Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Zariadenie pre seniorov

Zariadenie pre seniorov sa nachádza v príjemnom prostredí, v blízkosti kúpeľného parku na Hurbanovej ulici č. 12 v Trenčianskych Tepliciach.

Sociálna služba v tomto zariadení je poskytovaná pobytovou formou na dobu určitú, alebo neurčitú.

Poskytovanie služieb v zariadení pre seniorov :

  • pomoc pri odkázanosti na pomoc inej fyzickej osoby
  • základné sociálne poradenstvo
  • ubytovanie
  • upratovanie, pranie, žehlenie a údržba bielizne a šatstva
  • stravovanie je zabezpečené donáškou stravy alebo nákupu potravín
  • úschova cenných vecí


Podmienky prijatia občanov do zariadenia pre seniorov :

Podmienky prijatia občana do zariadenia pre seniorov upravuje zákon č. 448/2008 Z. z. o sociálnych službách a o zmene a doplnení zákona č. 455/1991 Zb. o živnostenskom podnikaní (živnostenský zákon) v znení neskorších predpisov ( ďalej zákon o sociálnych službách).

V zmysle § 35 zákona o sociálnych službách sa v zariadení pre seniorov poskytuje sociálna služba

  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a je odkázaná na pomoc inej fyzickej osoby a jej stupeň odkázanosti je najmenej IV podľa prílohy č. 3 zákona o sociálnych službách alebo
  • fyzickej osobe, ktorá dovŕšila dôchodkový vek a poskytovanie sociálnej služby v tomto zariadení potrebuje z iných vážnych dôvodov.
Posudzovanie odkázanosti na sociálnu službu :

Konanie o odkázanosti občana na sociálnu službu sa začína na základe písomnej žiadosti občana.

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu v zariadení pre seniorov sa podáva na mestský alebo obecný úrad v mieste trvalého bydliska žiadateľa. Na základe predloženej žiadosti vykoná príslušný správny orgán posudkovú činnosť a vyhotoví posudok o odkázanosti na sociálnu službu, ktorý je podkladom na vydanie rozhodnutia o odkázanosti na sociálnu službu.


Prijímanie do zariadenia pre seniorov :

Ak má občan záujem o poskytovanie sociálnej služby v zariadení pre seniorov v Trenčianskych Tepliciach, je povinný podať písomnú žiadosť o uzatvorenie zmluvy o poskytovaní sociálnej služby spolu s predpísanými prílohami (sú uvedené v žiadosti) Mestu Trenčianske Teplice.

 

Kontakt:
Mestský úrad Trenčianske Teplice
Eva Savičová, úsek sociálnej starostlivosti a VPČ
tel. 032 / 655 6714
eva.savicova@teplice.sk

Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017