Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu vodorovná
Trenčianske TepliceHľadať
 
 

Civilná ochrana

Čo má každý vedieť v prípade ohrozenia

Podľa výpisu z „Analýzy územia okresu Trenčín z hľadiska možných mimoriadnych udalostí“ je mesto Trenčianske Teplice ohrozené nasledovnými možnými mimoriadnymi udalosťami:

 • Povodňou z búrok a prívalových dažďov z vodného toku Teplička a jeho prítokov.
 • Zemetrasením o sile 70 medzinárodnej stupnice MSK – 64, čo znamená veľmi silné zemetrasenie citeľné aj v idúcich autách. Väčšina ľudí vybieha z budov, zvonia veľké zvony. Ojedinelé škody sú aj na železobetónových budovách, na voľnej hladine vody sa tvoria vlny.
 • Víchricou, pri ktorej môže vietor dosiahnuť rýchlosť viac ako 100 km.h-1.
 • Veľkoplošným lesným požiarom v lesnom masíve katastra mesta v období sucha,  alebo v blízkosti osídlení, rekreačných zariadení a turistických chodníkov. 

 

MINISTERSTVO VNÚTRA SLOVENSKEJ REPUBLIKY Úrad civilnej ochrany príručka pre obyvateľstvo

Ľudia si spravidla uvedomujú riziká, ktoré ohrozujú ich život, zdravie alebo ich majetok spravidla až vtedy, keď sú priamymi účastníkmi havárii, živelných pohrôm alebo katastrof. Dôsledky takýchto mimoriadnych udalostí potvrdzujú, že neznalosť vhodného reagovania na vzniknutú situáciu alebo jej podceňovanie spolu s panikou znásobujú straty na životoch a zvyšujú počet zdravotných poškodení ľudí. I keď jednotlivec pri mimoriadnej udalosti nemôže zvrátiť beh udalostí, môže vhodnou voľbou správania výrazne znížiť dopad jej následkov vo svojom okolí. Cieľom tejto pomôcky je poskytnúť informácie o tom, ako reagovať na vznik mimoriadnej udalosti, čo robiť keď je ohrozený život a zdravie alebo ako postupovať keď je ohrozený majetok.

Dôležité telefónne čísla tiesňového volania

Ak ste v ohrození života alebo zdravia, ak je ohrozený Váš majetok alebo ste účastníkom mimoriadnej udalosti , pri ktorej je ohrozený život, zdravie alebo majetok iných občanov, dožadujte sa poskytnutia pomoci na nasledujúcich telefónnych číslach tiesňového volania.

Kedy a aké číslo tiesňového volania zvoliť?

159 (Mestská polícia) alebo 0903 645 803 - volajte v prípade mimoriadnej situácie v meste Trenčianske Teplice, t. j. živelnej pohromy, havárie, ohrozenia života, zdravia, majetku, porušovanie verejného poriadku, ochrany životného prostredia a pod.

112 (Koordinačné stredisko) - linka tiesňového volania 112, je v platnosti od 1. júla 2003, zákon 129/2002 Z. z. o integrovanom záchrannom systéme. Ide o univerzálnu linku tiesňového volania. Pri aparáte by mal byť operátor, ktorý dokáže posúdiť, aký typ záchrany potrebujete (hasičov záchranárov, zdravotnícku pomoc alebo zásah polície). Operačné strediská sú k dispozícii len na úrovni kraja. Je to číslo, na ktorom sa dovoláte pomoci v Slovenskej republike, aj v celej Európe.

150 (Hasičský a záchranný zbor) - v prípade požiaru, dopravnej nehody, ohrozenia následkom živelných pohrôm a iných mimoriadnych udalostí.

0903 466 556 (Dobrovoľný hasičský zbor Trenčianske Teplice)

155 (Zdravotná záchranná služba) - v prípade ohrozenia života a zdravia.

158 (Polícia) - v prípade ohrozenia následkom trestnej činnosti alebo jej oznámenia.

Všeobecné zásady pri vyžadovaní pomoci

Ak vyžadujete pomoc v tiesni alebo pri oznamovaní správy o mimoriadnej udalosti uveďte: svoje meno a číslo telefónu z ktorého telefonujete, druh udalosti (požiar, dopravná nehoda, povodeň, trestný čin a pod.), rozsah udalosti (požiar domu, bytu lesa, ohrozenie života viacerých osôb, zaplavenie cesty, poľa a pod. ), miesto udalosti, ak je na miesto udalosti sťažený prístup uveďte spôsob prístupu, smer odkiaľ je možné miesto udalosti dosiahnuť a druh prístupovej cesty. Po ukončení hovoru počkajte na spätné volanie operátora príslušnej záchrannej služby alebo polície.

Všeobecné zásady činnosti pri ohrození

Uvedomte si, že najväčšiu hodnotu má ľudský život a zdravie a až potom záchrana majetku. Pamätajte na sebaochranu, poskytnutie prvej pomoci a vzájomnej pomoci v tiesni. Rešpektujte informácie poskytované prostredníctvom miestnych masovokomunikačných prostriedkov - rádií Východ, Flasch, televízie Tatra-Temex, tlače - Prešovský večerník, Prešovský denník Korzár, Kultúrno –spoločenský mesačník, alebo megafónu. Nerozširujte poplašné a neoverené správy. Nepodceňujte vzniknutú situáciu a zachovajte rozvahu. Netelefonujte zbytočne, aby ste počas mimoriadnej situácie nepreťažovali telefónnu sieť. Pomáhajte ostatným, najmä starým chorým a bezvládnym ľuďom, postarajte sa o deti. Dodržiavajte pokyny pracovníkov civilnej ochrany a ďalších záchranných zložiek, orgánov štátnej správy a samosprávy.

Čo je ohrozenie?
Ohrozenie je obdobie, počas ktorého sa predpokladá nebezpečenstvo vzniku alebo rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.

Čo je mimoriadna udalosť?
Mimoriadnou udalosťou sa rozumie živelná pohroma, havária alebo katastrofa, ktorá ohrozuje život, zdravie alebo majetok.

Čo je mimoriadna situácia?
Mimoriadnou situáciou sa rozumie obdobie ohrozenia alebo obdobie pôsobenia následkov mimoriadnej udalosti na život, zdravie alebo majetok, ktorá je vyhlásená podľa zákona NR SR č. 42/1994 Z. z. o civilnej ochrane obyvateľstva a počas ktorej sú vykonávané opatrenia na znižovanie rizík ohrozenia alebo postupy a činnosti na odstránenie následkov mimoriadnej udalosti. Mimoriadna situácia sa vyhlasuje a odvoláva prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Varovanie obyvateľstva

Varovanie obyvateľstva je jedno z najdôležitejších opatrení civilnej ochrany, Varovanie je vykonávané varovnými signálmi uskutočňovanými prostredníctvom sirén. Varovné signály sú následne dopĺňané hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.

Ak zaznie varovný signál:

nastáva mimoriadna situácia, podľa tónu signálu a dĺžky jeho trvania zistíte pred čím vás varuje, počúvajte následnú hovorenú informáciu vysielanú rozhlasom, televíziou alebo hlásením miestneho rozhlasu, megafónu.
Varovný signál: VŠEOBECNÉ OHROZENIE
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ, ALEBO PRI VZNIKU MIMORIADNEJ UDALOSTI, AKO AJ PRI MOŽNOSTI ROZŠÍRENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI
2 - minútový kolísavý tón sirén.
Kolísavým tónom sirén v trvaní 2 minút sa počas vojnového stavu a počas vojny vyhlasuje aj ohrozenie v prípade možného vzdušného napadnutia územia štátu. Slovná informácia pri takomto ohrození obsahuje vymedzenia územia, pre ktoré je ohrozenie vyhlásené a výraz "VZDUŠNÝ POPLACH"
Varovný signál: OHROZENIE VODOU
VAROVANIE OBYVATEĽSTVA PRI OHROZENÍ NIČIVÝMI ÚČINKAMI VODY 6 - minútový stály tón sirén
Signál: KONIEC OHROZENIA
KONIEC OHROZENIA ALEBO KONIEC PSOBENIA NÁSLEDKOV MIMORIADNEJ UDALOSTI 2 - minútový stály tón sirén bez opakovania
! POZOR !
Každý druhý piatok v mesiaci sa vykonáva o 12,00 hod. preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania dvojminútovým stálym tónom sirén. O pravidelnom preskúšaní funkčnosti sirén a o ďalších skúškach mimo tento termín informujú rozhlas, televízia a tlač! V meste Prešov sa hlasitá skúška sirén vykonáva spravidla dvakrát do roka. O termíne preskúšania budú občania včas informovaní miestnymi masovo-komunikačnými prostriedkami.

Čo robiť, keď zaznie siréna? (mimo pravidelného preskúšania)

 • Sledujte vysielanie rozhlasu a televízie a riaďte sa podľa vysielaných pokynov.
 • Pri pobyte mimo budovu - vstúpte do najbližšej budovy v čase vojny, vojnového stavu do najbližšieho úkrytu.
 • Ak sa nachádzate v domácnosti - zhromaždite celú rodinu a byt neopúšťajte.
 • Nesnažte sa vyzdvihnúť deti zo škôl a predškolských zariadení, bude o ne postarané.
 • Vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere a vetráky, odstavte klimatizáciu (netesnosti prelepte páskou, väčšie netesnosti môžete utesniť tkanivami namočenými vo vode s rozpustenými saponátmi).
 • Uzavretím priestoru znížte pravdepodobnosť vlastného ohrozenia.
 • Uhaste otvorený oheň a iné spaľovacie zariadenia.
 • Telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, najmä nevolajte čísla tiesňového volania.
 • Postarajte sa o domáce a hospodárske zvieratá.
 • Čakajte doma na ďalšie pokyny.
 • Presvedčte sa, či vo Vašej blízkosti nie sú ohrození starí ľudia, chorí, neschopní pohybu. Postarajte sa o deti bez dozoru!
 • Pri akejkoľvek činnosti zachovávajte kľud a rozvahu!

