Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh VZN o miestnom referendeVytlačiť
 

erb.jpgNÁVRH VŠEOBECNE ZÁVÄZNÉHO NARIADENIA MESTA TRENČIANSKE TEPLICE
č. x  /2017

 
o organizácii miestneho referenda v meste Trenčianske Teplice  
 
Mestské zastupiteľstvo v  Trenčianskych Tepliciach v súlade s ustanovením § 6 ods. 1, § 11 ods. 4 písm. f) a g) a § 11a zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva toto
 
Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice o organizácii miestneho referenda v meste Trenčianske Teplice
 
ČASŤ PRVÁ
Článok 1
Základné ustanovenia

 
1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie ustanovuje spôsob vykonania miestneho referenda v meste Trenčianske Teplice.
2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie sa nevzťahuje na referendum podľa čl. 93 - 100 Ústavy Slovenskej republiky. V prípade referenda podľa čl. 93 - 100 Ústavy Slovenskej republiky sa postupuje podľa osobitného predpisu (zákona č. 564/1992 Zb. o spôsobe vykonania referenda v znení neskorších predpisov).  

Článok 2
Vyhlásenie referenda

 
1.    Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach vyhlási miestne referendum, ak ide o:
a)    zlúčenie mesta s jednou alebo viacerými obcami, rozdelenie alebo zrušenie mesta, ako aj zmenu názvu mesta,
b)    odvolanie primátora mesta (§ 13a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení      v znení neskorších predpisov),
c)    petíciu skupiny obyvateľov mesta aspoň 30% oprávnených voličov (§ 2 ods. 1 a 2 zákona Slovenskej národnej rady č. 346/1990 Zb. v znení neskorších predpisov)
d)    zmenu označenia mesta.
 
2.    Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach môže vyhlásiť miestne referendum aj pred rozhodnutím o ďalších dôležitých veciach samosprávy mesta.  
3.    Predtým než mestské zastupiteľstvo vyhlási miestne referendum o rozdelení mesta, rozhodne o tom, či sú splnené nasledovné podmienky:
a)    nové obce/mestá budú mať vlastné katastrálne územie, alebo súbor katastrálnych území tvoriaci súvislý územný celok,
b)    nové obce/mestá budú mať najmenej 3000 obyvateľov
c)    nové obce/mestá urbanisticky nesplynuli s ostatnými časťami mesta,  
d)    do rozvoja odčleňovanej časti mesta neboli vložené také investície, od ktorých je závislé celé mesto.  
4.    Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach vyhlasuje miestne referendum uznesením. V uznesení o vyhlásení miestneho referenda sa uvedie najmä:
a)    čoho sa miestne referendum týka a kto dal podnet na jeho konanie, deň prijatia uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach a jeho číslo, prípadne deň prijatia petície obyvateľov,
b)    presné znenie otázky alebo viacerých otázok; otázka alebo otázky predložené na miestne referendum musia byť formulované tak, aby na ne bolo možné jednoznačne odpovedať "áno" alebo "nie" a nesmú byť navzájom podmienené,
c)    deň konania miestneho referenda, hodina začiatku a ukončenia miestneho referenda,  
d)    lehoty na vytvorenie okrskov a orgánov pre miestne referendum a ďalšie organizačné záležitosti súvisiace s prípravou miestneho referenda.  
5.    Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach určí dátum a hodinu začiatku a ukončenia miestneho referenda, môže tiež určiť, že hlasovanie sa koná v dvoch po sebe nasledujúcich dňoch. Miestne referendum sa však spravidla koná len v jeden deň, obvykle v sobotu od 8.00 hodiny do 20.00 hodiny. Termín sa určí tak, aby sa miestne referendum podľa čl. 2 ods.1 písm. a), b), d) a čl. 2 ods. 2 uskutočnilo najneskôr do 90 dní od schválenia uznesenia o jeho vyhlásení.
6.    Návrh na vyhlásenie miestneho referenda (s výnimkou miestneho referenda konaného na základe petície skupiny obyvateľov mesta) môže podať primátor mesta alebo poslanec Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach.
7.    Ak sa miestne referendum vyhlasuje na základe petície skupiny obyvateľov mesta podľa §11a ods.1 písm. c) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, po overení petície podľa ust. § 11a ods. 3 zák. č. 369/1990 Zb., podáva návrh mestskému zastupiteľstvu  primátor mesta do 30 dní od doručenia petície. Ak petícia spĺňa náležitosti ustanovené osobitným zákonom (zákon č. 85/1990 Zb. o petičnom práve v znení zákona č. 242/1998 Z. z.; § 11a ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov), Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.
8.    V prípade petície podľa § 13a ods. 3 písm. a) prvého bodu zákona č. 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov, návrh na konanie miestneho referenda podáva zástupca primátora mesta prípadne poslanec poverený Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach. Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach vyhlási miestne referendum tak, aby sa uskutočnilo do 90 dní od doručenia petície mestu.

 
Článok 3
Právo hlasovať v miestnom referende

 
Právo hlasovať v miestnom referende má každý obyvateľ mesta, ktorý má právo voliť do orgánov samosprávy mesta podľa zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov (ďalej len: „oprávnený občan"). Na prekážky vo výkone hlasovacieho práva v referende sa vzťahuje príslušné ustanovenie zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
 
 
ČASŤ DRUHÁ
Článok 4
Okrsky a konanie referenda

 
1.    Na hlasovanie oprávnených občanov v miestnom referende a na sčítanie hlasov sa vytvárajú v meste Trenčianske Teplice okrsky na konanie referenda (ďalej len "okrsok").
2.    Lehoty na vytvorenie okrskov a miestností na hlasovanie v každom z nich určí Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach uznesením v čase vyhlásenia referenda.
3.    Pre vytváranie okrskov platia primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov o volebných okrskoch.
 
Článok 5
Orgány pre miestne referendum

 
1.    Pre organizáciu miestneho referenda, hlasovanie, sčítavanie hlasov a zisťovanie jeho výsledkov sa vytvárajú orgány pre miestne referendum (ďalej len "komisie"), ktorými sú:
a)    mestská komisia pre miestne referendum (ďalej len "mestská komisia"),
b)    okrskové komisie pre miestne referendum pre každý okrsok.
2.    Členom komisie môže byť len oprávnený občan.
3.    Člen komisie sa ujíma svojej funkcie podpísaním sľubu tohto znenia: "Sľubujem na svoju česť, že budem svedomito a nestranne vykonávať svoju funkciu a budem sa pritom riadiť Ústavou Slovenskej republiky, zákonmi a všeobecne záväzným nariadením Mesta Trenčianske Teplice o organizácii miestneho referenda v meste Trenčianske Teplice.“
4.    Mestská alebo okrsková komisia je spôsobilá uznášať sa, ak je prítomná nadpolovičná väčšina všetkých jej členov. Uznesenie je prijaté, ak sa zaň vyslovila nadpolovičná väčšina prítomných členov. Ak dôjde k rovnosti hlasov, návrh sa považuje za zamietnutý. O prijatých uzneseniach komisia vyhotovuje zápisnicu.

 
Článok 6
Mestská komisia pre miestne referendum

 
1.    Mestskú komisiu zriadi a jej členov menuje bezodkladne po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo.
2.    Dátum prvého zasadnutia mestskej komisie stanoví mestské zastupiteľstvo v súlade s ustanovením § 11a ods. 6 zákona o obecnom zriadení.
3.    Na prvom zasadnutí určí žreb z členov mestskej komisie predsedu a podpredsedu. Žrebovanie riadi najstarší člen mestskej komisie.
4.    Zapisovateľa mestskej komisie, ktorý nie je jej členom, menuje primátor mesta.
5.    Mestská komisia
a)    dozerá na dodržiavanie právnych predpisov pri príprave a konaní miestneho referenda,
b)    rozhoduje o sťažnostiach na postup okrskových komisií,
c)    dozerá na zisťovanie výsledkov hlasovania v okrskoch; je oprávnená vyžadovať od okrskových komisií vysvetlenia alebo iné informácie a môže zistené chyby po dohode s okrskovou komisiou odstrániť sama alebo požiadať okrskovú komisiu, aby zistené nedostatky odstránila,
d)    zisťuje celkové výsledky miestneho referenda v meste,
e)    vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda primátorovi mesta,
f)    plní ďalšie úlohy vyplývajúce z tohto nariadenia
 
Článok 7
Okrskové komisie pre miestne referendum

 
1.    Okrsková komisia musí mať najmenej 5 členov. Okrskové komisie zriadi a jej členov menuje bezodkladne po vyhlásení miestneho referenda mestské zastupiteľstvo.
2.    Prvé zasadnutia okrskových komisií zvolá v lehote 10 dní odo dňa konania prvého zasadnutia mestskej komisie predseda mestskej komisie.
3.    Na prvom zasadnutí určí žreb z členov okrskovej komisie jej predsedu a podpredsedu.
4.    Žrebovanie riadi najstarší člen okrskovej komisie.
5.    Zapisovateľa okrskovej komisie, ktorý nie je jej členom, určí primátor mesta.
6.    Okrsková komisia
a)    zabezpečuje riadny priebeh hlasovania, najmä dozerá na správne odovzdanie hlasovacích lístkov a dbá o poriadok v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí,
b)    vykonáva sčítanie hlasov,
c)    vyhotoví a odovzdá zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku mestskej komisii,
d)    plní ďalšie úlohy podľa tohto nariadenia a úlohy, ktoré jej uloží mestská komisia.
7.    Za poriadok v hlasovacej miestnosti a v bezprostrednom okolí zodpovedá predseda okrskovej komisie. Jeho pokyny na zachovanie poriadku a dôstojnosti sú pre všetkých záväzné.
 
 
ČASŤ TRETIA
Článok 8
Informovanie oprávnených občanov mesta

 
1.    Mesto Trenčianske Teplice najneskôr 15 dní pred konaním miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v ktorom uvedie:
a)    dátum schválenia uznesenia mestského zastupiteľstva o vyhlásení miestneho referenda alebo doručenia petície,
b)    otázku, alebo otázky ktoré sa voličom predkladajú na rozhodnutie,
c)    miesto, dátum a čas konania miestneho referenda,
d)    okrsok a miesto, kde môže oprávnený občan hlasovať,
e)    spôsob úpravy hlasovacieho lístka.
 
2.    Mesto zverejní oznámenie v rovnakej lehote minimálne na úradnej tabuli mesta a oficiálnej internetovej stránke mesta.    
 
Článok 9
Zoznamy na hlasovanie

 
1.    Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie v referende vystaví vecne príslušný organizačný útvar mestského úradu zo stáleho zoznamu voličov. O zoznamoch platia primerane ustanovenia § 5 zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
2.    Zoznamy oprávnených občanov na hlasovanie sú k dispozícii na nahliadnutie a uplatnenie prípadných námietok najmenej 15 dní pred konaním miestneho referenda na mestskom úrade.
3.    Každý občan môže ústne alebo písomne podať mestu cestou mestského úradu námietky, ktorými žiada o doplnenie alebo vykonanie zmien v zozname oprávnených hlasujúcich.
4.    Mesto je povinné bezodkladne, najneskôr do 3 dní, rozhodnúť o námietkach a vykonať opravu v zozname hlasujúcich alebo písomne oznámiť, z akých dôvodov opravu nevykoná.
5.    Hlasovacie preukazy oprávňujúce hlasujúceho hlasovať vo volebnom okrsku, v zozname ktorého nie je zapísaný, sa pri miestnom referende nevydávajú.
6.    Mestský úrad v Trenčianskych Tepliciach do zoznamu oprávnených hlasujúcich dodatočne dopíše, alebo z neho vyčiarkne osoby, ktoré po jeho zostavení nadobudnú alebo stratia právo hlasovať v miestnom referende.
7.    Dva rovnopisy zoznamu oprávnených hlasujúcich odovzdá mestský úrad jednotlivým okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začiatkom hlasovania.
8.    Členovia komisie sú povinní zachovávať mlčanlivosť o osobných údajoch, ktoré spracúvajú.
 
Článok 10
Hlasovacie lístky

 
1.    Na hlasovacom lístku musí byť uvedené:
a)    deň konania miestneho referenda,
b)    otázka alebo otázky; ak je viac otázok, označia sa poradovými číslami. Pri každej otázke sa vytlačia dva rámčeky, z ktorých jeden je nadpísaný slovom „áno“ a druhý slovom „nie“,
c)    poučenie o spôsobe hlasovania.
2.    Každý hlasovací lístok musí byť opatrený odtlačkom úradnej pečiatky mesta.
3.    Mestský úrad zabezpečí, aby sa hlasovacie lístky vytlačili a v potrebnom množstve doručili v deň konania miestneho referenda všetkým okrskovým komisiám najneskôr 2 hodiny pred začatím hlasovania.
4.    Oprávnený občan dostane hlasovací lístok v miestnosti na hlasovanie v deň konania referenda.
 
Článok 11
Hlasovanie

 
1.    Oprávnený občan hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné.
2.    Oprávnený občan dostane po preverení jeho totožnosti členmi okrskovej komisie a po overení, či je zapísaný v zozname jeden hlasovací lístok, na ktorom v príslušnom rámčeku značkou "X" vyznačí, že na otázku odpovedá "áno" alebo že na otázku odpovedá "nie".
Ak sa v referende rozhoduje o viacerých otázkach, platí predchádzajúce ustanovenie o označovaní odpovede pre každú z týchto otázok samostatne. Hlasovací lístok oprávnený občan preloží tak, aby nebol viditeľný spôsob jeho úpravy, a vloží ho do schránky na hlasovanie.
3.    Hlasovanie oprávneného občana je neplatné, ak bola odovzdaná písomnosť, ktorá nie je hlasovacím lístkom.
4.    Hlasovací lístok je neplatný, ak je pretrhnutý na dve alebo viac častí alebo ak je vyplnený iným spôsobom, než ako je ustanovené v Článku 11 ods. 2 tohto všeobecne záväzného nariadenia, alebo je inak upravený, alebo nie je upravený vôbec. Ak sa používajú pri miestnom referende obálky a sú v obálke dva alebo viac hlasovacích lístkov, na ktorých sú odpovede označené zhodne a správne, okrsková volebná komisia počíta za platný len jeden z hlasovacích lístkov, v opačnom prípade sú všetky hlasovacie lístky neplatné.
5.    O platnosti hlasovania a o platnosti hlasovacieho lístka s konečnou platnosťou rozhoduje okrsková komisia.
6.    O prípravách v miestnosti na hlasovanie, priestoroch na úpravu hlasovacích lístkov, začatí hlasovania, hlasovaní, poriadku v miestnosti na hlasovanie a v jej bezprostrednom okolí, prerušení hlasovania a ukončení hlasovania platia inak primerane ustanovenia zákona č. 346/1990 Zb. o voľbách do orgánov samosprávy obcí v znení neskorších predpisov.
 
ČASŤ ŠTVRTÁ
Článok 12
Sčítanie hlasov

 
1.    V miestnosti, kde okrsková komisia sčíta hlasy, majú právo byť prítomní len členovia okrskovej, prípadne mestskej komisie.
2.    Po ukončení hlasovania dá predseda okrskovej komisie zapečatiť nepoužité hlasovacie lístky, prípadne obálky a potom dá otvoriť schránku na vhadzovanie hlasovacích lístkov. Ak okrsková komisia použila na výslovnú žiadosť jednotlivých voličov aj prenosnú schránku na vhadzovanie hlasovacích lístkov, komisia obsah schránok po ich otvorení zmieša.
3.    Okrsková komisia vyberie hlasovacie lístky, príp. obálky s hlasovacími lístkami zo schránky, spočíta ich a porovná počet hlasovacích lístkov, príp. obálok so záznamami   v zozname voličov. Po otvorení schránky na hlasovanie vylúči okrsková komisia prípady neplatného hlasovania a zistí:
a)    celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
b)    počet neplatných hlasovacích lístkov, ktoré vylúči z ďalšieho sčítania,
c)    počet platných hlasovacích lístkov,
d)    počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.
4.    Okrsková komisia vyhotoví vo dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku hlasovania v okrsku, ktorú podpíšu predseda, podpredseda a ostatní členovia komisie, vrátane zapisovateľa. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
5.    V zápisnici okrskovej komisie o priebehu a výsledku hlasovania musí byť uvedené:
a)    čas začatia a ukončenia hlasovania, prípadne jeho prerušenia,
b)    počet oprávnených občanov zapísaných v okrsku do zoznamu na hlasovanie,
c)    počet oprávnených občanov, ktorým sa vydali hlasovacie lístky,
d)    počet odovzdaných hlasovacích lístkov,
e)    počet odovzdaných platných a počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov,
f)    počet hlasov "áno" a počet hlasov "nie" ku každej jednotlivej otázke.
K zápisnici okrsková komisia priloží stručnú správu o obsahu sťažností, ktoré sa jej podali a uzneseniach, ktoré k nim prijala.
6.    Po podpísaní oboch rovnopisov zápisnice o priebehu a výsledku hlasovania predseda okrskovej komisie a zapisovateľ obe vyhotovenia zápisnice odovzdajú bez meškania mestskej komisii a vyčkajú na jej pokyn na ukončenie činnosti okrskovej komisie.
7.    Okrsková komisia zapečatené odovzdané hlasovacie lístky a zoznamy na hlasovanie odovzdá spolu s ostatnými dokladmi o hlasovaní do úschovy Mestskému úradu v Trenčianskych Tepliciach na Klientskom centre.


Článok 13
Zápisnica mestskej komisie pre miestne referendum

 
1.    Mestská komisia preskúma zápisnice okrskových komisií a na ich základe zisťuje výsledky miestneho referenda v meste Trenčianske Teplice.
2.    Mestská komisia na základe podkladov zo zápisníc okrskových komisií vyhotoví v dvoch rovnopisoch zápisnicu o priebehu a výsledku miestneho referenda (ďalej len „zápisnica“) v meste, ktorú podpíšu predseda, podpredsedovia a ostatní členovia komisie. Dôvody prípadného odmietnutia podpisu sa poznamenajú.
3.    V zápisnici mestská komisia uvedie:
a)    celkový počet okrskov a počet okrskových komisií, ktoré odovzdali zápisnicu o výsledku hlasovania,
b)    celkový počet oprávnených voličov mesta zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v meste,
c)    celkový počet oprávnených voličov, ktorým boli vydané hlasovacie lístky v meste,
d)    celkový počet odovzdaných hlasovacích lístkov v meste,
e)    celkový počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov a celkový počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov v meste,
f)    počet hlasov pre jednotlivé otázky (ak sa hlasuje spôsobom „áno“ „nie“ počet hlasov podľa jednotlivých odpovedí pre každú jednotlivú otázku) v meste.
4.    V zápisnici mestská komisia ďalej uvedie stručný obsah sťažností, ktoré jej boli podané a uznesení, ktoré k nim prijala, ako aj prípady porušenia právnych predpisov pri príprave a priebehu hlasovania.
5.    Po podpísaní všetkých rovnopisov zápisnice odovzdá predseda komisie jeden rovnopis zápisnice bez zbytočného odkladu primátorovi mesta. Dokumentáciu o činnosti komisie odovzdá jej predseda do úschovy Mestskému úradu v Trenčianskych Tepliciach, Klientskemu centru.
6.    Komisia bez zbytočného odkladu po odovzdaní zápisnice primátorovi mesta na jeho pokyn zabezpečí zverejnenie výsledkov hlasovania v meste.
 
Článok 14
Vyhlásenie výsledkov miestneho referenda

 
Mestské zastupiteľstvo vyhlási výsledky miestneho referenda do troch dní od doručenia zápisnice o výsledkoch hlasovania a to zverejnením uznesenia na úradnej tabuli mesta a na internetovej stránke mesta. Vyhlásenie návrhu prijatého v referende obsahuje:
a)    deň konania referenda,
b)    celkový počet oprávnených občanov zapísaných v zoznamoch na hlasovanie v referende,
c)    celkový počet oprávnených občanov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní,
d)    celkový počet platných hlasov, celkový počet neplatných hlasov,
e)    celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "áno", a celkový počet oprávnených občanov, ktorí na otázku alebo otázky odpovedali "nie",
f)    konštatovanie, ktorý návrh alebo návrhy boli v referende prijaté.
 
ČASŤ PIATA
Článok 15
Opatrenia na zabezpečenie miestneho referenda

 
1.    Primátor mesta vydá na vykonanie miestneho referenda podrobné pokyny.
2.    Pomocné prostriedky potrebné na riadny a bezproblémový priebeh miestneho referenda, najmä miestnosti na hlasovanie a potreby na vykonanie hlasovania, hlasovacie lístky, zoznamy hlasujúcich, tlačivá zápisníc a podobne zabezpečuje pre komisie Mestský úrad    Trenčianske Teplice. Dodržiavanie verejného poriadku zabezpečuje Mestská polícia v Trenčianskych Tepliciach.
3.    Mesto najneskôr 15 dní pred dňom konania miestneho referenda zašle každému oprávnenému voličovi oznámenie o vyhlásení miestneho referenda, v rozsahu, ako je uvedené v Článku 8 tohto nariadenia.
 
Článok 16
Obmedzenia súvisiace s konaním miestneho referenda

 
1.    Členovia komisií nesmú poskytovať informácie o priebehu a čiastkových výsledkoch hlasovania až do podpísania zápisnice o výsledku hlasovania.
2.    Počas konania miestneho referenda je zakázané presviedčanie za určitý spôsob hlasovania v budovách, kde sídli mestská komisia a okrskové komisie, a v ich bezprostrednom okolí.  

Článok 17
Záverečné ustanovenia

1.    Toto všeobecne záväzné nariadenie bolo schválené  uznesením Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach  č. .............................. zo dňa .....................................
2.    Toto všeobecne záväzné nariadenie nadobúda účinnosť 15. dňom vyvesenia na úradnej tabuli mesta, t.j. ........................................
 
 
                                                                                             PhDr. Štefan Škultéty
                                                                                  primátor mesta Trenčianske Teplice
 
 
 
Vyvesené: 30. 08. 2017
Zvesené:                                                                                                               


 
 
ÚvodÚvodná stránka