Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Základné údaje

Mesto je zo zákona zriadený samostatný územný samosprávny a správny celok Slovenskej republiky a zároveň aj právnickou osobou.

Mesto pri výkone samosprávy najmä

 • vykonáva  úkony súvisiace  s riadnym  hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a  s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu do užívania,
 • zostavuje a schvaľuje rozpočet mesta a záverečný účet mesta,
 • rozhoduje vo veciach miestnych  daní a miestnych poplatkov  a vykonáva ich správu,
 • usmerňuje  ekonomickú  činnosť  v  meste,  a  ak tak ustanovuje  osobitný  predpis,   vydáva   súhlas,  záväzné  stanovisko, stanovisko alebo  vyjadrenie k podnikateľskej  a inej činnosti   právnických osôb a fyzických osôb a k umiestneniu prevádzky na  území mesta, vydáva  záväzné stanoviská  k investičnej činnosti  v meste
 • utvára  účinný systém  kontroly a  vytvára vhodné organizačné, finančné, personálne a materiálne  podmienky na jeho nezávislý    výkon,
 • zabezpečuje  výstavbu  a  údržbu  a  vykonáva správu miestnych komunikácií,  verejných  priestranstiev, mestského  cintorína,  kultúrnych,   športových   a   ďalších  mestských   zariadení, kultúrnych pamiatok, pamiatkových území a pamätihodností mesta,
 • zabezpečuje   verejnoprospešné    služby,   najmä   nakladanie    s komunálnym   odpadom   a   drobným   stavebným  odpadom,     udržiavanie čistoty  v meste, správu  a údržbu verejnej  zelene   a verejného   osvetlenia,    zásobovanie   vodou,   odvádzanie odpadových  vôd,  nakladanie  s   odpadovými  vodami  zo  žúmp    a miestnu verejnú dopravu,
 • utvára  a  chráni  zdravé  podmienky  a  zdravý  spôsob života    a práce  obyvateľov mesta,  chráni životné  prostredie, ako  aj    utvára podmienky na  zabezpečovanie zdravotnej starostlivosti, na vzdelávanie,  kultúru, osvetovú činnosť,  záujmovú umeleckú    činnosť, telesnú kultúru a šport,
 • plní  úlohy   na  úseku  ochrany   spotrebiteľa   a  utvára  podmienky na zásobovanie mesta; určuje nariadením pravidlá času    predaja   v  obchode,   času  prevádzky   služieb  a  spravuje    trhoviská,
 • obstaráva a schvaľuje  územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a  zón, koncepciu rozvoja  jednotlivých oblastí života mesta,   obstaráva   a   schvaľuje   programy  rozvoja  bývania   a spolupôsobí  pri  utváraní  vhodných  podmienok  na  bývanie  v meste,
 • vykonáva  vlastnú investičnú  činnosť a  podnikateľskú činnosť  v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta,
 • zakladá,  zriaďuje,  zrušuje  a  kontroluje  podľa  osobitných  predpisov  svoje  rozpočtové  a  príspevkové  organizácie, iné    právnické osoby a zariadenia,
 • organizuje  hlasovanie obyvateľov mesta o  dôležitých otázkach  života a rozvoja mesta,
 • zabezpečuje verejný poriadok v meste; nariadením môže ustanoviť činnosti, ktorých  vykonávanie je zakázané  alebo obmedzené na    určitý čas alebo na určitom mieste,
 • zabezpečuje  ochranu  kultúrnych   pamiatok  v  rozsahu  podľa  osobitných predpisov  a dbá o zachovanie prírodných hodnôt,
 • plní  úlohy   na  úseku  sociálnej  pomoci   v  rozsahu  podľa  osobitného predpisu,
 • vykonáva osvedčovanie listín a podpisov na listinách,
 • vedie mestskú  kroniku v štátnom  jazyku, prípadne aj  v jazyku  národnostnej menšiny.

Na mesto  možno  zákonom  preniesť  niektoré úlohy štátnej správy,  ak  je   ich  plnenie  týmto  spôsobom   racionálnejšie a efektívnejšie.  S prenesením  úloh  na  mesto  štát  poskytne mestu potrebné finančné a iné materiálne prostriedky.

 

Názov: Mesto Trenčianske Teplice
Adresa:

M.R.Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice

IČO: 00312088
DIČ: 2021080050
Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017