Činnosť v oblasti ohrozenej únikom nebezpečných látok

Nebezpečné látky sú prírodné alebo syntetické látky, ktoré svojimi chemickými, fyzikálnymi, toxickými alebo i biologickými vlastnosťami samostatne alebo v kombinácii môžu spôsobiť ohrozenie života, zdravia alebo majetku. Obecne pod nebezpečnými látkami rozumieme chemické, rádioaktívne alebo biologické látky. Únik nebezpečných látok môže byť spôsobený deštrukciou stacionárneho zdroja nebezpečnej látky (výrobné zariadenie, sklad, zariadenie využívajúce nebezpečnú látku ako médium napr. chladiarenské zariadenie) alebo z mobilného zdroja pri preprave nebezpečnej látky (autá alebo železničné vagóny určené na prepravu nebezpečných látok). V meste Prešov to môže byť únik amoniaku NH3 (čpavku) zo Zimného štadióna, Mraziarní a Hydinárni. Únik HCL ( kyseliny chlorovodíkovej ) zo závodu Solivary. Tiež prepravou nebezpečných látok charakterizovanou ako tranzitná. Nebezpečné látky sú prepravované dvoma spôsobmi a to cestnou dopravou v kontajneroch a cisternách a železničnou prepravou. Ohrozenie nebezpečnými látkami môže byť spôsobené aj teroristickým útokom. V prípade úniku nebezpečnej chemickej látky (alebo pri použití chemických zbraní).
Nebezpečné chemické látky spôsobujú poškodenie centrálneho nervového systému, dýchacích orgánov, zažívacieho traktu, poškodenie kože alebo narušujú metabolizmus postihnutého. V prípade havárie spojenej s únikom nebezpečných chemických látok pôsobia na okolie v podobe plynu alebo výparov. V prípade teroristického útoku môžu byť použité vo forme aerosólov alebo plynu, prípadne môžu byť použité na zamorenie vodných zdrojov.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte v budove
Zostaňte vo vnútri, prípadne sa ukryte v úkryte (ak je dostupný), alebo v uzavretej miestnosti bytu (chodba a pod. , priestor, ktorý je napr. bez okien), vytvorte izolovaný uzavretý priestor - uzavrite a utesnite okná, dvere, vetráky, odstavte klimatizáciu, pripravte si improvizovanú ochranu dýchacích ciest očí a odkrytých častí tela, zapnite rozhlas, televíziu a sledujte vysielanie, riaďte sa podľa vysielaných pokynov, nepodceňujte riziko, pripravte si evakuačnú batožinu, telefonujte len v súrnom prípade, nezaťažujte telefónne linky, poskytnite pomoc chorým, postihnutým osobám, osobám neschopným pobytu, starším osobám, postarajte sa o deti bez dozoru, zachovávajte rozvahu a pokoj, budovu opustíte len na pokyn.
Keď zaznie varovný signál sirény pri pobyte mimo budovu
Zachovajte rozvahu, zorientujte sa podľa situácie a rozhodnite sa pre opustenie priestoru ohrozeného nebezpečnou chemickou látkou, vaše rozhodnutie je závislé od smeru vetra šíriaceho nebezpečnú látku zo zdroja úniku a vašej polohy ak sa nenachádzate v smere vetra a ste v časovej tiesni, okamžite vyhľadajte ukrytie v budovách a postupujte ako pri pobyte v budove.
V prípade úniku nebezpečnej biologickej látky (pri použití biologických prostriedkov)
Bakteriologické (biologické) nebezpečné látky môžu byť použité vo forme aerosólu (baktérie, vírusy) vytvoreného v ovzduší alebo uzatvorenom priestore priamo alebo prostredníctvom vetracích zariadení, vypustením infikovaného hmyzu (vši, blchy, muchy a podobne), infikovaním vodných zdrojov, potravín, alebo krmovín. Postihnutý použitie biologických
prostriedkov spravidla nezistí ihneď po ich použití. Pri podozrení ich použitia sa výskyt zisťuje odberom vzoriek a následnou mikrobiologickou analýzou. Pri podozrení z úniku biologickej látky resp. pri použití biologických prostriedkov postupujte tak, ako pri úniku nebezpečnej chemickej látky.

Zvlášť treba:

 • dôsledne dodržiavať karanténne hygienické, proti epidemické a proti epizootické opatrenia
 • sledovať informácie o situácii poskytované samosprávou
 • pravidelne kontrolovať telesnú teplotu
 • hlásiť podozrenie z ochorenia alebo zvýšený výskyt ochorení osôb a zvierat samospráve alebo zdravotníckemu zariadeniu, prípadne orgánom civilnej ochrany
 • obmedzovať pohyb mimo budovu a budovu opúšťať iba na nevyhnutnú dobu (napríklad nákup základných životných potrieb)
 • priebežne uskutočňovať v rámci svojich možností dezinfekciu vo svojich bytoch a v domoch
 • Pri vyhlásení karantény platí zákaz zhromažďovania osôb a zákaz voľného pohybu mimo uzatvorených priestorov bez nasadených ochranných prostriedkov.
 • V prípade úniku rádioaktívnej látky (alebo pri použití jadrových zbraní) Čo najskôr sa ukryte v uzatvorenej miestnosti (najlepšie v pivničných resp. suterénnych priestoroch). Pokiaľ ste mohli prísť do styku s rádioaktívnymi látkami v dobe než ste sa stačili ukryť, potom pred vstupom do budovy kontaminovaný vrchný odev a obuv odložte do neprievzdušného obalu a nepoužívajte ich, dôkladne si umyte ruky, tvár, vlasy, vypláchnite si oči, ústa vyčistite si nos a uši, ak je to možné, osprchujte sa a vymeňte si bielizeň, uzavrite a utesnite okná a dvere, vypnite ventilačné a klimatizačné zariadenia, sledujte správy v hromadných informačných prostriedkoch, pripravte si prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela, jódové prípravky užite po obdržaní varovného signálu o vzniku radiačnej havárie atómovej elektrárne. Dávkovanie a spôsob použitia je uvedený v návode na krabičke alebo v informačnom letáčiku), zabezpečte svoje potraviny a zásoby vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, chladničky, mrazničky alebo komory. Nepoužívajte nechránené potraviny, ovocie a zeleninu, pripravte si evakuačnú batožinu, čakajte na ďalšie pokyny, postarajte sa o hospodárske zvieratá zatvorte ich a dajte im zásobu krmovín a vody na dva dni, zásoby krmiva a vody zabezpečte pred kontamináciou prekrytím plachtou alebo fóliou z plastu a pod.

Zásady správania sa pri dopravnej nehode vozidla prepravujúceho nebezpečnú látku Ak ste účastníkom dopravnej nehody, pri ktorej došlo k úniku nebezpečnej látky:

 • odstavte vozidlo, podľa možností mimo dosah pôsobenia nebezpečnej látky tak, aby zostala zachovaná priepustnosť komunikácie pre príchod záchranných zložiek, ak ste sa neočakávane ocitli v dosahu pôsobenia nebezpečnej látky zastavte motor vozidla a urýchlene opustíte zamorený priestor,
 • chráňte si dýchacie cesty vreckovkou, bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo, v žiadnom prípade sa nepribližujte k havarovanému dopravnému prostriedku, oznámte nehodu hasičskej a záchrannej službe, zdravotnej záchrannej službe alebo polícii, nedotýkajte sa nebezpečnej látky ani predmetov, ktoré by mohli byť ňou kontaminované, po príchode záchranných zložiek sa riaďte pokynmi veliteľa zásahu alebo polície


VŽDY PLATÍ !!! Ochranná maska a akákoľvek náhrada, slúži iba na únik z ohrozeného priestoru. Nebezpečná látka sa pri úniku šíri v smere vetra Únik z ohrozeného priestoru voľte kolmo na smer vetra

Činnosť v oblasti ohrozenia povodňami a záplavami povodniach a záplavách hovoríme vtedy, keď sa zvýšia hladiny vodných tokov, voda vystúpi zo svojich korýt a zaplaví priehľadné územie.

Zásady správania sa pred ohrozením povodňami a záplavami

 • vytypujte si bezpečné miesto, ktoré nebude zaplavené vodou, hodnotné veci zo suterénov, prízemných priestorov a garáží umiestnite do vyššieho poschodia
 • pripravte si vrecia s pieskom na utesnenie nízko položených dverí a okien
 • pripravte si trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni
 • ak ste vlastníkom osobného automobilu, pripravte ho na použitie
 • pripravte veci, ktoré by mohla odniesť voda
 • pripravte si evakuačnú batožinu
 • Zásady správania sa v období povodní a záplav
 • opustíte ohrozený priestor
 • netelefonujte, len v prípade tiesňového volania
 • v prípade vyhlásenia evakuácie dodržujte zásady pre opustenie ohrozeného priestoru
 • rešpektujte pokyny členov evakuačnej komisii
 • v prípade časovej tiesni sa okamžite presuňte na vytypované miesto, ktoré nebude zaplavené vodou
 • nešírte paniku a nerozširujte neoverené správy
 • Zásady správania sa po povodniach a záplavách
 • Nechajte si skontrolovať stav obydlia (statická narušenosť, obývateľnosť, ) rozvody energií (plyn, elektrická energia), stav kanalizácie a rozvod vody
 • zabezpečte likvidáciu uhynutých zvierat, poškodených potravín, poľnohospodárskych plodín zasiahnutých vodou - riaďte sa pokynmi hygienika, informujte sa o miestach humánnej pomoci, kontaktujte príslušné poisťovne ohľadom náhrady škôd.
   

Činnosť pri nutnosti urýchleného opustenia ohrozeného priestoru

V prípade, ak musíte rýchlo opustiť priestor ohrozenia, alebo sa nachádzate v uzatvorených priestoroch, vykonajte nasledovné opatrenia:

 • uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny
 • pripravte si a vezmite so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, lieky a pod
 • uzamknite byt
 • presvedčte sa, či vaši susedia vedia o vzniknutej situácii
 • v prípade, ak sa vo vašom okolí nachádzajú deti bez dozoru, starí alebo nevládni ľudia - pomôžte im
 • sledujte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas atď. , kde sa dozviete informácie o možnom ohrození
 • dodržujte pokyny osôb a príslušných orgánov, ktoré zabezpečujú evakuáciu
 • použite prostriedky improvizovanej ochrany dýchacích ciest a povrchu tela
 • priestor opúšťajte najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra
 • vždy zachovávajte rozvahu!
 • odporúčaná hmotnosť a zloženie úkrytovej a evakuačnej batožiny
 • odporúčaná hmotnosť úkrytovej batožiny: 10 - 15 kg
 • odporúčaná hmotnosť evakuačnej batožiny: do 15 kg pre deti, do 25 kg pre dospelých

 

Hmotnosť batožiny a jej odporúčaný obsah


a) Hmotnosť batožiny môže byť najviac

 • 25 kg u dospelej osoby,
 • 15 kg u dieťaťa,
 •   5 kg príručnej batožiny okrem batožiny podľa prvého a druhého bodu.


b) Odporúčaný obsah batožiny:

 • osobné doklady, peniaze a iné cennosti,
 • lieky a nevyhnutné zdravotnícke pomôcky,
 • základné potraviny a pitná voda na dva až tri dni,
 • predmety osobnej hygieny,
 • vrecková lampa,
 • prikrývka alebo spací vak,
 • náhradná osobná bielizeň, náhradný odev, náhradná obuv a nepremokavý plášť,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci.

 

Čo vám nemá chýbať v batožine?

osobné doklady, dôležité dokumenty, peniaze, cennosti malých rozmerov, osobné lieky, vitamíny a nevyhnutné zdravotnícke potreby, základné trvanlivé potraviny a nápoje v nepriepustných obaloch na 2-3 dni, predmety osobnej hygieny a dennej potreby, náhradná bielizeň, odev, obuv, nepremokavý plášť, prikrývka, spací vak, vrecková lampa, sviečka a zápalky, ďalšie nevyhnutné osobné veci podľa potreby a uváženia (mobilný telefón), pre deti
nezabudnite pribaliť hračku
Zoznam vecí, ktoré je zakázané brať do úkrytu
zbrane všetkého druhu, alkohol a iné návykové látky, zapáchajúce a ľahko zápalné látky, objemné predmety, kočíky, periny a pod., domáce zvieratá, psy, mačky a iné, zapaľovače, cigarety, ponorné variče, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu.
 

Zásady správania sa v úkrytoch

 • správajte sa zodpovedne a riaďte sa úkrytovým poriadkom, dbajte na pokyny obsluhy úkrytu
 • neplytvajte vodou a potravinami
 • udržujte čistotu a poriadok
 • nepohybujte sa zbytočne po úkryte a nehovorte hlasno
 • chovajte sa kľudne, vzájomne si pomáhajte
 • nefajčite, nepoužívajte otvorený oheň a elektrické spotrebiče
 • Improvizovaná ochrana dýchacích ciest a povrchu tela
 • Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sú určené na ochranu dýchacích ciest a očí, ak neboli vydané ochranné masky a prostriedky na ochranu povrchu tela.
 • Improvizované prostriedky individuálnej ochrany sa používajú najmä pri:
 • presune osôb do úkrytov
 • úniku z priestoru zamoreného nebezpečnou látkou
 • prekonávaní zamoreného priestoru
 • evakuácii obyvateľstva
   

Ochrana hlavy

Odporúča sa použiť čiapky, šatky, šály, cez ktoré je vhodné natiahnuť kapucňu, prípadne nasadiť ochrannú prilbu (najlepšie cyklistickú, pracovnú, lyžiarska a podobne). Najvhodnejším spôsobom ochrany úst a nosa je prekrytie týchto častí kusom flanelovej tkaniny alebo froté uterákom mierne navlhčeným vo vode, vodnom roztoku sódy alebo
kyseliny citrónovej. Oči chránime okuliarmi uzavretého typu (potápačské, plavecké, lyžiarske a podobne). Vetracie prieduchy na okuliaroch prelepíme lepiacou páskou.
 

Ochrana trupu

Všeobecne platí zásada, že každý druh odevu poskytuje určitú mieru ochrany, pričom väčší počet vrstiev zvyšuje koeficient ochrany. Na ochranu môžete použiť dlhé zimné kabáty, bundy, nohavice, kombinézy, šuštiakové športové súpravy. Použité ochranné odevy je nutné dostatočne utesniť na krku, rukávoch a nohaviciach. Netesnené zapínanie a rôzne nežiadúce trhliny v odeve je nutné prelepiť lepiacou páskou. Ku všetkým ochranným odevom je vhodné použiť nepremokavý plášť (napr. plášť do dažďa) alebo plachtu prehodenú cez hlavu.

Ochrana rúk a nôh

Veľmi dobrým ochranným prostriedkom rúk sú gumené rukavice. Pre ochranu nôh sú najvhodnejšie gumené a kožené čižmy, kožené vysoké topánky. Pri použití nízkych topánok je vhodné zhotoviť si návleky z igelitových sáčkov alebo tašiek. Pri použití improvizovanej ochrany je potrebné dodržiavať nasledujúce zásady:

 • celý povrch tela musí byť zakrytý
 • všetky ochranné prostriedky je nutné čo najlepšie utesniť,
 • na dosiahnutie vyšších ochranných účinkov kombinujte viac ochranných prostriedkov, alebo použite odev v niekoľkých vrstvách.

 

Zásady prvej pomoci

Prvá pomoc - je súbor jednoduchých opatrení, ktoré môžu byť použité v každom čase, na každom mieste a ktoré môžu:

 • zachrániť život
 • zabrániť zhoršeniu zdravotného stavu
 • urýchliť zotavovanie

 

Ako postupovať?

 • Bez ohrozenia vlastného života zistite čo sa stalo,
 • ako prvého vždy ošetríte najviac postihnutého,
 • zabezpečte privolanie sanitky, lekára alebo dopravu zraneného do zdravotníckeho zariadenia
 • Ako poskytnúť prvú pomoc?
 • Zastavte život ohrozujúce krvácanie
 • pri bezvedomí - zistite voľnosť dýchacích ciest
 • pri zástave dýchania - poskytnite umelé dýchanie
 • pri zástave srdca - poskytnite nepriamu masáž srdca
 • venujte pozornosť proti šokovým opatreniam


Pamätajte ! Nepotrebujete osobitné vybavenie - improvizujte, nepreceňujte svoje sily, neohrozte samého seba, nehýbte s postihnutým viac, ako je nevyhnutné!

Odporúčania pre obyvateľstvo v prípade vzniku mimoriadnej udalosti


Maximálna teplota

2. stupeň Maximálna teplota vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 35ºC): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, c) dodržiavať pitný režim.
3. stupeň Dlhodobé dosahovanie maximálnej teploty vzduchu v rozpätí od (Teplota, > 40ºC): a) vyhýbať sa pobytu na priamom slnku, najmä na poludnie a popoludní, b) dodržiavať pitný režim, c) nenechávať deti a zvieratá na priamom slnku, ani v stojacich automobiloch, d) pri pobyte na priamom slnku používať ochranné prostriedky pred priamym slnečným žiarením (pokrývka hlavy, ochranné krémy, slnečné okuliare a pod.).

Minimálna teplota

2. stupeň Dosiahnutie minimálnej teplote vzduchu(M2, < -20ºC). Silný mráz: a) chrániť sa primerane teplým oblečením a obuvou, b) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom, c) vykonať primerané opatrenia na ochranu hospodárskych plodín pred prízemnými mrazmi.
3. stupeň Minimálnej teploty vzduchu (M3, < -30ºC). Veľmi silný mráz: a) urýchlene vyhľadať teplé miesta (obytné zariadenia), b) vykonať primerané opatrenia v priemysle na ochranu pred silnými mrazmi (zateplenie...), c) chrániť nekryté časti tela ochranným (mastným) krémom.

Vietor

2. stupeň Výskyt silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V2, priemer > 20 m/s alebo nárazy > 25 m/s): a) nezdržiavať sa na voľných plochách, b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, e) nepúšťať von deti, f) zabezpečiť domáce zvieratá, g) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, h) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi obmedziť jazdu po otvorených veterných plochách,
i) zabezpečiť okná, skleníky, voľne uložené predmety, pozbierať sušiacu sa bielizeň, j) pri jazde automobilom znížiť rýchlosť jazdy.
3. stupeň Výskyt mimoriadne silného vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť (V3, priemer > 25 m/s alebo nárazy > 35 m/s): a) keď nie je nutné, nevychádzať z domu, b) nezdržiavať sa na voľných plochách, c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, d) nepúšťať von deti, e) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách, f) zabezpečiť žeriavy.

Snehové jazyky a záveje

2. stupeň Intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov: a) vybaviť vozidlo zimnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.), b) zabezpečiť sa komunikačnými prostriedkami (mobilný telefón, PDA, vysielačka a pod.) pre prípad núdze.
3. stupeň Mimoriadne intenzívna tvorba snehových jazykov a závejov: a) obmedziť pohyb vo vonkajšom prostredí, b) obmedziť jazdu vozidlom a inými prostriedkami.

Sneženie

2. stupeň Silné sneženie pri ktorom spadne S2, > 20 cm nového snehu za 12h: a) na horách sledovať a dodržiavať pokyny horskej služby, b) vybaviť vozidlo príslušnými technickými prostriedkami (zimné pneumatiky, snehové reťaze, vlečné lano, lopata a pod.), c) v prípade mokrého snehu a silného vetra obmedziť pohyb v lese a v blízkosti elektrických vedení.
3. stupeň Mimoriadne silné sneženie pri ktorom spadne S3, > 30 cm nového snehu za 12h: a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri.

Poľadovica

2. stupeň Intenzívna tvorba poľadovice: a) obmedziť pobyt a pohyb (i dopravnými prostriedkami) v exteriéri, b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.
3. stupeň Mimoriadne intenzívna tvorba poľadovice: a) obmedziť pobyt a pohyb i dopravnými prostriedkami v exteriéri, b) upraviť povrch chodníkov tak, aby umožňoval bezpečný pohyb.

Búrky

2. stupeň Výskyt silných búrok spojené prívalové zrážky s úhrnmi (BD2, >30mm za 1h) a nárazy vetra s rýchlosťou (BV2, >25m/s): a) nezdržiavať sa na voľných plochách, b) nezdržiavať sa pri labilných prekážkach, c) zatvoriť a zabezpečiť okná a dvere, d) odložiť z dvorov voľne položené predmety, e) zabezpečiť domáce zvieratá, f) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, g) s ľahkými vozidlami a nenaloženými nákladnými automobilmi nejazdiť po otvorených veterných plochách, h) vo voľnej krajine pri búrke prečkať v automobile, alebo vyhľadať nižšie polohy(pozor na ich prípadné zatopenie), i) nezdržiavať sa pri vysokých stožiaroch alebo vysokých stromoch, j) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).
3. stupeň Výskyt mimoriadne silných búrok spojené s prívalovými zrážkami s úhrnom (BD3, 40 mm za 1h) a nárazmi vetra s rýchlosťou (BV3, >35 m/s): a) keď nemusíte, nevychádzať z domu, b) nepúšťať von deti, c) neparkovať pod stromami a pri chatrných budovách, d) nezdržiavať sa pri stožiaroch vysokého napätia alebo vysokých stromoch, e) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt), f) zabezpečiť obydlie pred vniknutím vody.

Dážď

2. stupeň Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom zrážok (D2, > 50mm za 12h): v prípade kritického nedostatku času: Zanechať akékoľvek činnosti a rýchlo sa odobrať na bezpečné (kopec, vyšší svah a pod.) alebo vopred určené miesto.
pokiaľ máte dostatok času: a) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu, b) premiestniť vybavenie domácností do vyšších poschodí, c) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, d) pripraviť si vozidlo pre prípad nutnosti opustenia obydlia, e) pripraviť si lieky, dokumenty, vhodné ošatenie, trvanlivé potraviny a pitnú vodu na 2-3 dni, f) zobrať si nepremokavú obuv a odev, g) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), h) informovať svojich susedov, i) pripraviť evakuáciu zvierat, j) pripraviť si evakuačnú batožinu, k) opustiť vodné plochy a priestory v blízkosti potokov a riek (aj vyschnutých korýt).

3. stupeň Výskyt intenzívneho dažďa s úhrnom (D3, > 70mm za12h): a) dodržiavať pokyny záchranných zložiek, orgánov samosprávy a štátnej správy, sledovať pokyny v hromadných informačných prostriedkoch, b) opustiť vodné plochy, a priestory v blízkosti potokov a riek ( aj vyschnutých korýt), c) odstrániť látky, ktoré môžu v styku s vodou vyvolať chemickú reakciu (jedy, žieraviny, kyseliny a pod.), d) uzatvoriť a utesniť všetky okná a otvory, e) vypnúť alebo uzatvoriť hlavné rozvody elektrického prúdu, vody a plynu.

Hmla

2. stupeň Výskyt silných hmiel s dohľadnosťou (H2, < 300m): Ak viditeľnosť nepovoľuje ísť rýchlejšie ako 20 km/hod. a keď nie je možné rozoznať okraj cesty odstavte vozidlo. Na diaľniciach vyhľadať najbližšie odpočívadlo a počkať kým sa hmla rozplynie.

3. stupeň Výskyt mimoriadne silných hmiel (H3, < 100m): Obmedziť jazdu vozidlom z bezpečnostných dôvodov.

Kolektívna ochrana obyvateľstva

Evakuáciou sa rozumie odsun ohrozených osôb z určitého územia a vykonáva sa z dôvodu nevyhnutného časového obmedzenia pobytu osôb na ohrozenom území.

Evakuácia sa plánuje a zabezpečuje a) krátkodobo s možným návratom osôb do 72 hodín, b) dlhodobo s možným návratom osôb po 72 hodinách.

Evakuačná batožina – hmotnosť evakuačnej batožiny nemôže presiahnuť u dospelých osôb 50 kg na jednu osobu, u detí 25 kg na jednu osobu, a mala by obsahovať:

 • osobné doklady, dôležité dokumenty, cennosti, peniaze,
 • osobné lieky a nevyhnutné zdravotnícke potreby,
 • základné potraviny a vodu, čaj na 2 - 3 dni,
 • predmety dennej potreby a osobnej hygieny,
 • prikrývku, spací vak, vreckovú lampu,
 • náhradnú osobnú bielizeň, náhradný odev, obuv, nepremokavý plášť,
 • ďalšie nevyhnutné osobné veci.

Ukrytím v odolných úkrytoch.
Plynotesných úkrytoch.
V jednoduchých úkrytoch, ktoré budú budované vo vhodných podzemných alebo nadzemných priestoroch stavieb svojpomocne právnickými a fyzickými osobami po vyhlásení vojny a vojnového stavu. Zoznam odolných a plynotesných úkrytov bude zverejnený v masovo-komunikačných prostriedkoch.

Úkrytová batožina – hmotnosť 10 až 15 kg a mala by obsahovať:

 • osobné doklady, cennosti malých rozmerov a lieky
 • toaletné potreby, bielizeň, náhradné šaty
 • vreckovú lampu, prikrývku
 • základné potraviny a vodu, čaj

Do evakuačnej a úkrytovej batožiny je zakázané brať:

 • zbrane, alkohol, jedlá podliehajúce rýchlemu znehodnoteniu
 • zapáchajúce a ľahko zápalné látky, cigarety, ponorné variče
 • objemné predmety, kočíky, periny a pod.
 • domáce zvieratá, psy, mačky a pod
   

Činnosť obyvateľstva po vyhlásení varovných signálov

Ak zaznie siréna - nastáva mimoriadna situácia. Počúvajte signál a zistite pred čím Vás varuje. Platí to pre každého - v práci, v domácnosti, v škole. Deti zostávajú v školách, materských školách, kde bude o nich postarané. Počúvajte rozhlas, televíziu, miestny rozhlas, a očakávajte doplnkovú slovnú informáciu, ktorá nasleduje bezprostredne po doznení varovného signálu sirén. Dozviete sa informácie o bezprostrednom možnom ohrození. Informujte susedov a starších občanov, prípadne im poskytnite pomoc pri vykonávaní opatrení na ich ochranu. Netelefonujte zbytočne, najmä nevolajte tiesňové volanie. Pripravte a vezmite si so sebou najnutnejšie veci (doklady, cenné veci malých rozmerov, potraviny, vodu, lieky a pod.) Pri úniku nebezpečných látok opúšťajte priestor najkratšou cestou, podľa možností kolmo na smer vetra. Dýchacie cesty si chráňte vreckovkou (uterák, handrička) namočenou vo vode. Pri vykonávaní všetkých činností zachovajte pokoj, rozvahu, nepodliehajte panike a nekonajte chaoticky. Pred odchodom z bytu, domu uzatvorte prívod plynu, vody a elektriny. Uzamknite byt.

Varovné signály

Predpokladom pre účinné vykonanie záchranných, lokalizačných a likvidačných prác je včasné varovanie obyvateľstva a vyrozumenie osôb.
Varovanie obyvateľstva sa vykonáva varovnými signálmi. Varovný signál "VŠEOBECNÉ OHROZENIE" – dvojminútovým kolísavým tónom sirén pri ohrození alebo pri vzniku mimoriadnej udalosti, ako aj pri možnosti rozšírenia následkov mimoriadnej udalosti.
Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie a v prípade vyhlásenia

A) UKRYTIA, vykonať ukrytie: doma, uzavrieť a utesniť okná, dvere, vetracie otvory, vypnúť vetracie zariadenia a klimatizáciu, prečkať v miestnosti, ktorá nemá okná alebo ich má najmenej (chodby, pivnice, práčovne a pod.)

B) Pri úniku Amoniaku - NH3 (čpavok) sa ukryte v podzemných prípadne prízemných miestnostiach budov.

C) EVAKUÁCIE, zabezpečiť: prípravu evakuačnej batožiny, potraviny a zásoby pitnej vody pred možnou kontamináciou uložením do obalov, pred odchodom uzavrieť hlavný prívod plynu, vody, vypnúť prívod elektrickej energie, presvedčte sa či vaši susedia vedia o vzniknutej situácií, dodržiavajte ostatné režimové opatrenia na postihnutom území.

Varovný signál "OHROZENIE VODOU" – šesťminútovým stálym tónom sirén pri ohrození ničivými účinkami vody. Riadiť sa pokynmi doplnkovej slovnej informácie, v stanovenom čase určeným smerom opustiť zátopové územie, v prípade bezprostredného ohrozenia okamžite uniknúť na vyvýšené miesto mimo dosahu záplavovej vlny.

Varovný signál "KONIEC OHROZENIA" – dvojminútovým stálym tónom sirén bez opakovania. Návrat k pôvodnému režimu života na postihnutom území podľa pokynov doplnkovej slovnej informácie a ďalších informácií zložiek civilnej ochrany.

Varovné signály a signál "KONIEC OHROZENIA" sa následne dopĺňajú hovorenou informáciou prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov. Preskúšanie prevádzkyschopnosti systémov varovania obyvateľstva sa vykonáva dvojminútovým stálym tónom sirén (spravidla druhý piatok v mesiaci o 12,00 hod. ) po predchádzajúcom informovaní obyvateľstva o čase skúšky prostredníctvom hromadných informačných prostriedkov.


 

dnes je: 23.10.2019

meniny má: Alojzia

podrobný kalendár

Smútočné oznamy

webygroup
ÚvodÚvodná stránka