Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Zámer prenechať majetok mesta Trenčianske Teplice do nájmu Vytlačiť
 

podorys.jpgMesto Trenčianske Teplice ako vlastník zrekonštruovanej stavby – budovy DS Narcis v Trenčianskych Tepliciach, súp. č. 611, na ul. gen. M. R. Štefánika v Trenčianskych Tepliciach v súlade s § 9a ods. 9 a primerane s § 9a ods. 1 písm. c/ zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov       

vyhlasuje zámer na dočasné užívanie majetku Mesta Trenčianske Teplice formou nájmu:

„Zrekonštruovaná stavba – budova DS Narcis v Trenčianskych Tepliciach, a to:

nebytový priestor č. 2.33 o výmere 22,57 m2, nebytový priestor č. 2.35 o výmere 27,47 m2 na II. nadzemnom podlaží – vyznačené fialovou farbou, k. ú. Trenčianske Teplice, vlastník Mesto Trenčianske Teplice v 1/1.  

Do nebytových priestorov je samostatný vchod z terasy od ulice M. R. Štefánika.

Účel využitia: obchodno-prevádzková činnosť, príp. poskytovanie služieb občanom (činnosť musí byť v súlade s predmetom činnosti – podnikania, ako je zapísaná v Obchodnom registri žiadateľa, príp. v živnostenskom oprávnení)

Doba nájmu: od januára 2018 na dobu neurčitú

Lehota na doručenie cenových ponúk: do 13. 12. 2017 do 9.00 hod.   

Požadovaná minimálna cenová ponuka výšky nájmu: 45,- € /m2 /rok bez DPH.

Okrem nájmu nájomca uhrádza cenu služieb spojenú s nájmom (dodávka energií), ktorej výška je závislá od množstva spotreby energií.

Záujemcovia o prenájom uvedených  nebytových priestorov doručia svoje písomné žiadosti o prenájom s uvedením ponuky svojho návrhu ceny nájmu a účelu nájmu v zalepenej obálke s poznámkou „Neotvárať: Zámer  - nebytový priestor  č. ......... - II. nadzemné podlažie“ na adresu: Mestský úrad, ul. M. R. Štefánika 613/4, 914 51 Trenčianske Teplice.

Kritéria pre vyhodnotenie cenových ponúk:

  • ponúkaná výška nájmu
  • predmet nájmu a jeho potreba pre občanov Trenčianskych Teplíc
  • prínos pre mesto

Vyhlasovateľ zámeru si vyhradzuje právo odmietnuť všetky ponuky. Vyhodnotenie sa uskutoční v sídle Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach do piatich pracovných dní po uplynutí lehoty na zasielanie ponúk.


 
 
ÚvodÚvodná stránka