Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Spôsob zriadenia mesta

Spôsob zriadenia :

 • ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
 • zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení)

Právomoci :

 • dané zákonom o obecnom zriadení: § 4 ods. 3 , resp. § 5 ods.1


Mesto Trenčianske Teplice pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

 • vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu na dočasné hospodárenie,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,
 • vykonáva správu miestnych daní a poplatkov
 • usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb , a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a mesta
 • vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb
 • zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a čistenie mesta, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.) a verejnú dopravu
 • utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta , chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport
 • utvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta a vykonáva nad ním dozor (povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská)
 • obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta
 • vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta
 • zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov
 • organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta
 • určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva zamestnancov
 • zabezpečuje verejný poriadok
 • vedie kroniku v slovenskom jazyku
 • zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt
 • na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka