Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Bude v Tepliciach pokračovať futbal, ako je to s MŠK?Vytlačiť
 

21367044_185999065276839_5184510659309426594_o.jpgTéma MŠK Slovan Trenčianske Teplice (ďalej len „MŠK“) je veľmi obsiahla a odpovedať stručne na druhú časť otázky „ako je to s MŠK“ je veľmi obtiažné, takže aspoň základné a najpodstatnejšie skutočnosti o doterajšom spôsobe financovania tohto klubu  :

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov „Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území“

Z názvu „Mestský športový klub“ môže verejnosť nadobudnúť dojem, ba priam sa to verejnosti podsúva, že je to mestský klub, ktorého zakladateľom je Mesto Trenčianske Teplice. Ale nie je to tak. Mesto Trenčianske Teplice nie je zakladateľom tohto klubu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetný klub bol celé roky financovaný značnými finančnými prostriedkami (335 347,-Eur) rozpočtovanými v prospech MŠK priamo v rozpočte mesta, čo bolo v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.  .

Vzhľadom k tomu, že mesto nie je zakladateľom MŠK, spôsob jeho financovania sa mal uskutočňovať v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého :  „Právnickej osobe uvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosti na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že MŠK malo rovnako ako iné občianske združenia, právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré spĺňajú legislatívne podmienky,  žiadať o poskytnutie dotácie na svoju činnosť z rozpočtu mesta na základe žiadosti, v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „VZN“) . K tomuto však nedochádzalo, a preto nedochádzalo ani ku kontrole zúčtovania poskytnutej dotácie v prospech MŠK hlavným kontrolórom spôsobom, akým tomu bolo v prípade ostatných poskytnutých dotácií podľa VZN.

Dňa 21.02.2019 bola Mestu Trenčianske Teplice (ďalej len „Mesto“) doručená od MŠK žiadosť, aby Mesto  riešilo „problém s využívaním športového areálu Marakana“ , pretože nájomca areálu BianKa plus spol.s r.o. MŠK informoval, že im „nebude poskytovať areál Marakana (ďalej len „areál“) za podmienok, ktoré platili v predošlom období “. 

Dôvod, prečo nájomca areálu už nechce poskytovať MŠK areál za podmienok ako v minulom období Mesto nepozná.

V žiadosti bolo ďalej uvedené, že MŠK  uhrádza náklady za užívanie areálu na základe dotácie od Mesta a že jej výšku schvaľuje mestské zastupiteľstvo vždy v rozpočte na príslušný rok.

 Vzhľadom k tomu, že Mesto za súčasného vedenia nebude diskriminovať ostatných žiadateľov o dotácie, ale hlavne nebude konať v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, vyzvalo dňa 23.01.2019  MŠK, aby v súlade s platnou legislatívou požiadalo o dotáciu podľa „VZN“.

Dňa 31.01.2019 bola od MŠK Mestu  doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 48 800,-Eur, za predpokladu, že mesto odpustí nájomcovi areálu nájomné vo výške 16 200,-Eur alebo, ak Mesto nájomné v uvedenej výške neodpustí, MŠK žiada dotáciu vo výške 65 800,-Eur.

Dňa 12.02.2019 Mesto zaslalo MŠK v súlade s čl. 4 bod 5 VZN výzvu na doplnenie údajov k žiadosti o poskytnutie dotácie (podrobne vyšpecifikované vo výzve), na základe ktorých bude možné posúdiť opodstatnenosť žiadanej výšky dotácie či už komisiou športu alebo poslancami MsZ.

Do dnešného dňa (28.02.2019) MŠK na výzvu nereagoval.

V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že mesto je zo zákona povinné nakladať s verejnými finančnými prostriedkami hospodárne, účelne  a transparentne, a preto Mesto uvítalo rozhodnutie predsedov  komisie pre šport a mládež a finančnej komisie pozvať na svoje prvé zasadnutia zástupcu z MŠK, aby mohli, skôr ako budú odporúčať alebo neodporúčať nie malé finančné prostriedky v prospech MŠK,  žiadať o doplnenie informácií a prípadne ďalšie vysvetlenie. ( Obidvoch uvedených komisií sa zúčastnila aj primátorka Mesta.)

Žiaľ, nikto zo zástupcov MŠK sa na zasadnutie uvedených komisií nedostavil, preto nateraz zostávajú nezodpovedané mnohé otázky a jednou z nich je aj otázka, prečo MŠK údajne dlhuje Slovenskému futbalovému zväzu za zbernú faktúru za rok 2018.....

Čo sa týka prvej časti otázky, „či bude v Tepliciach pokračovať futbal“, tak tá by mala byť určená niekomu inému, nie Mestu. Mesto môže len garantovať čiastočné financovanie športu a to v rozsahu svojich možností. Šport však nie je len futbal, v Meste  sa snaží  veľa aktívnych ľudí investovať svoje skúsenosti v oblasti športu do detí a mládeže. Mesto v žiadnom prípade nebude nikoho diskriminovať a už vonkoncom nikoho financovať v rozpore so zákonom. Poslaním mesta je v prvom rade podporovať telesný a duševný rozvoj detí a mládeže. Dospelí by sa mali snažiť pre svoje športové aktivity hľadať možnosti medzi sponzormi.

JUDr. Eva Hroncová,  prednostka MsÚ


 
 

dnes je: 19.9.2019

meniny má: Konštantín

podrobný kalendár

webygroup
ÚvodÚvodná stránka