Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Obytná zóna „Kaňová“ Trenčianske TepliceVytlačiť
 

i_5475583.jpgOZNÁMENIE o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania

Navrhovateľ Herbaria Real, s.r.o., Hviezdova 1, 911 01 Trenčín podal dňa 13.5. 2019 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

Obytná zóna „Kaňová“ Trenčianske Teplice

ktorú navrhuje umiestniť na pozemku KN „C“ parcela č. 1599 až 1607 a 2731 a prípojné inžinierske siete na pozemkoch KN „C“ parcela č. 1607/2, 1607/3, 2789/1, 2772/2, 1597, 1571/1, 1571/4, 1226/1 všetky v katastrálnom území Trenčianske Teplice a na pozemkoch KN „C“ parcela č. 6546/1 a 6526 v katastrálnom území Trenčianska Teplá. Miesto výstavby sa nachádza na okraji mesta Trenčianske Teplice. Riešená lokalita je z juhu ohraničená komunikáciou Trenčianska Teplá – Trenčianske Teplice č. II/516. Východným okrajom územia prechádza komunikácia – Tehelňa. Z ostatných strán sú pozemky využívané na poľnohospodárske účely. Územie, na ktorom sa má stavba realizovať je toho času využívané ako orná pôda.

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení a na základe určenia stavebného úradu Okresným úradom Trenčín, odborom výstavby a bytovej politiky zo dňa 21.5.2019 pod č.s. OÚ-TN-OVBP2-2019/17977-2/Ma oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a známym účastníkom konania a súčasne na prerokovanie predloženého návrhu nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :

13. júna 2019 (štvrtok), o 9,00 hod.,

so zrazom účastníkov konania na ceste II/516 pri odbočení do záujmového územia a následne s presunom na stavebný úrad do zasadacej miestnosti č. 209 na prvom poschodí budovy Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach na ul. gen. M.R. Štefánika č. 4.

Do podkladov pre rozhodnutie moţno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na tunajšom stavebnom úrade v pondelok, utorok od 8,00 do 16,00 hod., v stredu od 8,00 do 17,00 a v piatok od 8,00 do 15,00 hod. a pri ústnom pojednávaní. Návštevu odporúčame vopred telefonicky ohlásiť.

Účastníci konania, môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania. Ak niektorí z orgánov potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Podľa § 3 ods. 6 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní (správny poriadok) znení jeho zmien sa začatie územného konania oznamuje aj na internetovej stránke mesta a na úradnej tabuli mesta.


 
 

dnes je: 14.10.2019

meniny má: Boris

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka