Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zverejnenie zámeru prenajať nehnuteľný majetok mesta z dôvodu hodného osobitného zreteľaVytlačiť
 

erb2.jpegMesto Trenčianske Teplice v zmysle § 9a, ods. 9 písm. c) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov zverejňuje zámer prenájmu nehnuteľného majetku Mesta Trenčianske Teplice z dôvodu hodného osobitného zreteľa

Predmet prenájmu – nehnuteľnosti:

  • Pozemok parcela KNE č. 1226/1, trvalý trávny porast, výmera 8652 m2, LV č. 2435,
  • Pozemok parcela KNC č. 1603, ostatná plocha, výmere 440 m2, LV č. 1,
  • Pozemok parcela KNC č.1607/2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 157 m2, LV č.1,
  • Pozemok parcela KNC č.1607/3, orná pôda výmera 347 m2, LV č. 1,
  • Pozemok parcela KNC č.2731, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 3512 m2, LV č. 1,
  • Pozemok parcela KNC č. 2772/2, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 16771 m2, LV č.1,
  • Pozemok parcela KNC č.2751, zastavaná plocha a nádvorie, výmera 1142 m2, LV č. 1

v katastrálnom území Trenčianske Teplice, okres Trenčín, obec Trenčianske Teplice na dobu určitú s účinnosťou odo dňa nadobudnutia právoplatnosti stavebného povolenia na stavbu „Obytná zóny „Kaňová“ Trenčianske Teplice do doby dokončenia uvedenej stavby v zmysle stavebného povolenia, príp. jeho zmeny za nájomné vo výške 1,- Euro za celý predmet nájmu počas celej doby jeho užívania. V prípade, že v stavebnom povolení nebude uvedený termín ukončenia stavby, doba nájmu je dohodnutá na dobu 2 rokov odo dňa nadobudnutia právoplatnosti vyššie uvedeného stavebného povolenia.

Nájomca: Herbaria Real, s. r. o., Hviezdová 1, 911 01 Trenčín

Prípad hodný osobitného zreteľa spočíva v tom, že prenajímateľ prenecháva predmet nájmu na dočasné užívanie nájomcovi za účelom umožnenia trvalého prechodu a prejazdu pre nájomcu a jeho obchodných partnerov za účelom realizácie výstavby stavby „Obytná zóna „Kaňová“ Trenčianske Teplice“ v zmysle územného rozhodnutia o umiestnení stavby č.s. 7339/555/BVDS/2019, ktoré vydalo Mesto Trenčianske Teplice dňa 08. 08. 2019, vrátane rekonštrukcie a rozšírenia jestvujúcej cesty „Sady pod Dedovcom“ a rekonštrukcie jestvujúcich a vybudovanie nových inžinierskych sietí v prospech Mesta Trenčianske Teplice a jeho obyvateľov vrátane verejného osvetlenia a za účelom zabezpečenia súvisiacich činností.


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka