Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice




Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00



Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Všeobecne záväzné nariadenia Mesta Trenčianske Teplice (VZN)

VZN č.1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice 

VZN č.2/2016 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.5/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice

VZN č.7/2016 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice

VZN č.8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice

VZN č. 9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č. 10/2016 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.1/2015 (317 kB) o podmienkach predaja výrobkov a poskytovania služieb na trhových miestach v meste Trenčianske Teplice

VZN č.3/2015 (6000 kB) o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.2/2014 (121 kB) o Mestskej polícii v Trenčianskych Tepliciach

VZN č.5/2014 (328 kB) o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č. 6/2014 (9 MB) o dodržiavaní čistoty a poriadku na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č. 7/2014 (2,7 MB) o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.9/2014 (1,1 MB) o vyhradení miest na umiestňovanie volebných plagátov alebo iných nosičov informácií počas volebnej kampane na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.10/2014 ( 4,9 MB) o spôsobe prideľovania nájomných bytov

VZN č.4/2013 (220 kB) o mieste a čase zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základnej škole o určení výšky príspevku na čiastočnú úhradu nákladov v školách, školských zariadeniach a zariadeniach školského stravovania, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčianske Teplice

VZN č.8/2013 (200 kB) ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2002 zo dňa 25. novembra 2002 a VZN č. 3/2010 zo dňa 3.6. 2010 Mesta Trenčianske Teplice o záväzných častiach Územného plánu mesta Trenčianske Teplice na základe schválenej Zmeny a doplnku č. 2/2010 ÚPN mesta Trenčianske Teplice

VZN č.9/2013 (220 kB) o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice

VZN č.5/2012 (3000 kB) o podmienkach držania psov na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.8/2011 (120 kB) o ochrane ovzdušia a o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia

VZN č.6/2011 o postupe a podmienkach pri poskytovaní jednorazovej dávky v hmotnej núdzi a poskytovaní sociálnej pomoci Mestom Trenčianske Teplice

VZN č.3/2011 o povodňových plánoch záchranných prác právnických osôb a fyzických osôb podnikateľov na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.1/2011 o pravidlách času predaja v obchode a času prevádzky služieb na území mesta Trenčianske Teplice

VZN č.3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2002 o záväzných častiach Územného plánu mesta Trenčianske Teplice

VZN č.4/2006 - ŠTATÚT  Mestskej knižnice v Trenčianskych Tepliciach

Knižničný poriadok Mestskej knižnice v Trenčianskych Tepliciach

VZN č.1/2006 ktorým sa určuje postup pri poskytovaní finančných príspevkov Mestom Trenčianske Teplice na vykonávanie opatrení sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately

VZN č.3/2004 o prevode vlastníctva bytov a nebytových priestorov v bytových domoch a pozemku vo vlastníctve mesta Trenčianske Teplice- Novelizacia č.1 VZN č.3/2004

VZN č.2/2003 o udeľovaní Čestného občianstva Mesta Trenčianske Teplice, Ceny Mesta  a Ceny primátora mesta Trenčianske Teplice

VZN č.4/2002 o záväzných častiach územného plánu mesta Trenčianske Teplice,
VZN č.3/2010, ktorým sa mení a dopĺňa VZN č. 4/2002 o záväzných častiach Územného plánu mesta Trenčianske Teplice

ŠTATÚT „Zariadenia pre seniorov“ v Trenč.Tepliciach, Hurbanova 12

Smernica primátora mesta č.4/2011 o sprístupňovaní informácií podľa zákona č.211/2000 Z.z.

Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela









Sponzorované odkazy





Hotel Panorama







 

 

© Trenčianske Teplice 2017