Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mesta Trenčianske Teplice Vytlačiť
 

erb.jpgV zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Trenčianske Teplice

zverejňuje návrh Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území Mesta Trenčianske Teplice v znení Dodatku č. 1

Upozornenie
V zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb.  o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na  mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Pripomienky k návrhu  nariadenia  môžete uplatniť do 14.8.2018 na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.

Návrh
Dodatku č. 1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č.   .../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí dňa 11.12. 2014 prijalo Uznesenie č. 11/XII/2014 ktorým schválilo Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice.

Mesto Trenčianske Teplice na základe samostatnej pôsobnosti podľa článku 67 a 68 Ústavy Slovenskej republiky a podľa  § 6 ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov vydáva pre územie Mesta Trenčianske Teplice tento

Dodatok č. 1
Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice.  Toto VZN sa mení a dopĺňa nasledovne:

V §7 ods. 3), sa posledná veta nahrádza nasledovnými vetami:

„Otváracie hodiny detských a športových ihrísk v areáli ZŠ A. Bagara v Trenčianskych
Tepliciach sú nasledovné:letné obdobie (od 15.5. do 30.9.) – od 8.00 hod. do 21.00 hod,
zimné obdobie (od 1.10. do 14. 5.) od 8.00 hod. do 18.00 hod..Mimo týchto hodín je
zakázané využívať akékoľvek zariadenie predmetného verejného priestranstva, t.j. detských a športových ihrísk.“

V §9 sa dopĺňa nový odsek 2) ktorý znie nasledovne:

„Porušenie ustanovenia §7 ods. 3) tohto VZN fyzickou osobou sa posudzuje ako priestupok
podľa osobitného predpisu.“

3. V §9 sa pôvodné odseky 2), 3), 4), 5) označujú ako odseky 3), 4), 5), 6).

4. V §10 sa dopĺňa nový ods. 7, ktorý znie:

 „7. Toto VZN č. ...../2018, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 6/2014 o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice bolo schválené Mestským zastupiteľstvom v Trenčianskych Tepliciach dňa  XX.YY. 2018 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od vyvesenia na úradnej tabuli mesta.“

                                                                                                      

PhDr. Štefan Škultéty, primátor mesta


 
 

dnes je: 23.4.2019

meniny má: Vojtech

webygroup
ÚvodÚvodná stránka