Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Interpelácie

INTERPELÁCIE z MsZ Trenčianske Teplice zo dňa 12.03.2019

Ing. Katarína Holá  :
„Chcem sa spýtať pani primátorky, či sa už stretla s riaditeľom KTT ako zástupcom najvýznamnejšieho podnikateľského subjektu v našom meste. Ak áno, v akom zmysle prebehlo stretnutie, resp. stretnutia a ako predpokladáte, že sa bude vyvíjať ďalšia spolupráca?“

Písomná odpoveď primátorky mesta:
S riaditeľom Kúpeľov Trenčianske Teplice som sa síce ešte nestretla, ale opakovane prebehli stretnutia s predsedom predstavenstva Kúpeľov Trenčianske Teplice Ing. Tomášom Vrankom, s ktorým boli prerokované mnohé témy, okrem iných aj deklarovanie pokračovania a prehlbovania ďalšej vzájomnej spolupráce.


Ing. Katarína Holá  :
„Vzhľadom na to, že sme doposiaľ nevideli návrh rozpočtu, zaujímalo by ma, či plánuje mesto zo svojich finančných prostriedkov alebo prostredníctvom OOCR podporiť festival medzinárodného charakteru a významu : ART IN PARK tak, ako to bolo doposiaľ pri Art Film Feste a teda aj jeho nástupcovi ART IN PARK?“

Písomná odpoveď primátorky mesta:
Mesto Trenčianske Teplice sa vždy bude snažiť podľa svojich možností podporovať zmysluplné aktivity a projekty, či už z oblasti kultúry, športu, životného prostredia, cestovného ruchu a z ďalších oblastí života. Festival ART IN PARK je aktivitou, ktorú neorganizuje mesto ale Oblastná organizácia cestovného ruchu Trenčianske Teplice, ktorej členom je aj Mesto Trenčianske Teplice, preto mesto bude určite tento projekt propagovať mediálne všetkými dostupnými spôsobmi.


Ing. Katarína Holá  :
Mesto Trenčianske Teplice v zastúpení pani primátorkou podpísalo zmluvu so spoločnosťou Považie Company so sídlom v Trenčianskych Teplej, zastúpenej Bc. Čačkom dňa 22.2.2019 s trvaním do konca roka 2019, v celkovej hodnote 700 € na rovnaké alebo podobné služby ako pre mesto vykonáva mestská s.r.o. Televízia Trenčianske Teplice. Ako máme tomu rozumieť? Prečo neboli tieto peniaze investované radšej do mestskej televízie?“

Písomná odpoveď primátorky mesta:
Nie je pravdou, že spravodajský internetový portál Impulz.press vykonáva „rovnaké alebo podobné služby ako pre mesto vykonáva mestská s.r.o. Televízia Trenčianske Teplice“, nakoľko spravodajský internetový portál Impulz.press oslovuje širokú paletu čitateľov a divákov bez striktne geografického zakotvenia, čo je pre kúpeľné mesto Trenčianske Teplice ako turistickú destináciu veľmi dôležité, nakoľko príspevky internetového portálu propagujú naše mesto a slúžia aj ako pozvánka pre kúpeľných hostí ďaleko za hranicami nášho mesta. Mestská spoločnosť Televízia Trenčianske Teplice s.r.o. je obmedzená iba na prijímateľov káblovej TV.

Kým mestská televízia vysiela nové príspevky a reportáže v pevne stanovenom čase v premiére raz do týždňa, spravodajský internetový portál Impulz.press informuje ďaleko rýchlejšie, v prevažnej miere je to do 24 hodín a videoreportáže nie sú časovo obmedzené, preto sú schopné sprostredkovať divákom väčší časový úsek udalostí, ktoré bývajú spracované v časovom horizonte  do 24 hodín alebo do 3 dní. Ďalšou devízou internetového portálu Impulz.press je fotodokumentácia akcií, čo oceňujú najmä  ľudia, ktorí napr. nemajú veľa času na pozeranie videa a pozrú si priebeh akcie vo fotoreportáži. Som presvedčená, že investícia mesta 70,-Eur mesačne do skvalitnenia a zrýchlenia informovanosti o dianí v našom meste prakticky do celého sveta,  bola dobrou voľbou.


Ing. Katarína Holá  :
„Nie je žiadnym tajomstvom, že som bola skeptická k zriadeniu centra pre seniorov. Nakoniec som sa v minulom období priklonila k tomuto návrhu a podporila ho s väčšinou mojich kolegov. Centrum seniorov začalo fungovať v októbri minulého roka, do správy ho dostala ZO JDS Trenčianske Teplice ako jediná organizácia v meste, ktorá združuje seniorov. Navštevovali ho nielen členovia, ale bolo k dispozícií všetkým seniorom mesta, ktorých je v meste viac ako 1000. Seniori nám za pomerne krátky čas ukázali, že toto centrum má svoje opodstatnenie, že ho vedia využívať a napĺňať rôznymi voľnočasovými aktivitami. Zároveň sa o priestor aj zodpovedne starali. Preto je nepochopiteľné, že im dňa 28.2.2019 bola predložená dohoda o ukončení bezodplatného užívania týchto priestorov, bez toho, aby bol jasný model ďalšieho užívania a zabezpečenia prevádzky tohto priestoru. Prosím o vysvetlenie.

Odpoveď primátorky mesta:
Primátorka mesta sa k téme Centra seniorov a k zmluve o bezplatnom užívaní tohto centra uzatvorenej s ZO JDS Trenčianske Teplice vyjadrila v závere MsZ konaného dňa 12.03.2019 v čase videozáznamu od 3:43:10 hod. Predmetné vyjadrenie si môžete pozrieť tu : https://www.youtube.com/watch?v=i2nGLseJD8I

INTERPELÁCIE z MsZ Trenčianske Teplice zo dňa 30.01.2019

Ing. Katarína Holá – „Či sa kontroluje VZN č. 7/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania  s majetkom mesta, konkrétne článok IV, ods. 10, 11 a 12 - reklamný smog. Zaznamenala v meste reklamu - Pizzeria Teplitz - či sa to rieši?“

Primátorka počas MsZ odpovedala :
sťažnosť zatiaľ na Pizzeriu Teplitz neprišla. Ústne boli upozornení príslušníkmi MsP. Čo sa týka reklamného smogu - mala by byť iniciovaná zmena tohto VZN.


JUDr. Katarína Martinková – „ Či prebehli nejaké konzultácie s p. Mišíkovou z hotela Panoráma ohľadom parkomatu, kto v súčasnosti vyberá parkovné na zóne Stred“

Primátorka počas MsZ odpovedala :
Parkomat na tzv. zóne Stred - rokovanie prebehli už v decembri a druhé v januári.

Vlastníckou tejto zóny je p. Mišíková z hotela Panoráma od septembra 2018. Zatiaľ parkovné po dohode s vlastníčkou vyberá mesto. Rokovanie v januári 2019 - p. Mišíková chce pre svoj hotel parkovisko, ďalší problém v tejto súvislosti sú autobusové zastávky, ktoré sú na jej  pozemku. Bude sa to musieť riešiť do budúcna. Ďalším problémom je samotné parkovanie na tomto pozemku. Z ich strany bol návrh zobrať si pozemok do prenájmu do doby, kedy oni začnú stavať.


Poslanec Ing. Marian Takáč  :
a) v akom štádiu je projekt obnovy MsÚ
b) v akom štádiu je projekt obnovy budovy bývalej nemocnice v súvislosti so schváleným úverom zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov

Primátorka počas MsZ odpovedala :

a) že projekt obnovy MsÚ - termín dokončenia stavebných prác na MsÚ v zmysle tohto projektu je apríl 2019. Prebehlo tam viackrát verejné obstarávanie, bol vybratý víťaz, ale zmluva o dielo s ním nebola uzatvorená. Dokonca zmluva, ktorú mal projektový manažment, je už v súčasnosti neplatná.

Odpoveď na interpelácie bude zaslaná v termíne do 30 dní.

b) Projekt obnovy budovy bývalej nemocnice v súvislosti so schváleným úverom zo ŠFRB na obstaranie nájomných bytov - žiadostí o nájomné byty je veľa. Bola tam uzatvorená zmluva o budúcej kúpnej zmluve s vlastníkom budovy, ktorá je viazaná na termín dokončenia prác, a to august 2019. Medzitým prišla žiadosť od investora o predĺženie termínu dokončenia prác do 12/2020. Byty v tomto roku nebudú.

Písomná odpoveď :
a) Z dostupných materiálov histórie vývoja projektu na zníženie energetickej náročnosti mestského úradu Trenčianske Teplice :

Žiadosť  o nenávratný finančný príspevok (ďalej len „NFP“) bola poslaná elektronicky systémom ITMS 2014+ dňa 15.1.2016, čím sa mesto zapojilo do výzvy OPKZP-P04-SC431-2015-6.

V tento deň – 15.01.2016  bolo vyhlásené prvé verejné obstarávanie

Žiadosť o NFP bola dopĺňaná v marci a apríli 2016

Dňa 16.7.2016 bola žiadosť o NFP  schválená

Dňa 18.8.2016 bolo prvé verejné obstarávanie zamietnuté

Dňa  10.10.2017 bolo vyhlásené druhé verejné obstarávanie, do ktorého sa zapojili viaceré firmy a požadovali vysvetlenia k projektovej dokumentácii

Po vysvetleniach k projektovej dokumentácii bolo aj toto verejné obstarávanie zrušené

Dňa 25.5.2017 bolo vyhlásené tretie verejné obstarávanie 

Dňa 27.02.2018 boli výsledky verejného obstarávania zverejnené vo vestníku

Víťazom sa stala firma L Bau, s.r.o., druhá v poradí bola spoločnosť SOAR, s.r.o.

Kontrola Slovenskej inovačnej energetickej agentúry (ďalej len „SIEA“)zistila, že víťaz nezapočítal v rozpočte 2,5% rezervu, dôsledkom čoho mala byť víťazom spoločnosť SOAR, s.r.o.

Dôvody prečo mesto neuzavrelo zmluvu o dielo s  víťaznou spoločnosťou SOAR, s.r.o. sú  súčasnému vedeniu neznáme

Dňa 06.12.2018 bolo predmetné verejné obstarávanie zrušené vo vestníku verejného obstarávania

Mesto vo vlastnej réžii spracovalo výročnú monitorovaciu správu do termínu 31.01.2019, ktorá je v súčasnosti už aj schválená

Mesto sa skontaktovalo dňa 11.02.2019 s projektovým manažérom, ktorí riešil projekt a zistilo sa, že zmluva o ich poskytovaní služby vypršala v októbri 2018

Informovanie SIEA, že do 25.03.2019 musíme predložiť dokumentáciu k novému verejnému obstarávaniu  na 1. ex ante kontrolu spolu so zmenou položiek v rozpočte kvôli ktorým bolo posledné verené obstarávanie zrušené

Žiadosť o zmenu termínu realizácie projektu bude spolu so zmeneným rozpočtom predložená vo vyššie uvedenom termíne

Vzhľadom na skutočnosť , že projekt viac ako dva roky prechádzal bezvýsledným procesom verejného obstarávania, súčasné vedenie vynakladá maximálne úsilie pre úspešné zrealizovanie predmetného projektu, avšak momentálne záleží na prístupe SIEA, či vyhovie požiadavke mesta na predĺženie termínu na realizáciu projektu „Obnova mestského úradu“

b)  Písomná odpoveď :

V Trenčianskych Tepliciach sa v súčasnosti uskutočňuje výstavba stavby „Polyfunkčný objekt PRO SALUTE, Trenčianske Teplice, prestavba, nadstavba a prístavba objektu nemocnica“ (ďalej len „stavba“).

Stavebné povolenie pre stavbu vydal stavebný úrad dňa 6. mája 2009 pod č.s. 6165/457/BVVS/2009.

Stavebníkom stavby je MANO INVEST a. s., Ivánska cesta 15/A, 821 04  Bratislava 2 – IČO 47 239 239. Mesto Trenčianske Teplice nie je stavebníkom stavby a ani spoluvlastníkom budovy bývalej nemocnice.

Mesto Trenčianske Teplice prostredníctvom Uznesenia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach č. 3/II/2017 zo dňa 22. februára 2019 mimo iného schválilo investičný zámer odkúpenia nájomných bytov v počte 25 b.j. v uvedenej stavbe. Tieto byty majú byť postavené len v časti budovy vyčlenenej na tento účel. Zvyšná časť stavby zostáva vo vlastníctve stavebníka. 

Súčasťou uznesenia zo dňa 22. februára 2019 bolo aj schválenie formy financovania kúpy bytov prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania (ŠFRB) a dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky (MDaV SR).

Podľa Zmluvy o poskytnutí dotácie z MDaV SR zo dňa 6. septembra 2017 má byť stavba skolaudovaná do 03/2019. Podklady k čerpaniu finančných prostriedkov treba predložiť najneskôr v lehote do 30. septembra 2019  

Podľa Zmluvy o úvere so ŠFRB zo dňa 30. augusta 2017 má Mesto Trenčianske Teplice v lehote najneskôr do 31. augusta 2019 uzavrieť Kúpnu zmluvu so stavebníkom stavby. 

Podľa Zmluvy o budúcej kúpnej zmluve č. 1/2017/M zo dňa 22. februára 2017 má stavebník (MANO INVEST a. s.) v lehote najneskôr do 31. augusta 2019 predložiť Mestu Trenčianske Teplice výzvu na uzatvorenie kúpnej zmluvy, mimo iného spolu s právoplatným kolaudačným rozhodnutím.

Vzhľadom na to, že stavebník dňa 16.01.2019 požiadal stavebný úrad o predĺženie lehoty na dokončenie stavby do 31.12.2020 je zrejmé, že stavebník nedodrží pôvodnú lehotu na dokončenie a kolaudáciu stavby a na predloženie  kúpnej zmluvy Mestu Trenčianske Teplice, čím bude zmarená možnosť financovania kúpy bytov prostredníctvom podpory zo Štátneho fondu rozvoja bývania  a prostredníctvom dotácie z Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky.  


Poslanec Mgr. Miloš Lutka sa spýtal : Bude v Tepliciach pokračovať futbal, ako je to s MŠK?

Odpoveď na interpeláciu z MsZ konaného dňa 30.01.2019 : „ Či bude v Tepliciach pokračovať futbal, ako je to s MŠK?“ :

Téma MŠK Slovan Trenčianske Teplice (ďalej len „MŠK“) je veľmi obsiahla a odpovedať stručne na druhú časť otázky „ako je to s MŠK“ je veľmi obtiažné, takže aspoň základné a najpodstatnejšie skutočnosti o doterajšom spôsobe financovania tohto klubu  :

Podľa ustanovenia § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov „Z rozpočtu obce sa môžu poskytovať dotácie právnickým osobám, ktorých zakladateľom je obec, a to na konkrétne úlohy a akcie vo verejnom záujme alebo v prospech rozvoja územia obce. Obec môže poskytovať dotácie inej obci alebo vyššiemu územnému celku, ak zabezpečuje niektoré úlohy pre obec alebo ak ide o poskytnutie pomoci pri likvidácii následkov živelnej pohromy, havárie alebo inej podobnej udalosti na ich území“

Z názvu „Mestský športový klub“ môže verejnosť nadobudnúť dojem, ba priam sa to verejnosti podsúva, že je to mestský klub, ktorého zakladateľom je Mesto Trenčianske Teplice. Ale nie je to tak. Mesto Trenčianske Teplice nie je zakladateľom tohto klubu. V tejto súvislosti je potrebné zdôrazniť, že predmetný klub bol celé roky financovaný značnými finančnými prostriedkami (335 347,-Eur) rozpočtovanými v prospech MŠK priamo v rozpočte mesta, čo bolo v rozpore s vyššie uvedeným ustanovením § 7 ods. 2 zákona č. 583/2004 Z.z.  .

Vzhľadom k tomu, že mesto nie je zakladateľom MŠK, spôsob jeho financovania sa mal uskutočňovať v súlade s ustanovením § 7 ods. 4 zákona č. 583/2004 Z.z. o rozpočtových pravidlách územnej samosprávy v znení neskorších predpisov, podľa ktorého :  „Právnickej osobe uvedenej v odseku 2 a fyzickej osobe – podnikateľovi, ktorí majú sídlo alebo trvalý pobyt na území obce alebo ktoré pôsobia, vykonávajú činnosti na území obce, alebo poskytujú služby obyvateľom obce, môže obec poskytovať dotácie za podmienok ustanovených všeobecne záväzným nariadením obce len na podporu všeobecne prospešných služieb, všeobecne prospešných alebo verejnoprospešných účelov, na podporu podnikania a zamestnanosti.

Z vyššie uvedeného vyplýva, že MŠK malo rovnako ako iné občianske združenia, právnické osoby alebo fyzické osoby, ktoré spĺňajú legislatívne podmienky,  žiadať o poskytnutie dotácie na svoju činnosť z rozpočtu mesta na základe žiadosti, v súlade s ustanoveniami Všeobecne záväzného nariadenia č. 1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice (ďalej len „VZN“) . K tomuto však nedochádzalo, a preto nedochádzalo ani ku kontrole zúčtovania poskytnutej dotácie v prospech MŠK hlavným kontrolórom spôsobom, akým tomu bolo v prípade ostatných poskytnutých dotácií podľa VZN.

Dňa 21.02.2019 bola Mestu Trenčianske Teplice (ďalej len „Mesto“) doručená od MŠK žiadosť, aby Mesto  riešilo „problém s využívaním športového areálu Marakana“ , pretože nájomca areálu BianKa plus spol.s r.o. MŠK informoval, že im „nebude poskytovať areál Marakana (ďalej len „areál“) za podmienok, ktoré platili v predošlom období “. 

Dôvod, prečo nájomca areálu už nechce poskytovať MŠK areál za podmienok ako v minulom období Mesto nepozná.

V žiadosti bolo ďalej uvedené, že MŠK  uhrádza náklady za užívanie areálu na základe dotácie od Mesta a že jej výšku schvaľuje mestské zastupiteľstvo vždy v rozpočte na príslušný rok.

 Vzhľadom k tomu, že Mesto za súčasného vedenia nebude diskriminovať ostatných žiadateľov o dotácie, ale hlavne nebude konať v rozpore so zákonom o rozpočtových pravidlách, vyzvalo dňa 23.01.2019  MŠK, aby v súlade s platnou legislatívou požiadalo o dotáciu podľa „VZN“.

Dňa 31.01.2019 bola od MŠK Mestu  doručená žiadosť o dotáciu z rozpočtu mesta vo výške 48 800,-Eur, za predpokladu, že mesto odpustí nájomcovi areálu nájomné vo výške 16 200,-Eur alebo, ak Mesto nájomné v uvedenej výške neodpustí, MŠK žiada dotáciu vo výške 65 800,-Eur.

Dňa 12.02.2019 Mesto zaslalo MŠK v súlade s čl. 4 bod 5 VZN výzvu na doplnenie údajov k žiadosti o poskytnutie dotácie (podrobne vyšpecifikované vo výzve), na základe ktorých bude možné posúdiť opodstatnenosť žiadanej výšky dotácie či už komisiou športu alebo poslancami MsZ.

Do dnešného dňa (28.02.2019) MŠK na výzvu nereagoval.

V tejto súvislosti je nevyhnutné uviesť, že mesto je zo zákona povinné nakladať s verejnými finančnými prostriedkami hospodárne, účelne  a transparentne, a preto Mesto uvítalo rozhodnutie predsedov  komisie pre šport a mládež a finančnej komisie pozvať na svoje prvé zasadnutia zástupcu z MŠK, aby mohli, skôr ako budú odporúčať alebo neodporúčať nie malé finančné prostriedky v prospech MŠK,  žiadať o doplnenie informácií a prípadne ďalšie vysvetlenie. ( Obidvoch uvedených komisií sa zúčastnila aj primátorka Mesta.)

Žiaľ, nikto zo zástupcov MŠK sa na zasadnutie uvedených komisií nedostavil, preto nateraz zostávajú nezodpovedané mnohé otázky a jednou z nich je aj otázka, prečo MŠK údajne dlhuje Slovenskému futbalovému zväzu za zbernú faktúru za rok 2018.....

Čo sa týka prvej časti otázky, „či bude v Tepliciach pokračovať futbal“, tak tá by mala byť určená niekomu inému, nie Mestu. Mesto môže len garantovať čiastočné financovanie športu a to v rozsahu svojich možností. Šport však nie je len futbal, v Meste  sa snaží  veľa aktívnych ľudí investovať svoje skúsenosti v oblasti športu do detí a mládeže. Mesto v žiadnom prípade nebude nikoho diskriminovať a už vonkoncom nikoho financovať v rozpore so zákonom. Poslaním mesta je v prvom rade podporovať telesný a duševný rozvoj detí a mládeže. Dospelí by sa mali snažiť pre svoje športové aktivity hľadať možnosti medzi sponzormi.

JUDr. Eva Hroncová,  prednostka MsÚ

INTERPELÁCIE z MsZ Trenčianske Teplice zo dňa 18.12.2018


Poslanec Ing. Marián Takáč sa zaujímal  o to, že kedy sa bude kolaudovať zrekonštruované parkovisko v časti SNP 1 až 5 a taktiež sa zaujímal o SNP 7 až 11.

Za MsÚ odpovedala pani primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková, ktorá uviedla, že do dnešného dňa (18.12.2018) ešte neprebehla kolaudácia a následne udelila slovo  Ing. Milošovi Mičegovi, referentovi pre bývanie, dopravu, stavby a investičnú výstavbu MsÚ Tr. Teplice, ktorý  uviedol :  V prípade, že ak zajtra (19.12.2018) preberie parkovisko fyzicky, bude sa môcť dať do predčasného užívania a parkovisko 1 -5 – nedostatky, ktoré tam boli a ešte neboli odstránené sa uvedú do zápisnice o odovzdaní a prevzatí stavby, tam už kolaudácia prebieha. Určite sa však počas zimy budú dať využívať predmetné plochy na parkovanie.Poslanec Ing. Marián Takáč navrhol, aby sa interpelácie poslancov zverejňovali na webovej stránke mesta.

Primátorka Mgr. Zuzana Frajková Ďurmeková uviedla, že interpelácie sú súčasťou zápisnice a majú byť odovzdané v písomnej forme, ale že s touto požiadavkou v zásade nie je problém.


 


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka