Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Úradné oznamy

V zmysle ustanovenia § 9 ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Trenčianske Teplice zverejňuje

Upozornenie

V zmysle § 9 ods. 2 a § 6 ods. 4zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov: „Dňom vyvesenia návrhu Záverečného účtu mesta začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu záverečného účtu v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Pripomienky k návrhu záverečného účtu sa môžu uplatniť do 29.05.2017 na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi Peter SUCHÝ, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 10.05.2017


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi Peter MATÚŠKA, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 10.05.2017


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi Katarína ROŠKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 27.04.2017


Dodatok č.1 Všeobecne záväzného nariadenia č. 8/2016 Mesta Trenčianske Teplice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice
Dátum vyvesenia: 27.04.2017


Ohlasovňa pobytu v Trenčianskych Tepliciach na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 682/84 podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov  zrušila dňom 26. 4. 2017 trvalý pobyt občanom:
Katarína Šťastná, nar. 20. 8. 1975
Samuel Dehrab, nar. 7. 6. 1997

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Trenčianske Teplice.


Popis systému nakladania s odpadom v meste Trenčianske Teplice

Komunálne odpady sú odpady z domácnosti vznikajúce na území mesta pri činnosti fyzických osôb a odpady podobných vlastností a zloženia, ktorých pôvodcom je právnická osoba alebo fyzická osoba – podnikateľ, okrem odpadov vznikajúcich pri bezprostrednom výkone činností tvoriacich predmet podnikania alebo činností právnickej osoby alebo fyzickej osoby – podnikateľa. Komunálnymi odpadmi sú aj všetky odpady vznikajúce v meste pri čistení verejných komunikácií a priestranstiev, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta, a taktiež pri údržbe verejnej zelene vrátane parkov a cintorínov, ktoré sú majetkom mesta alebo v správe mesta a ďalšej zelene na pozemkoch fyzických osôb. Medzi komunálne odpady sa nezaraďujú staré vozidlá ani odpadové pneumatiky.

Zmesový komunálny odpad je nevytriedený komunálny odpad alebo komunálny odpad po vytriedení zložiek komunálneho odpadu.

Nakladanie s komunálnym odpadom, vrátane jeho vytriedených zložiek je zabezpečené na území celého mesta, na základe zmluvného vzťahu so zberovou spoločnosťou.
Zber sa vykonáva do zberných nádob, ktoré sú majetkom mesta, príp. do vriec. Zber komunálnych odpadov je uskutočňovaný podľa odsúhlaseného harmonogramu. Zmesový komunálny odpad sa zbiera do nádob o objeme 110 l, 120 l, 240 l, alebo 1100 l. V častiach mesta so zástavbou rodinných domov sa zber vykonáva v týždenných intervaloch, v letnom období ( od 1.5. – 30.9.) a v dvojtýždňových intervaloch v zimnom období ( od 1.10. – 30.4.) Zber odpadov z domácností v bytových domoch a od podnikateľských subjektov sa uskutočňuje 2x do týždňa.

Objemné odpady sú komunálne odpady, ktoré sa vzhľadom na svoje rozmery nedajú umiestniť do zberných nádob na odpad ako napr. starý nábytok, koberce a podlahoviny, matrace, dvere a pod... Občan má možnosť tento odpad počas prevádzkových hodín bezplatne odovzdať v zbernom dvore.

Spôsob zberu drobného stavebného odpadu (DSO)
Zber DSO sa uskutočňuje formou množstvového zberu. Výšku poplatku za množstvový zber drobných stavebných odpadov mesto určilo vo VZN č. 9/2016 o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území mesta Trenčianske Teplice, kde sadzba za 1 kg DSO je 0,078 €. Zber DSO sa vykonáva na zbernom dvore a je určený výhradne pre fyzické osoby – obyvateľov mesta.

Vytriedené zložky komunálneho odpadu
Zložka komunálnych odpadov je ich časť, ktorú možno mechanicky oddeliť a zaradiť ako samostatný druh odpadu. Zložka komunálneho odpadu sa považuje za vytriedenú, ak neobsahuje iné zložky komunálneho odpadu alebo iné nečistoty, ktoré možno zaradiť ako samostatné druhy odpadov. Triedený zber komunálnych odpadov je činnosť, pri ktorej sa oddelene zbierajú zložky komunálnych odpadov. Je povinnosťou všetkých občanov mesta triediť komunálne odpady na nasledovné zložky: papier a lepenka, sklo, plasty, viacvrstvové kombinované materiály a kovy. Uvedené odpady sa zhromažďujú v hromadnej bytovej zástavbe v zberných nádobách, ktoré sú farebne rozlíšené a v individuálnej zástavbe v plastových vreciach, ktoré sú farebne rozlíšené a to:
modrej farby – papier a lepenka
zelenej farby – sklo
žltej farby – plasty
červenej farby – kovové obaly
oranžovej farby – viacvrstvové kombinované materiály

Harmonogram zberu vytriedených zložiek z rodinných domov je zverejnený na webovom sídle mesta a na verejných tabuliach a je vykonávaný druhý utorok v mesiaci. Obyvatelia rodinných domov vyložia vrecia v skorých ranných hodinách pred svoj rodinný dom.

Zber textilu, odevov a obuvi prebieha celoročne do označených špeciálnych kontajnerov, ktoré sú umiestnené na území mesta. Textil môžu občania taktiež odovzdať na zbernom dvore.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov - elektroodpadov z domácností
Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať distribútorom prostredníctvom spätného odberu priamo v predajni elektrospotrebičov. Občania môžu elektroodpad bezplatne odovzdať na zbernom dvore.

Spôsob a podmienky tried. zberu komunálnych odpadov – použitých batérií a akumulátorov.
Občania sú povinní odovzdať použité batérie a akumulátory do nádob tretej osoby umiestnených na zbernom dvore, ako aj na predajných miestach u distribútora batérií a akumulátorov alebo na iných zberných miestach zriadených v súlade so zákonom o odpadoch.

Spôsob zberu odpadu s obsahom škodlivín (odpadové motorové a mazacie oleje, farbivá,chemikálie a iné nebezpečné odpady). Odpad z domácností s obsahom škodlivých látok je možné odovzdať na zbernom dvore mesta, avšak tieto odpady musia byť v pôvodných obaloch s označením.

Spôsob a podmienky triedeného zberu komunálnych odpadov – veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami a zdravotníckych pomôcok
Držiteľ veterinárnych liekov a humánnych liekov nespotrebovaných fyzickými osobami je povinný odovzdať ich do lekární, ktoré sú povinné ich zhromažďovať.

Pre vytriedené odpady vznikajúce pri bezprostrednom výkone podnikateľskej činnosti tvoriacej predmet podnikania, vrátane vytriedených nebezpečných odpadov, si zabezpečia ich zhodnotenie, resp. zneškodnenie na základe zmluvného vzťahu s oprávnenou organizáciou.

Biologicky rozložiteľný odpad je odpad, ktorý je schopný rozložiť sa anaeróbnym spôsobom alebo aeróbnym spôsobom, ako je najmä odpad z potravín, odpad z papiera a lepenky, odpad zo záhrad a a parkov vrátane odpadu z cintorínov kompostovaním a určuje v prípade individuálnej bytovej výstavby pre domácnosť kompostovací zásobník s individuálnym kompostovaním parkov. Mesto zabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných odpadov zo záhrad bez vývozného cyklu, v ktorom budú tieto domácnosti kompostovať nimi vyprodukovaný biologicky rozložiteľný komunálny odpad. Okrem toho mesto organizuje 2 x do roka zber konárov z rodinných domov. Počas celého roka je biologicky rozložiteľný odpad zo zelene (konáre) od fyzických osôb možné ukladať na zberný dvor.

