Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Oznámenie o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania „Prístavba hotela Panoráma, Trenčianske Teplice“Vytlačiť
 

erb.jpgNavrhovateľ Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o., Šrobárova 27/203, 914 51 Trenčianske Teplice v zastúpení STROJSTAV spol. s.r.o. v poverení ERGAstav s.r.o., konateľ Ing. Mário Klopan podal dňa 9.5. 2018 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby
„Prístavba hotela Panoráma, Trenčianske Teplice“,
ktorú navrhuje umiestniť na pozemkoch KN „C“ parcely 43/1, 44/1, 44/4, 44/3 a 38/3 v katastrálnom území Trenčianske Teplice. Pozemky sú prístupné z ulice Nádražná a Šrobárova v Trenčianskych Tepliciach.

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne na prerokovanie predloženého návrhu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :
25. októbra 2018 (štvrtok), o 14,00 hod.,
so zrazom účastníkov konania na recepcii hotela Panoráma ulica Nádražná č. 11.


Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade pondelok, od 8.00 do 16.00 hod., stredu až do 17.00 hod. a v piatok do 15.00 hod. a pri ústnom pojednávaní. Obedná prestávka v trvaní 0,5 hod je v časovom rozmedzí od 12.00 do 13.00 hod. Návštevu odporúčame vopred telefonicky dohodnúť.

Účastníci konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorí z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.


 
 

dnes je: 22.8.2019

meniny má: Tichomír

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka