Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Oznámenie o začatí konania o odstránení stavby a o nariadení ústneho pojednávaniaVytlačiť
 

erb.jpgVlastník stavby Hotel Panoráma Trenčianske Teplice s.r.o., Šrobárova 27/203, 914 51 Trenčianske Teplice v zastúpení ERGAstav s.r.o., konateľ Ing. Mário Klopan podal dňa 28.9. 2018 žiadosť o odstránenie stavby so súpisným číslom 203, ktorá je postavená na pozemku parcela registra „C“ č. 44/1 v katastrálnom území Trenčianske Teplice a evidovaná na liste vlastníctva č. 2411 ako „Rodinný dom“ (ďalej len „stavba“). Uvedenými dňom bolo v zmysle § 18 ods. 3 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom poriadku (správny poriadok) v platnom znení začaté konanie o odstránení stavby.

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení podľa § 61 ods. 1 v spojení s § 88 a 90 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie konania o odstránení stavby dotknutým orgánom a podľa § 61 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie účastníkom konania verejnou vyhláškou účastníkom konania a súčasne na prerokovanie žiadosti podľa § 61 ods. 3 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :
25. októbra 2018 (štvrtok), o 14,30 hod.,
účastníkov konania na recepcii hotela Panoráma ulica Nádražná č. 11 v Trenčianskych Tepliciach.

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade pondelok, od 8.00 do 16.00 hod., stredu až do 17.00 hod. a v piatok do 15.00 hod. a pri ústnom pojednávaní. Obedná prestávka v trvaní 0,5 hod je v časovom rozmedzí od 12.00 do 13.00 hod. Návštevu odporúčame vopred telefonicky resp. emailom dohodnúť.

Účastníci konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorí z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Vlastník stavby ku dňu ústneho pojednávania pripraví stanoviská správcov verejných sietí, na ktoré je odstraňovaná stavba napojená a dotknutých orgánov.


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka