Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru prevodu nehnuteľného majetku mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

erb2.jpegMesto Trenčianske Teplice v zmysle § 9a, ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov
zverejňuje oznámenie o zámere uskutočniť spôsob prevodu nehnuteľnosti – pozemkov formou zámeny z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Účastník zámennej zmluvy č. 1:
Mesto Trenčianske Teplice, ul. M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice, IČO: 00312088

Účastník zámennej zmluvy č. 2:
Herbaria Real, s. r. o., Hviezdová 1, 91101 Trenčín, IČO: 44187441

Predmet zámeny:
1/ pozemky vo výlučnom vlastníctve účastníka zámennej zmluvy č. 1 – Mesto Trenčianske Teplice v podiele 1/1 k celku, nachádzajúce sa v k. ú. Trenčianske Teplice

 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/2, ostatná plocha o výmere 28 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/3, ostatná plocha o výmere 23 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/4, ostatná plocha o výmere 5 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/6, ostatná plocha o výmere 5 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/7, ostatná plocha o výmere 67 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/8, ostatná plocha o výmere 50 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/10, ostatná plocha o výmere 42 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/11, ostatná plocha o výmere 34 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/13, ostatná plocha o výmere 47 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1603/14, ostatná plocha o výmere 41 m2, ktoré vznikli odčlenením od pozemku parcela KNC č. 1603, ostatná plocha o výmere 440 m2
 • geometrickým plánom č. 50183630-061-2019 zo dňa 13. 09. 2019 vyhotoveným GSK Trenčín, s. r. o. Trenčín. Predmetné parcely spolu o výmere 342 m2 sa nachádzajú pod IBV Kaňová, ktorý ide na základe právoplatného územného rozhodnutia realizovať firma Herbaria Real, s. r. o. Trenčín.
 • 2/ pozemky vo výlučnom vlastníctve účastníka zámennej zmluvy č. 2 – Herbaria Real, s. r. o., Hviezdová l, 911 01 Trenčín v podiele 1/1 k celku nachádzajúce sa v k. ú. Trenčianske Teplice
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1225/24, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 3 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1225/25, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 76 m2,
 • Novovytvorený pozemok parcela KNC č. 1225/26, zastavaná plocha a nádvorie o výmere 371 m2, ktoré vznikli odčlením od pozemku parcela KNE č. 1607 orná pôda o výmere 4540 m2 geometrickým plánom č. 50183630-061-2019 zo dňa 13. 09. 2019 vyhotoveným GSK
 • Trenčín, s. r. o. Trenčín. Predmetné parcely spolu o výmere 450 m2 sa nachádzajú pod jestvujúcou komunikáciou na ulici Sady pod Dedovcom vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice.


Zámennou zmluvou Mesto Trenčianske Teplice prevedie novovytvorené pozemky parcela KNC: č. 1603/2, č. 1603/3, č. 1603/4, č. 1603/6, č. 1603/7, č. 1603/8, č. 1603/10, č. 1603/11, č. 1603/13 a č. 1603/14 v prospech spoločnosti Herbaria Real, s.r.o. Hviezdová 1, 911 11 Trenčín a táto zámenou prevedie Mestu Trenčianske Teplice prevedie vlastnícke právo k novovytvoreným pozemkom parcela KNC: č. 1225/24, č. 1225/25 a č. 1225/26.

Finančná odplata:
Žiadatelia navrhujú zámenu pozemkov bez finančného vyrovnania, pričom Mesto Trenčianske Teplice nadobudne výmeru 450 m2 a firma Herbaria Real, s. r. o. Trenčín nadobudne výmeru 342 m2.

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že sa jedná o majetkovoprávne vysporiadanie pozemkov pod jestvujúcou komunikáciou na ulici Sady pod Dedovcom vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice a pozemkov pod IBV Kaňová, ktorý ide na základe právoplatného územného rozhodnutia realizovať firma Herbaria Real, s. r. o. Trenčín, pričom Mesto Trenčianske Teplice nadobudne súhrnne väčšiu výmeru pozemkov o 108 m2 bez doplatenie rozdielu vo výmerách pozemkov. Naviac firma Herbaria Real, s.r.o. Trenčín v rámci realizácie IBV Kaňová na vlastné náklady opraví a zmodernizuje verejnú komunikáciu na pozemku parcela KNC č. 2731, a to rozšírením na dva jazdné pruhy, dostavaním obojstranného chodníka, cyklotrasy a verejného osvetlenia. Predmetnú stavbu po jej skolaudovaní firma prevedie za 1,- Euro na Mesto Trenčianske Teplice.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka