Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Športový areál

ihrisko(1).jpg

Otváracie hodiny športového areálu:

pondelok až nedeľa
jarné obdobie (od 16.4. do 30.6.) – od 7.00 do 21.00 hod
letné obdobie (od 1.7. do 15.9.) – od 7.00 do 22.00 hod
zimné obdobie (od 16.9. do 15.4.) od 7.00 do 18.00 hod

Prevádzkový poriadok viacúčelového ihriska Mesta Trenčianske Teplice

prijatý v súlade s VZN č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

ČI. I
Identifikačné údaje prevádzkovateľa:


Vlastník: Mesto Trenčianske Teplice
Prevádzkovateľ: Mesto Trenčianske Teplice
Adresa: Mestský úrad, M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice
IČO: 00312088
Správca: Mesto Trenčianske Teplice č.tel.: 032/655 6724
e-mail:anna.hudcovska@teplice.sk
Mestská polícia: tel.: 159, 0903 645 803

Prevádzkovateľ si vyhradzuje právo:

  • Určiť prevádzkové hodiny ihriska
  • Určovať podmienky využívania ihriska
  • Vykázať z areálu osoby, ktoré nedodržujú tieto pokyny


ČI. II
Účel použitia:

Viacúčelové športové ihrisko je určené na športové vyžitie obyvateľov Mesta Trenčianske Teplice. Počas trvania vyučovania žiakov materskej a základnej školy majú títo prednosť pri využívaní športového areálu.

Ihrisko je vhodné najmä na nasledovné rekreačné aktivity:

Atletika, Futbal (len s futsalovou loptou), Nohejbal, Basketbal, Volejbal, Florbal, Hádzaná.

Užívateľmi zariadenia sú predovšetkým žiaci materskej školy, základnej školy, Mesto Trenčianske Teplice a ním zriadené organizácie a obyvatelia mesta (mládež a dospelí), telovýchovné a športové oddiely, resp. záujmové združenia, právnické osoby.


ČI. III
Časový harmonogram ihriska:

Podľa pokynov prevádzkovateľa, resp. správcu

Prednosť majú všetky školské a športové podujatia organizácií, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice.

V prípade nepriaznivého počasia si prevádzkovateľ areálu vyhradzuje právo na akúkoľvek zmenu otváracích hodín.


ČI. IV
Cenník prenájmu:

žiaci materskej a základnej školy vo vyučovacom procese a činnosť krúžkov organizovaných základnou školou bez poplatku

verejnosť bez poplatku

domáce športové oddiely bez poplatku

tel. a športové oddiely, záujmové združenia, právnické osoby:

- jednorazové využitie 10,- Eur/1 hod.
- pravidelné využitie min. 4,- Eur/1 hod.

Ihrisko je možné rezervovať len počas pracovných dní v čase určenom správcom. Rezerváciu je potrebné nahlásiť na telefónnom čísle u správcu.

Nájomca zaplatí cenu za prenájom ihriska do pokladne MsÚ. MsÚ je povinné vystaviť nájomcovi doklad o zaplatení.

V prípade prenájmu je nájomca povinný zaplatiť nájomné vopred na dohodnutú dobu nájmu. V prípade nevyužitia predplatenej doby nájomcom z akýchkoľvek dôvodov (prekážka zo strany nájomcu alebo nespôsobilosť ihriska) sa nájomné nevracia. Nájomca alebo ním poverená osoba je povinný na vyzvanie správcom predložiť potvrdenie o zaplatení.


ČI. V
Vstup na viacúčelové ihrisko:

Viacúčelové ihrisko je ohraničené oplotením. Tento poriadok platí pre celý areál ihriska - oplotené územie medzi telocvičňou Základnej školy a Materskou škôlkou.

Žiaci materskej a základnej školy v sprievode učiteľa alebo školou poverenej zodpovednej osoby.

V prípade plateného užívania ihriska je nájomca povinný uhradiť prenájom ihriska pred vstupom na ihrisko.


ČI. VI
Prevádzkový poriadok:

Vstup na ihrisko je možný len na základe súhlasu správcu alebo inej zodpovednej osoby areálu.

Spôsobilosť ihriska na používanie (prenájom) z titulu nepriaznivého počasia, resp. technického stavu ihriska posudzuje správca.

Užívateľ je povinný dodržiavať v priestoroch ihriska zásady bezpečnosti a ochrany zdravia ako i požiarnej ochrany.

Majiteľ športového ihriska ani správca nenesie žiadnu zodpovednosť za zdravie užívateľa počas vykonávania športovej činnosti na ihrisku. Vstup na ihrisko a všetky športové činnosti sú na vlastné nebezpečenstvo.

Pri športovej činnosti a zdržiavaní sa na ihrisku sa treba riadiť pravidlami slušného správania, prevádzkovým poriadkom a pokynmi správcu ihriska.

V areáli ihriska je zakázané: lezenie na konštrukcie športoviska, basketbalové kose, resp. futbalové brány, preliezanie plotov a brán. Taktiež je zakázané používať športovisko na iné účely ako je určené a iným ako obvyklým spôsobom.

Úmyselné poškodzovanie športoviska (napr. odhadzovanie žuvačiek) a jeho zariadenia je považované za vážne porušenie prevádzkového poriadku a správca alebo iná zodpovedná osoba je oprávnená okamžite vykázať poškodzovateľa z areálu. Majiteľ ihriska je oprávnený požadovať náhradu vzniknutej škody.

V priestoroch ihriskaje zakázané fajčiť a požívať alkoholické nápoje. Vnášať jedlo do objektu ihriska je zakázané. Taktiež je zakázané vystupovať na ihrisko pod vplyvom alkoholu alebo iných omamných látok.

V prípade nevhodného správania sa na ihrisku (vulgárne nadávky, neprimeraná hlučnosť, slovné a fyzické napádanie iných osôb, poškodzovania areálu) je správca alebo iná poverená osoba oprávnená a povinná takéhoto užívateľa ihriska vykázať z priestorov.

Na hraciu plochu je zakázané vstupovať v kopačkách, kolieskových korčuliach, topánkach na podpätkoch alebo inej nevhodnej obuvi. O vhodnosti hracej obuvi rozhoduje správca alebo iná poverená osoba. Na ihrisko je taktiež zakázané vstupovať s bicyklom, vodiť psov, znečisťovať samotný areál ihriska i jeho okolie odpadkami.

Užívatelia ihriska sú povinní sa riadiť a dodržiavať časový harmonogram športoviska.

Časový harmonogram využitia ihriska zostavuje a riadi správca areálu.


ČI. VII
Sankcie:

Porušenie tohto poriadku fyzickou osobou sa bude v súlade s VZN č. 6/2014 o poriadku a čistote posudzovať ako priestupok podľa osobitného predpisu.

Porušenie tohto poriadku právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie ak nejde o priestupok alebo o trestný čin sa bude v súlade s VZN č. 6/2014 o poriadku a čistote posudzovať ako iný správny delikt.

Za porušenie tohto poriadku môže príslušník Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach v súlade s VZN č. 6/2014 o poriadku a čistote uložiť pokutu až do výšky 33,00 €.

Za iný správny delikt možno uložiť pokutu podľa osobitných zákonov.

Za porušenie tohto poriadku právnickou osobou alebo fyzickou osobou oprávnenou na podnikanie jej v súlade s VZN č. 6/2014 o poriadku a čistote môže byť uložená pokuta až do výšky 6638,78 €.

Vstupom do areálu ihriska vyjadruje každá osoba svoj súhlas s týmto prevádzkovým poriadkom a zaväzuje sa ním riadiť. Poškodenie zariadenia areálu alebo športového náradiaje povinný nahradiť ten, kto ho spôsobil.

zakazy_ihrisko.jpg


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka