie kritéria bude vyšší ako predpokladaná hodnota zákazky.

Uchádzačom navrhovaná zmluvná cena musí byť vyjadrená v Eurách. Navrhovanú cenu je potrebné určiť najviac na 2 desatinné miesta. Ak uchádzač určí jeho ponukovú cenu/ceny len na jedno desatinné miesto, platí, že na mieste druhého desatinného čísla je číslica 0. Ak uchádzač určí na viac desatinných miest ako na dve, bude jeho cena zaokrúhlená verejným obstarávateľom v zmysle všeobecne platných pravidiel o zaokrúhľovaní (t. z. od číslice 5 – vrátane sa bude zaokrúhľovať smerom nahor).

Miesto dodania zákazky:

Základná škola A. Bagara, SNP 6, 914 51 Trenčianske Teplice
Dĺžka trvania zákazky: 30 kalendárnych dní odo dňa vystavenia objednávky

Podmienky účasti:

a) Uchádzač musí spĺňať podmienky účasti týkajúce sa osobného postavenia v zmysle § 32 ods. 1 písm. e) ZVO. Jej splnenie preukazuje uchádzač predložením dokladov o oprávnení dodávať tovar (originál alebo fotokópia, príp. sken).
b) Uvedené sa nevyžaduje a uchádzač nie je povinný tento doklad predložiť, pokiaľ uvedené oprávnenie vyplýva z bežne prístupných registrov, napr. ORSR, ŽRSR a pod.
c) V prípade, ak by uchádzač nepredložil doklad o tom, že je oprávnený dodávať tovar, poskytovať službu, uskutočňovať práce vo vzťahu k predmetu zákazky, na ktorú predkladá uchádzač ponuku (originál alebo fotokópiu, príp. sken) alebo ak toto oprávnenie nevyplýva z bežne dostupných registrov, bude zo zákazky vylúčený.
d) Celá ponuka, tiež doklady a dokumenty v nej predložené musia byť vyhotovené v slovenskom jazyku alebo českom jazyku. Ak ponuku predkladá uchádzač so sídlom mimo územia Slovenskej republiky, musí predložiť doklady, ktorými preukazuje splnenie podmienok účasti vo verejnom obstarávaní v pôvodnom jazyku a súčasne musia byť doložené prekladom do slovenského jazyka, okrem dokladov v českom jazyku. V prípade zistenia rozdielov v obsahu predložených dokladov je rozhodujúci úradný preklad v slovenskom jazyku.

Použitie elektronickej aukcie: nie
Vyhlásenie výzvy na predkladanie ponúk: 30.7.2018
Lehota na predkladanie ponúk: do 10.8.2018 do 15.00 hod.

Spôsob predkladania ponúk:

Ponuky je potrebné doručiť v uzavretej obálke s heslom: „NEOTVÁRAŤ - cenová ponuka – športové vybavenie“ na adresu: Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice. V prípade osobného doručenia do podateľne MsÚ, M. R. Štefánika 4, a to v pracovných dňoch od 8.00 hod. do 15.00 hod.


 

projekt_oznacenie.jpg

 

 

 

 

 

 

 

Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice
bolo úspešné pri hodnotení projektov v rámci výzvy  OPKZP-PO4-SC431-2015-6, zameraná na zníženie energetickej náročnosti verejných budov.

V októbri 2017 sa začalo s realizáciou projektu s názvom:

Obnova Mestského úradu

ITMS kód projektu: NFP310040A165
Výška nenávratného finančného príspevku (95%): 545 440,32€
v rámci Operačného programu: Kvalita životného prostredia
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Prioritná os: 4. Energeticky efektívne nízkouhlíkové hospodárstvo vo všetkých sektoroch
Špecifický cieľ: 4.3.1 Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Hlavný cieľ projektu:  Zníženie spotreby energie pri prevádzke verejných budov
Hlavná aktivita realizácie projektu: Zníženie energetickej náročnosti Mestského úradu.
Podaktivity realizácie projektu:

  • Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu
  • Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania
  • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia

Realizáciou hlavnej aktivity a podaktivít dôjde k zlepšeniu energetickej efektívnosti a zvýši sa energetická hospodárnosť budovy nasledovne:

  • Rekonštrukcia a modernizácia stavebného objektu – úspora energie : 438 208 kWh
  • Rekonštrukcia a modernizácia vykurovania – úspora energie : 466 320 kWh
  • Rekonštrukcia a modernizácia osvetlenia – úspora energie : 47 464 kWh
  • Zníženie potreby energie na vykurovanie a osvetlenie predstavuje 513 784 kWh, čo predstavuje úsporu vo výške 72,31 %.

Zároveň sa realizáciou projektu a všetkých navrhovaných opatrení dosiahne úspora emisií CO2 vo výške 0,189 t/r, čo predstavuje v percentuálnom vyjadrení 80,43%.

Ukončenie realizácie projektu: 04/2019


V súlade s § 9 ods. 9 zákona č.25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zverejňujeme zadávanie zákaziek, ak ich predpokladaná hodnota je rovnaká alebo vyššia ako 1 000 eur.


 
iozz_chladiace.pdf(128 kB)Dom smútku v Trenčianskych Tepliciach – chladiace zariadenie
iozz_plosina2.pdf(128 kB)Dom smútku v Trenčianskych Tepliciach – zdvíhacia plošina
iozz_cyklo.pdf(282.3 kB)Modernizácia cyklotrasy KAŇOVÁ
Príloha 1 k vyzve na predkladanie ponuk_sportove_pomocky.pdf(170.9 kB)Príloha 1 k výzve na predkladanie ponúk_športové_pomôcky
Príloha 2 k vyzve na predkladanie ponuk_sportove_pomocky.pdf(234.6 kB)Príloha 2 k výzve na predkladanie ponúk_športové_pomôcky

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka