Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Oznam k hospodáreniu na lesných pozemkochVytlačiť
 

Na aké kategórie sa delia lesy? V niektorých je možnosť ťažby dreva, v niektorých je to zakázané. Z akého dôvodu?

Podľa Zákona 326/2005 Z. z. o lesoch v znení neskorších predpisov podľa § 12 – Kategorizácia lesov  sa lesy z hľadiska využívania ich funkcií členia na:

  • ochranné lesy
  • lesy osobitného určenia
  • hospodárske lesy

hory.jpg

Ťažba dreva je zakázaná jedine v lesoch osobitného určenia podľa § 14 ods.2  písmeno e) zák.  o lesoch – lesy v chránených územiach a na lesných pozemkoch s výskytom biotopov európskeho významu alebo chránených druhov,  na územiach, kde platí piaty (t. j. najvyšší) stupeň ochrany prírody podľa zákona  č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny.  V ostatných stupňoch ochrany prírody (1 – 4) ako aj v ostatných lesoch osobitného určenia podľa písmen a) až h) § 14 ods. 2 a aj v lesoch ochranných (ak to prírodné podmienky umožňujú) je možné realizovať ťažbu dreva pokiaľ tým nebude narušená ich hlavná funkcia a účel pre ktorý boli tieto lesy zriadené. Toto vždy špeciálne upravuje Plán starostlivosti o les, ktorý bližšie určuje čo sa môže, čo sa musí a čo sa nemôže.   

Čo môže požadovať mesto od iných vlastníkov  lesa, v ktorých nie je možnosť ťažby dreva?

Mesto môže požadovať len to, čo mu zákony dovoľujú. Ostatné je vecou dohody.

Čo alebo kto definuje povinnosti vlastníkov lesa?

Predovšetkým zákon o lesoch č. 326/2005 Z. z.vykonávacia vyhláška č. 453/2006 Z. z. k tomuto zákonu a Program starostlivosti o lesy, ktorý je k nahliadnutiu na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach, na úseku správa majetku a zmluvné vzťahy.  

Ako postupuje Mesto Trenčianske Teplice pri správe svojho lesa?

Mestské lesy sú spravované na základe nájomnej zmluvy uzatvorenej dňa 14.09.2012 so spoločnosťou IBO, s.r.o. Trenčín na dobu určitú od 01. 01. 2012 do 31. 12. 2021.

Kto určí koľko sa môže vyťažiť stromov v lese?

Les je rozdelený na menšie časti tzv. dielcezväčša o výmere 5 – 20 ha a v každej tejto časti sa raz za 10 rokov zisťuje jej stav tzv. inventarizácia (alebo inventúra stavu lesa) a na základe tohoto stavu (vek, drevinové zloženie, hustota porastu a zásoba drevnej hmoty, zdravotný stav a stabilita lesného porastu, možné ohrozenie lesa škodlivými činiteľmi....) sa rozhodne čo sa má v danej časti lesa vykonať najbližších 10 rokov. Cieľom je,aby sa stav lesného porastu a plnenie funkcií toho konkrétneho lesa zlepšovalo.

Touto činnosťou sa zaoberá hospodárska úprava lesov a hovorí sa jej aj lesná taxácia alebo inventarizácia drevných zásob a stavu lesa (v súčasnej terminológii možno kľudne hovoriť o audite lesného majetku).Pre väčšiu časť lesa zväčša o výmere 4 000 až 10 000 ha sa takto zosumarizujú rôzne údaje a výstupy do „Programu starostlivosti o lesy (PSOL) – po starom sa to nazývalo lesný hospodársky plán (LHP),

Stav jednotlivých častí lesa (dielcov) a čo by sa tam malo najbližších 10 rokov vykonať obsahuje „opis porastov a plán hospodárskych opatrení“ pre každú konkrétnu časť lesa -lesný porast (dielec).

Pracovníci ktorí vyhotovili opisy porastov a plán hospodárskych opatrení v dielcoch odovzdajú na schválenie štátnej správe na úseku lesného hospodárstva. Táto si ho preštuduje, či bol vyhotovený v súlade s právnymi normami a potom ho schváli vydaním rozhodnutia.Vydaním toho rozhodnutia o schválení Programu starostlivosti o lesy sa tento stáva záväzným pre majiteľov, užívateľov a obhospodarovateľov lesných pozemkov a títo sú povinní podľa neho ďalších 10 rokov v jednotlivých častiach lesa (dielcoch) hospodáriť – t. j. vykonávať jednotlivé činnosti v lese (zalesňovanie, ošetrovanie mladých lesných porastov a ich ochrana pred škodlivými činiteľmi, výchova a obnova lesných porastov s ktorou súvisí aj ťažba drevnej hmoty).

Takže koľko stromov sa môže vyťažiť v tej ktorejčasti lesa určí odborný lesný hospodár (OLH), ktorý má dané územie na starosti podľa „plánu hospodárskych opatrení“ z „programu starostlivosti o les“.

Aké sú kritéria pri ťažbe dreva v lese,  alebo akú môžu byť dôvody na to, aby sa daný strom vyrúbal? Kto určí, ktorý strom je možné vyrúbať a ktorý nie?

Cieľom pestovania lesa je, aby sa kvalita a stabilita  lesného porastu zvyšovala. Z toho logicky vyplýva, že v lese by mali po výchovnej ťažbe ostať tie najkvalitnejšie stromy a naopak mali by sa vyrubovať stromy poškodené, krivé, ohnuté, netvárne, s málo vyvinutými korunami,  dvojaky,  stromy ustupujúce a odumierajúce, napadnuté hmyzom, hnilobou a drevokaznými hubami a tiež stromy hospodársky menej hodnotné – toto je tzv. negatívny výber. Opakom je pozitívny výber pri ktorom sa v lesnom poraste vyhľadajú najkvalitnejšie stromy a ostatné stromy, ktoré týmto kvalitným stromom konkurujú v ich bezprostrednej  blízkosti sa postupne vyrubujú.

Ktorý strom sa vyrúbe a ktorý sa ponechá určuje odborný lesný hospodár, pričom je povinný strom určený na výrub označiť farbou bodkou vo výške 1,3 m nad zemou a tiež bodkou nad zemou tak, aby táto ostala kvôli kontrole aj po vyrúbaní stromu na pni alebo na koreňovom nábehu tohto pňa.

Po ťažbe dreva zostáva  v lese neporiadok v podobe zanechaných konárov na zemi. Má to nejaký dôvod, alebo je to len lajdáckosť ľudí?

To je len uhol pohľadu a vec názoru. Les je živý organizmus (v ktorom za vhodných podmienok prebiehajú autoregulačné mechanizmy) a nie záhradka, kde môžeme vytrhnúť každú burinku. Konáre tzv. hmota tenčiny (cca do priemeru hrúbky konára do 10 cm) obsahuje až 80 % biogénnych prvkov nevyhnutných pre vývoj a existenciu živých organizmov a teda aj drevín (C, H, N, O, P, S, Fe, Ca, K, Mg). Kým tzv. hmota hrubiny, ktorá sa z lesa odvezie (nad 10 cm priemeru) obsahuje už len 20 % týchto prvkov.  Preto pokiaľ konáre neobmedzujú výkon iných činností na danej ploche (najmä v mladších porastoch) je pre dreviny výhodnejšie, pokiaľ konáre ostanú rovnomerne po celej ploche.  Tieto sa v priebehu 5 – 15 rokov (podľa dreviny) rozložia a vrátia so do kolobehu živín v pôde.  Iné je to pri definitívnom vyrúbaní porastu.  Tu je vhodné konáre podávať (aj z dôvodu bezpečnosti následných prác) do menších kôp po celej ploche, najmä ak bude nasledovať umelé zalesňovanie. 

Bezpodmienečne ale treba konáre odstrániť z lesných ciest a približovacích liniek najneskôr do konca pracovnej doby, aby tieto boli priechodné. 

Už Mária Terézia v prvých zákonoch o lesoch ,zakázala v lesoch  pásť dobytok, zbierať konáre, haluze a brať lístie na podstielku, aby zachránila  reprodukčnú schopnosť lesa. Priamo sa vyžaduje, aby v lese zostalo okrem zbytkov  po ťažbe aj hrubé drevo a hovorí sa mu "kmene chrobačiare", lebo v nich žijú chrobáky, ako súčasť kolobehu  života v prírode.

Keď sa stromy v lese vyťažia, musí sa tam urobiť náhradná výsadba? Aké sú jej kritériá? Kto určuje túto výsadbu a kto to kontroluje?

Áno musí, ak nenastúpi prirodzené zmladenie z pôvodného alebo okolitých porastov alebo toto je zničené nešetrnou ťažbou alebo inými vplyvmi je podľa Zákona 326/2005 o lesoch  Z. z. o lesoch § 20, ods. (4) Obnovu lesa na holine je obhospodarovateľ povinný vykonať najneskôr do dvoch rokov a v ochranných lesoch do troch rokov od skončenia kalendárneho roka, v ktorom holina vznikla okrem chránených území s priatym stupňom ochrany;

Podľa ods. (2) § 20 obhospodarovateľ lesa obnovuje lesné porasty stanovištne vhodnými drevinami s uprednostňovaním prirodzenej obnovy tak, aby následný lesný porast splnil kritériá zabezpečeného lesného porastu. 

Dreviny určené na zalesnenie,  ich rozsah aj spôsob ich zmiešania je pri plánovanej rubnej ťažbe navrhnutý v Programe starostlivosti o lesy.

Zalesnenie a následné zabezpečenie novovzniknutých mladých lesných porastov kontroluje štátna správa na úseku lesného hospodárstva (Okresný úrad, pozemkový a lesný odbor).  

Kto vykonáva kontrolnú činnosť v oblasti hospodárenia a dodržiavania predpisov pri správe lesa?  V akých časových intervaloch?

Kontrolnú činnosť vykonáva Okresný úrad v sídle kraja - odbor opravných prostriedkov a Okresný úrad – pozemkový a lesný odbor podľa zákonom stanovených pravidiel.  Kontrolu môžu vykonať kedykoľvek. Kontrolovaný subjekt je povinný spolupracovať pri kontrole a poskytnúť požadované podklady a informácie potrebné ku kontrole.

Bola už vykonaná kontrola pri správe mestských lesov počas trvania nájomného vzťahu v období rokov 2012 – 2021?

Priebežné kontroly sú vykonávané stále. V roku 2017 teda v  polovici platnosti Programu starostlivosti o lesy je vykonávaná takzvaná Autorská kontrola na celom lesnom  celku, pre ktorý  bol vytvorený Program starostlivosti o lesy.


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka