Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Oznámenie o začatí (opakovaného) spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania – doplnenieVytlačiť
 

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z. z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 stavba.jpgZb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení preskúmalo žiadosť o vydanie stavebného povolenia na stavbu „Rodinný dom“, ktorá je navrhnutá na pozemku parcela registra KN „C“ parcela č. 64 v katastrálnom území Trenčianske Teplice.

Stavebníkom stavby „Rodinný dom“ (ďalej len „stavba“) sú Ing. Vladimír Kordoš a Monika Kordošová, obaja bytom Štvrť SNP 127/13, 914 51 Trenčianske Teplice (ďalej len ,,stavebník“). Po preskúmaní žiadosti stavebný úrad rozhodnutím zo dňa 5.9.2018 pod č.s. 8104/809/BVDS/2018 (ďalej len „stavebné povolenie“) stavbu povolil. Proti tomuto rozhodnutiu podali niektorí účastníci konania odvolanie. Okresný úrad Trenčín, odbor výstavby a bytovej politiky ako odvolací orgán (ďalej len ako „odvolací orgán“) svojím rozhodnutím zo dňa 12.2.2019 pod č.s. OU-TN-OVBP2-2019/003689-2/Br zrušil a vec vrátil na nové prerokovanie a rozhodnutie.

Stavebný úrad listom zo dňa 15.3.2015 pod č.s. 1456/359/BVDS/2019 oznámil začatie opakovaného spojeného územného a stavebného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a neznámym účastníkom konania verejnou vyhláškou, pričom určil lehotu na vyjadrenie sa k podkladom pre rozhodnutie a na uplatnenie námietok a pripomienok 7 pracovných dní odo dňa doručenia oznámenia. Stavebníci svoje podanie doplnili o upravenú projektovú dokumentáciu s tým, že odstránili vady, ktoré odvolací orgán uviedol ako dôvody pre zrušenie stavebného povolenia.

K projektovej dokumentácii stavby sa záväzným stanoviskom vyjadrili Krajský pamiatkový úrad Trenčín a Mesto Trenčianske Teplice ako príslušný orgán ochrany ovzdušia. Tieto podklady pre rozhodnutie sú k nahliadnutiu na stavebnom úrade a účastníci konania sa môţu k nim vyjadriť v lehote tak, ako je uvedené v Oznámení o začatí (opakovaného) spojeného územného a stavebného konania a o nariadení ústneho pojednávania zo dňa 15.3.2019. Toto doplnenie sa zasiela spolu s týmto oznámením.


 
 

dnes je: 23.9.2019

meniny má: Zdenka

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka