Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Verejná vyhláška.Vytlačiť
 

erb.jpgVerejná vyhláška - oznámenie
o začatí stavebného konania a o upustení od ústneho pojednávania

Stavebníci vlastníci bytov a nebytových priestorov bytového domu so súp. č. 132, orientačné číslo 21 - 32 v zastúpení Bytové družstvo Trenčianske Teplice, Ul. Štvrť SNP 63, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej len „stavebník“) podali dňa 09.07. 2018 žiadosť o vydanie stavebného povolenia na zmenu dokončenej stavby

„Rekonštrukcia strechy, montáž klampiarskych a tesárskych prác na bytovom dome SNP 132/21-32 v Trenčianskych Tepliciach“,
v bytovom dome so súp. č. 132, ktorý je postavený na pozemku parcela registra „C“ č. 1818 v katastrálnom území Trenčianske Teplice. Dňom podania žiadosti bolo začaté stavebné konanie o povolení uvedenej zmeny stavby.

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa Čl. I ust. § 5 písm. a) bod č. 1. zákona č. 608/2003 Z.z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov v súčasne platnom znení v spojení s § 5 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v súčasne platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v súčasne platnom znení podľa § 61 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania. Stavebný úrad upúšťa od ústneho konania podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona, pričom určuje lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie a na uplatnenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní odo dňa doručenia tohoto oznámenia.

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť na stavebnom úrade v pondelok, utorok, od 8,00 hod. do 16,00 hod., v stredu až do 17,00 hod., v piatok do 15,00 hod. Obedná prestávka v trvaní 0,5 hod je v časovom rozmedzí od 12,00 hod do 13,00 hod. Návštevu odporúčame vopred telefonicky ohlásiť.

Podľa § 26 ods. 2 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v platnom znení doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná tak, že sa písomnosť vyvesí po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

Účastníci konania, môžu svoje pripomienky a námietky k žiadosti o stavebné povolenie uplatniť najneskôr v určenej lehote, inak sa na ne neprihliadne. Orgány štátnej správy sú podľa § 61 ods. 6 stavebného zákona povinné oznámiť svoje stanovisko v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje námietky účastníci konania. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím. Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.


 
 

dnes je: 18.2.2019

meniny má: Jaromír

webygroup
ÚvodÚvodná stránka