Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Verejná vyhláška „Prepojenie FTTx sietí Nová Dubnica – Trenčianske Teplice“Vytlačiť
 

stavba.jpgOznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Navrhovateľ SWAN MS, s.r.o., Soblahovská 7262, 911 01 Trenčín IČO: 36 301 124 v zastúpení Mgr. Ivanou Tepličkovou, bytom Centrum II 1760/69, 018 41 Dubnica nad Váhom podal dňa 27. 8. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení líniovej inžinierskej stavby elektronickej komunikačnej siete

„Prepojenie FTTx sietí Nová Dubnica – Trenčianske Teplice“, ktorú navrhuje umiestniť :
v katastrálnom území Nová Dubnica na pozemku KN „C“ parcela č. 513/2, 513/22, 460/6, 460/9, 460/19, 460/33, 460/49, 460/68, 508/1, 509/1, 509/2, , 2890/1, 2894, 2992/1, KN „E“ parcela č. 2129, 2130, 2131, 6517, 2153, 6518, 2728, 1387, 2727, 1404, 1447/2,
v katastrálnom území Trenčianska Teplá KN „C“ parcela č. 3530/1, 6526, 3412, KN „E“ parcela č. 3469, 3466, 3465, 3462, 3461, 3458, 3457, 3454, 3453, 3450, 3449, 3446, 3445, 3442, 3441, 3438, 3437, 3432, 3431, 3428, 3427, 3424, 3423, 6526, 3416, 3415, 3412 a
v katastrálnom území Trenčianske Teplice KN „C“ parcela č. 1326, 2783, 1507/1, 2731, 1599, 1603, 1605, 2789/1, 2772/2, 1564/1, 1677/2, 2736, 1691, 1690, 2008, 2004/6, 2004/1, 1983/7, 2738/3, 1906/4, KN „E“ parcela č. 1447/3, 2730/1, 1499/1, 1498/1, 1602, 1606, 1630, až 1659, 1661 až 1670, 1675 až 1683, 1685 až 1687, 2008.

Cieľom stavby je vybudovanie optického prepojenia medzi existujúcimi FTTx sieťami v mestách Nová Dubnica a Trenčianske Teplice o dĺžke cca 3 100m.

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení a na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 8. 7. 2019 pod č.s. OÚ-TN-OVBP2-2019/22445-2/Ma podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a účastníkom konania podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona verejnou vyhláškou a súčasne na prerokovanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :

15. novembra 2019 (piatok), o 9,00 hod.,
so zrazom účastníkov konania na stavebnom úrade, v zasadacej miestnosti č. 209 na prvom poschodí budovy Mestského úradu na ul. Gen. M.R. Štefánika č. 4 v Trenčianskych Tepliciach.

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade v pondelok, utorok, štvrtok od 7,30 hod. do 15,30 hod., v stredu až do 17,00 hod., v piatok do 12,00 hod. Obedná prestávka v trvaní 0,5 hod je v časovom rozmedzí od 12,00 hod do 13,00 hod. Návštevu, najmä v utorok a vo štvrtok odporúčame vopred telefonicky ohlásiť.

Účastníci konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorý z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, primátorka mesta


 
 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka