Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Rekonštrukcia strechy, montáž klampiarskych a tesárskych prác na bytovom dome SNP 132/21-32, Stavebné povolenieVytlačiť
 

stavba.jpgMesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení po preskúmaní žiadosti o vydanie stavebného povolenia v stavebnom konaní podľa podmienok uvedených v ustanovení § 62 stavebného zákona, podľa § 46 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) rozhodol takto : v súlade s ust. § 10 vyhl. č. 453/2000 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona vydáva toto rozhodnutie, ktorým sa zmena dokončenej stavby

strecha.jpg„Rekonštrukcia strechy, montáž klampiarskych a tesárskych prác na bytovom dome SNP 132/21-32 v Trenčianskych Tepliciach“, v bytovom dome so súp. č. 132, ktorý je postavený na pozemku parcela registra „KNC“ č. 1818 v katastrálnom území Trenčianske Teplice spočívajúca v stavebných podľa § 66 stavebného zákona povoľuje .


 
 

dnes je: 16.9.2019

meniny má: Ľudmila

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka