Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Spôsob zriadenia Mesta Trenčianske Teplice

Spôsob zriadenia :

- ústavný zákon č. 460/1992 Zb. Ústava Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov
- zákon č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov (ďalej len zákon o obecnom zriadení)

Právomoci :

- dané zákonom o obecnom zriadení: § 4 ods. 3 , resp. § 5 ods.1

Mesto Trenčianske Teplice pri výkone samosprávnych funkcií najmä:

a) vykonáva úkony súvisiace s riadnym hospodárením s hnuteľným a nehnuteľným majetkom mesta a s majetkom vo vlastníctve štátu prenechaným mestu na dočasné hospodárenie,

b) zostavuje a schvaľuje rozpočet a záverečný účet, organizuje o ňom verejnú diskusiu,

c) vykonáva správu miestnych daní a poplatkov

d) usmerňuje ekonomickú činnosť v meste, najmä vydáva záväzné stanoviská k investičnej činnosti v meste, k využitiu miestnych zdrojov, k začatiu podnikateľskej činnosti právnických a fyzických osôb , a zaujíma stanoviská k zámerom ich činnosti, ak sa týkajú záujmov obyvateľov a mesta

e) vykonáva výstavbu, údržbu a správu miestnych komunikácií, verejných priestranstiev, mestského cintorína, kultúrnych, športových a ďalších obecných zariadení, miestnych historických pamiatok a stavieb

f) zabezpečuje verejnoprospešné služby (odvoz komunálneho odpadu a čistenie mesta, správu a údržbu verejnej zelene a verejného osvetlenia, zásobovanie vodou, odvádzanie odpadových vôd a pod.) a verejnú dopravu

g) utvára a chráni zdravé podmienky a zdravý spôsob života a práce obyvateľov mesta , chráni životné prostredie, ako aj utvára podmienky pre vzdelávanie, kultúru, záujmovú umeleckú činnosť, telesnú kultúru a šport

h) utvára podmienky pre riadne zásobovanie mesta a vykonáva nad ním dozor (povoľuje predajný a prevádzkový čas, spravuje trhoviská)

i) obstaráva a schvaľuje územnoplánovaciu dokumentáciu sídelných útvarov a zón, koncepcie rozvoja jednotlivých oblastí života mesta

j) vykonáva vlastnú investičnú činnosť a podnikateľskú činnosť v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov mesta a rozvoja mesta

k) zakladá, zriaďuje, zrušuje a kontroluje svoje rozpočtové a príspevkové organizácie a iné právnické osoby podľa osobitných predpisov

l) organizuje hlasovanie obyvateľov mesta o dôležitých otázkach života a rozvoja mesta

m) určuje štruktúru svojich orgánov a zamestnáva zamestnancov

n) zabezpečuje verejný poriadok

o) vedie kroniku v slovenskom jazyku

p) zabezpečuje ochranu kultúrnych pamiatok v rozsahu osobitných predpisov a dbá o zachovanie prírodných hodnôt

Na mesto možno zákonom preniesť niektoré úlohy štátnej správy, ak je ich plnenie týmto spôsobom racionálnejšie a efektívnejšie.

Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017