Mesto v súlade s § 81 ods. 7 písm. b) bod 1 zákona nezabezpečuje vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľných kuchynských odpadov od obyvateľov. Dôvodom nezavedenia triedeného zberu komunálnych odpadov pre biologicky rozložiteľný kuchynský komunálny odpad je to, že: mesto si uplatňuje výnimku z povinnosti zaviesť a zabezpečovať vykonávanie triedeného zberu biologicky rozložiteľného kuchynského odpadu v meste podľa § 81 ods. 21 písm. d) zákona o odpadoch, na základe ktorej mesto preukáže, že je to ekonomicky neúnosné, pretože náklady na nakladanie s týmto biologicky rozložiteľným kuchynským odpadom nemožno pokryť ani pri určení miestneho poplatku vo výške 50 % zo zákonom ustanovenej hornej hranice sadzby miestneho poplatku.

Nakladanie s jedlými olejmi a tukmi z domácností. Občania majú možnosť jedlé oleje a tuky bezplatne odovzdať na zbernom dvore. Oleje a tuky sa odovzdávajú v plastových fľašiach s funkčným uzáverom. Zber olejov a tukov sa zabezpečuje z rodinných domov v termínoch zberu vytriedených zložiek KO (druhý utorok v mesiaci).Uzatvorené nádoby s olejom treba vyložiť spolu s vytriedeným odpadom vo vreciach.

Nakladanie s odpadovými pneumatikami
Konečný používateľ pneumatiky je povinný pneumatiky bezplatne odovzdať priamo distribútorovi pneumatík (pneuservis, autoservis) bez podmienky viazania na kúpu novej pneumatiky.

Prevádzkovanie zberného dvora
Zberný dvor je umiestnený v oplotenom areáli pri novom cintoríne a je prevádzkovaný Technickými službami mesta Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 154/71, Trenčianske Teplice. Pôvodca komunálneho odpadu, ktorý uhradil miestny poplatok za komunálne odpady môže bezplatne odovzdať oddelene zbierané zložky KO aj na zbernom dvore.

• prevádzkovaný v prevádzkových hodinách:
pondelok – piatok od 8,00 - 11,30, od 13,00 – 14,30 hod.
sobota: od 9,00 – 12,00 hod.
• vedený zodpovednou osobou: vedúci zberného dvora, tel. kontakt: 0911 115849
 


Stavebné povolenie Trenčiansky samosprávny kraj, K dolnej stanici 7282/20A, 911 01 Trenčín (IČO:36 126 624) v zastúpení: MALASTAV, spol.s.r.o, Olbrachtova 20/912, 91101 Trenčín povoľuje uskutočniť stavbu:
„Rekonštrukcia cesty 11/516 Trenčianska Teplá - Dežerice“
Dátum vyvesenia: 25.04.2017


V zmysle §192 ods.2 zákona č.180/2014 Z.z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov vám oznamujem nastúpenie náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Teplciach.
Dátum vyvesenia: 25.04.2017


Mesto Trenčianske Teplice v zmysle § 4 zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a § 5 zákona č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa/ky Materskej školy, SNP 75, 914 51 Trenčianske Teplice

Kvalifikačné predpoklady:
• vysokoškolské vzdelanie II. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo ukončené úplne stredné odborné vzdelanie požadovaného študijného odboru pre MŠ v zmysle zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a v zmysle vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov v znení neskorších predpisov
• vykonanie prvej atestácie
• najmenej 5 rokov pedagogickej praxe

Iné kritéria a požiadavky:
• bezúhonnosť
• zdravotná spôsobilosť
• osobnostné a morálne predpoklady
• riadiace, organizačné a komunikačné schopnosti
• znalosť príslušnej legislatívy
• ovládanie štátneho jazyka

Požadované doklady:
• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania
• štruktúrovaný profesijný životopis
• overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní vrátane vysvedčenia o štátnych skúškach a dokladu o vykonaní prvej atestácie
• výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace
• potvrdenie preukazujúce dĺžku pedagogickej praxe
• písomný návrh koncepcie rozvoja materskej školy
• písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov pre potreby výberového konania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v písomnej žiadosti a požadovaných dokladoch

Termín a miesto podania žiadosti do VK:
Písomnú žiadosť o zaradenie do výberového konania s priloženými požadovanými dokladmi zasielajte v zalepenej obálke s uvedením odosielateľa na adresu: Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice alebo doručte osobne do podateľne MsÚ v Trenčianskych Tepliciach do 19. 05. 2017 do 15.00 hod.
Obálku označte textom: „Výberové konanie - MŠ – NEOTVÁRAŤ“

Termín, miesto a čas výberového konania budú oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho uskutočnením všetkým uchádzačom, ktorí splnia požadované podmienky do výberového konania.


V zmysle § 13 ods. 4 písm. a) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov Vás pozývam na zasadnutie Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach, ktoré sa uskutoční dňa

26. apríla 2017 (streda) o 16,30 hod. v zasadacej miestnosti Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach

Program:

 1. Otvorenie
 2. Správa o kontrole plnenia uznesení zo zasadnutia Mestského zastupiteľstva v Trenčianskych Tepliciach zo dňa 14. decembra 2016 a 22. februára 2017
 3. Správa o výsledku následnej kontroly Televízie Trenčianske Teplice
 4. Správa o kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta Trenčianske Teplice za rok 2016
 5. Návrh Plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta na I. polrok 2017
 6. Návrh Dodatku č.1 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Trenčianske Teplice č. 8/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice
 7. Prenájom nebytových priestorov v obytnej budove na ul. M. R. Štefánika 611/2 v Trenčianskych Tepliciach – „start-up“
 8. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Modernizácia odborných učební na ZŠ A. Bagara v Trenčianskych Tepliciach
 9. Žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) Zníženie energetickej náročnosti verejných budov v meste Trenčianske Teplice
 10. Poskytnutie dotácie z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice na rok 2017
 11. Analýza potrieb mladých ľudí v Meste Trenčianske Teplice
 12. Správa o činnosti Mestskej polície v Trenčianskych Tepliciach za rok 2016
 13. Interpelácie
 14. Rôzne
 15. Záver

PhDr. Štefan Škultéty, v. r.
primátor mesta


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom
Štefan HAMAŇA, bytom Trenčianske Teplice
Michal JANOVIČ, bytom Trenčianske Teplice
Martin MATUŠKA, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 18.04.2017


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Miloš Drdák, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 13.04.2017


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Ľubomíra Rošková, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 22.03.2017


Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne upozorňuje občanov v súvislosti so zabezpečením ochrany lesov pred požiarmi a prevenciou proti vzniku požiarov v prírodnom prostredí na dodržiavanie povinností, ktoré im vyplývajú zo zákona o ochrane pred požiarmi a to najmä na zákaz vypaľovať porasty bylín, kríkov a stromov a zakladať oheň v priestoroch alebo na miestach, kde môže dôjsť k jeho rozšíreniu. Za porušenie uvedených povinností môže byť fyzickej osobe uložená pokuta vo výške 331,- €. Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Trenčíne ďalej žiada občanov, aby bez meškania ohlásili na telefónnych číslach 150 alebo 112 každý požiar spozorovaný v prírodnom prostredí a tak napomohli rýchlejšej lokalizácii a likvidácii požiaru.


V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov Mesto Trenčianske Teplice zverejňuje

Upozornenie
V zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:
„Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“
Pripomienky k návrhu nariadenia môžete uplatniť do 7.4.2017 na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Miroslav Jakubčák, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 16.03.2017


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Miroslav JAKUBČÁK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 16.02.2017


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom
Martin LEZO, bytom Trenčianske Teplice
Igor ROSINA, bytom Trenčianske Teplice
Miroslav BELÁK, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 10 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 13.02.2017


Ponuka práce

Mesto Trenčianske Teplice príjme do pracovného pomeru kuchárku v materskej škole.

Kvalifikačné požiadavky:

 • vyučená v odbore kuchárka
 • prax vítaná
 • zdravotná spôsobilosť

Predpokladaný nástup: 1. 4. 2017

Žiadosť o prijatie do pracovného pomeru spolu s profesijným životopisom, dokladmi o vzdelaní a súhlasom so spracovaním osobných údajov pre potreby prijatia do zamestnania v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, zasielajte písomne na adresu - Mesto Trenčianske Teplice, M. R. Štefánika 4, 914 51 Trenčianske Teplice alebo doručte osobne do podateľne MsÚ do 10.03.2017.


Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2017

Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra v I. polroku 2017 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh mesta v zmysle § 18 d ods. 1 a 2 písm. a) a b) zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., kontrola vnútorných vecí mesta v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., ďalej v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z., zákonom o kontrole v štátnej správe č. 10/1996 Z.z. a v zmysle VZN mesta Trenčianske Teplice a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Kontrolná činnosť na I. polrok 2017
a) Kontrola oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2016
b) Inventarizácia pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
c) Odborné stanovisko k záverečnému účtu mesta za rok 2016
d) Ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných zákonov
e) Ďalšie požiadavky na kontrolu budú spresnené, prípadne doplnené poslancami MsZ na rokovaní MsZ

Ostatná činnosť Hlavného kontrolóra
a) Účasť na rokovania mestského zastupiteľstva, v prípade potreby na rokovaniach riadiacich orgánov iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom Trenčianske Teplice
b) Zvyšovanie odbornosti a dopĺňanie vedomostí na základe novoprijatých právnych predpisov (vzdelávanie a účasť na odborných seminároch).
c) Spolupráca s inými štátnymi a samosprávnymi orgánmi.
d) Činnosť vyplývajúca z členstva v profesnom združení hlavných kontrolórov regiónu

JUDr. Jozef Zemko, v.r. hlavný kontrolór mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od 06.02.2017


VEREJNÁ VYHLÁŠKA - OZNÁMENIE
o začatí územného konania a o nariadení ústneho pojednávania
Navrhovateľ Ing. Milan Jánošík, bytom Ivanovce 254, 913 05 Ivanovce podal dňa 27.12.2016 návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby

„Parkovisko, Partizánska č. 424/9, Trenčianske Teplice“,

ktorú navrhuje umiestniť na pozemku parcela registra „C“ č. 477/1 v katastrálnom území Trenčianske Teplice. Pozemok sa nachádza na ulici Partizánska v Trenčianskych Tepliciach.

Mesto Trenčianske Teplice ako orgán štátnej správy na úseku územného plánovania a stavebného poriadku podľa čl. I, § 2 ods. e) zákona č. 416/2001 Z.z. o prechode niektorých pôsobností z orgánov štátnej správy na obce a vyššie územné celky v platnom znení a ako príslušný stavebný úrad (ďalej len „stavebný úrad“) podľa § 117 ods. 1. zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (ďalej len „stavebný zákon“) v platnom znení podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona oznamuje začatie územného konania dotknutým orgánom a podľa § 36 ods. 4 stavebného zákona oznamuje začatie účastníkom konania verejnou vyhláškou a súčasne na prerokovanie predloženého návrhu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona nariaďuje ústne pojednávanie spojené s miestnym zisťovaním na deň :

28. február 2017 (utorok), o 13,30 hod., so zrazom účastníkov konania pred bytovým domom so súp. č. 424 na Partizánskej ulici č. 9 v Trenčianskych Tepliciach.

Do podkladov pre rozhodnutie možno nahliadnuť pred dňom ústneho pojednávania na stavebnom úrade v pondelok, utorok, štvrtok od 8.00 do 16.00 hod., stredu až do 17.00 hod. a v piatok do 15.00 hod. a pri ústnom pojednávaní. Obedná prestávka v trvaní 0,5 hod je v časovom rozmedzí od 12.00 do 13.00 hod.

Účastníci konania môžu podľa § 36 ods. 1 stavebného zákona svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. Podľa § 36 ods. 3 stavebného zákona dotknuté orgány oznámia svoje stanoviská v rovnakej lehote, v ktorej môžu uplatniť svoje pripomienky a námietky účastníci územného konania.

Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie návrhu dlhší čas, stavebný úrad na jeho žiadosť určenú lehotu pred jej uplynutím, primerane predĺži. Ak dotknutý orgán, ktorý bol vyrozumený o začatí územného konania, neoznámi v určenej alebo predĺženej lehote svoje stanovisko k navrhovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí. Ak sa nechá niektorý účastník konania zastupovať, musí jeho zástupca predložiť písomnú plnú moc s podpisom toho účastníka, ktorý sa nechá zastupovať.

Dátum vyvesenia: 01.02.2017


Ohlasovňa pobytu v Trenčianskych Tepliciach na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Trenčianske Teplice, Partizánska 472/59 podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov, zrušila dňom 30. 1. 2017 trvalý pobyt občanom:


Mgr. Erika Ridziová, nar. 27. 8. 1981
Liliana Ridziová, nar. 26. 6. 2007
Soňa Ridziová, nar. 19. 9. 2004
Filip Ridzi, nar. 25. 7. 2015

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Trenčianske Teplice.
Dátum vyvesenia: 30.01.2017


Mesto Trenčianske Teplice upozorňuje podľa § 6 zákona 401/1998 Z. z. o poplatkoch za znečisťovanie ovzdušia právnické osoby a fyzické osoby oprávnené na podnikanie, ktoré prevádzkujú malý zdroj znečisťovania ovzdušia na povinnosť do 15. februára 2017 oznámiť spotrebu palív a surovín za rok 2016, z ktorých znečisťujúce látky vznikajú.Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Ľubomíra ROŠKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 15 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 11.01.2017


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Milan KŇAŽEK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 15 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 11.01.2017


Ohlasovňa pobytu v Trenčianskych Tepliciach na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Trenčianske Teplice, Partizánska 483/70 podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov, zrušila dňom 10. 1. 2017 trvalý pobyt občanovi: Ing. Jozef Vyhlidal, nar. 21. 1. 1951
Miestom nového trvalého pobytu je mesto Trenčianske Teplice.Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom
Dušan RÝDZY, bytom Trenčianske Teplice
Miroslav BELÁK, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 12.12.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanvi
Dušan KOVÁČIK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 09.12.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanomDušan KOVÁČIK, bytom Trenčianske Teplice
Michal JANOVIČ, bytom Trenčianske Teplicemá byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 02.12.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Andrej LAURINEC, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 21.11.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Dušan OBRANEC, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 21.11.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Dušan HATNANČÍK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 21.11.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Peter MATÚŠKA, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 15.11.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Adriana GÁLIKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 5 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 15.11.2016


V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Trenčianske Teplice zverejňuje

Upozornenie:
V zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:„Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Pripomienky k návrhu nariadenia môžete uplatniť do 25.11.2016 na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom

Peter SUCHÝ, bytom Trenčianske Teplice
Miroslav KOCHAN, bytom Trenčianske Teplice
Katarína ROŠKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 7.11.2016


Návrh VZN č.X/2016 omiestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady na území Mesta Trenčianske Teplice (PDF)
Dátum vyvesenia: 3.11.2016


Návrh VZN č.X/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území Mesta Trenčianske Teplice (PDF)
Dátum vyvesenia: 3.11.2016


Návrh dodatku č.2, VZN 9/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice v znení dodatku č.1 (PDF)
Dátum vyvesenia: 3.11.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom
Martin LEZO, bytom Trenčianske Teplice
Martin MATUŠKA, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 10 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 2.11.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom
Jozef SEMAN, bytom Trenčianske Teplice
Miloš DRDÁK, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 2.11.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Miroslav MRÁZIK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 7 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 28.10.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom
Peter SUCHÝ, bytom Trenčianske Teplice
Igor ROSINA, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 24.10.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Milan KŇAŽEK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 24.10.2016


Ohlasovňa pobytu v Trenčianskych Tepliciach na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 139/42 podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov, zrušila dňom 20.10.2016 trvalý pobyt občanovi:
Samuel Porubčan, nar. 3. 1. 1988
Miestom nového trvalého pobytu je mesto Trenčianske Teplice.


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi Ľubomíra ROŠKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 19.10.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom
Marianna HABEKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice
Jana MRÁZIKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice
Adriana GÁLIKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 19.10.2016


PODMIENKY NA OBSADENIE MIESTA RIADITEĽKY MŠ VO VEĽKÝCH BIEROVCIACH

1) Kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné predpoklady na vykonávanie funkcie:

a) Kvalifikačne predpoklady v súlade so zákonom č. 317/2009 Z.z. o pedagogických a odborných zamestnancoch,
b) Odborná a pedagogická spôsobilosť podľa vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 437/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
c) Od 1.1.2017 bude vyžadovaný doklad o vykonaní I. atestačnej skúšky,
d) najmenej päť rokov pedagogickej praxe,
e) bezúhonnosť,
f) zdravotná spôsobilosť /telesná i duševná/,
g) ovládanie štátneho jazyka.


2) Ostatné kritéria a požiadavky:

a) organizačné a riadiace schopnosti,
b) práca s PC,
c) komunikačné zručnosti na úrovni vedúceho zamestnanca,
d) znalosť príslušnej legislatívy,
e) flexibilita


3) Požadované doklady a písomnosti k účasti na výberovom konaní:

a) písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania pre príslušnú MŠ,
b) profesijný životopis,
c) overené doklady o nadobudnutom vzdelaní,
d) doklad o požadovanej dĺžke pedagogickej praxe,
e) výpis z registra trestov (nie starší ako 3 mesiace),
f) písomný návrh koncepcie rozvoja školy,
g) písomný súhlas uchádzača so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 122/2013 Z.z. o ochrane osobných údajov v znení:

Žiadosť o účasť na výberovom konaní žiadateľ/ka doručí najneskôr do 31.10.2016 na adresu: Obecný úrad Veľké Bierovce č. 24, 913 11 s označením „Výberové konanie – riaditeľ Materskej školy Veľké Bierovce – NEOTVÁRAŤ!“
Doručiť žiadosť je možné poštou alebo osobne na uvedenú adresu za stanovených podmienok.


Dňom 1.10.2016 nadobúda účinnosť Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice.

Touto novelou VZN mesto vychádza v oblasti parkovacej politiky v ústrety:

 • Ubytovaným hosťom, ktorí plánujú pobytovo stráviť svoj čas v ubytovacích zariadeniach poskytujúcich ubytovacie služby na území mesta viac ako 7 po sebe nasledujúcich dní. V takomto prípade počas pobytu bude celodenné parkovanie zlacnené o 50% v porovnaní s cenou celodenného parkovného. Tento spôsob parkovania pre ubytovaných hostí je riešený predajom „Parkovacej karty ubytovaného“ na 7 dní (14 €), na 10 dní (20 €) alebo na 15 dní (30 €) neprerušene. Túto parkovaciu kartu si môžu ubytovaní hostia zakúpiť priamo v ubytovacom zariadení, kde budú ubytovaní.
 • Zamestnancom, ktorí pracujú na trvalý pracovný pomer v prevádzkach na území mesta, nemajú trvalý alebo prechodný pobyt v meste Trenčianske Teplice a dochádzajú do práce svojím motorovým vozidlom, si môžu zvoliť alternatívu zakúpenia zľavneného parkovného:
  • zakúpením „Parkovacej karty zamestnanca“ na obdobie 1 kalendárneho roka za sumu 100 € prostredníctvom Klientského centra na MsÚ Trenčianske Teplice a za splnenia podmienok uvedených vo VZN alebo zaplatením denného parkovania v hodnote 0,50 €/24h prostredníctvom parkovacieho automatu nachádzajúceho sa na parkovacej zóne Gen. M.R.Štefánika. V tomto prípade si zamestnanec musí vybaviť „Kartu zamestnanca“, ktorá mu bude na základe dokladov potrebných na jej vydanie v zmysle VZN vydaná prostredníctvom Klientského centra na MsÚ Trenčianske Teplice.
  • Pre zamestnancov, ktorí si vybrali akýkoľvek spôsob platenia (celoročné, alebo denné) platí podmienka, že tento spôsob platenie tzv. zamestnaneckého parkovného platí len na parkovacej zóne Gen. M.R.Štefánika. Tento parkovací úsek je znázornený v prílohe VZN.
 • Týmto Dodatkom č. 1 k VZN č. 6/2016 sa ruší dočasné parkovanie prostredníctvom Rezidenčných kariet parkovného na parkovacích úsekoch na Štúrovej ulici a Jesenského ulici, ktoré sú graficky znázornené v prílohe k VZN.

V prípade potreby sa kontaktujte na t. č. 032/655 67 22


Ohlasovňa pobytu v Trenčianskych Tepliciach na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 131/17 podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov, zrušila dňom 20. 9. 2016 trvalý pobyt občanovi:
Igor Rosina, nar. 14. 8. 1967
Miestom nového trvalého pobytu je mesto Trenčianske Teplice.
Dátum vyvesenia: 22.09.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom
Peter SUCHÝ, bytom Trenčianske Teplice
Adriana GÁLIKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 23.09.2016


Ohlasovňa pobytu v Trenčianskych Tepliciach na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Trenčianske Teplice, Partizánska 480/67 podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov, zrušila dňom 20. 9. 2016 trvalý pobyt občanom:
Ľudmila Matušková Goethals, nar. 16. 2. 1978
Pavol Matuška, nar. 18. 8. 1961
Kevin Goethals, nar. 29.6.1999

Miestom nového trvalého pobytu je mesto Trenčianske Teplice.
Dátum vyvesenia: 20.09.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom Jozef SEMAN, bytom Trenčianske Teplice
Andrej LAURINEC, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 19.09.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Milan KŇAŽEK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 19.09.2016


Konsolidovaný Dodatok č. 1 k VZN č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice (PDF)
Dátum vyvesenia: 13.09.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Dušan HATNANČÍK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 09.09.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Katarína ROŠKOVÁ, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 17 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 31.08.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanovi
Jiří BOHDÁLEK, bytom Trenčianske Teplice
má byť doručená písomnosť. Po dobu 30 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 31.08.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom Pavol ŠEBO, bytom Trenčianske Teplice
Peter SUCHÝ, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 18 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 29.08.2016


Mesto Trenčianske Teplice v súlade s § 5 zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky a registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov upozorňuje, že občanom Dušan HATNANČÍK, bytom Trenčianske Teplice
Martin LEZO, bytom Trenčianske Teplice

má byť doručená písomnosť. Po dobu 10 dní bude písomnosť uložená v podateľni MsÚ Trenčianske Teplice, kde si ju možno prevziať.
Dátum vyvesenia: 17.08.2016


Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na II. polrok 2016
Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra v II. polroku 2016 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh mesta v zmysle § 18 d ods. 1 a 2 písm. a) a b) zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., kontrola vnútorných vecí mesta v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., ďalej v súlade so zákonom o finančnej kontrole a audite č. 357/2015 Z.z., zákonom o kontrole v štátnej správe č. 10/1996 Z.z. a v zmysle VZN mesta Trenčianske Teplice a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Kontrolná činnosť na II. polrok 2016

Kontrola :

 • hospodárenia Televízie Trenčianske Teplice
 • pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
 • Ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných zákonov
 • Ďalšie požiadavky na kontrolu budú spresnené, prípadne doplnené poslancami MsZ na rokovaní MsZ


Ostatná činnosť Hlavného kontrolóra

 • Účasť na rokovania mestského zastupiteľstva, v prípade potreby na rokovaniach riadiacich orgánov iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom Trenčianske Teplice
 • Zvyšovanie odbornosti a dopĺňanie vedomostí na základe novoprijatých právnych predpisov (vzdelávanie a účasť na odborných seminároch).
 • Spolupráca s inými štátnymi a samosprávnymi orgánmi.
 • Činnosť vyplývajúca z členstva v profesnom združení hlavných kontrolórov regiónu


V Trenčianskych Tepliciach , 08.08.2016


V zmysle ustanovenia § 6 ods. 3 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov mesto Trenčianske Teplicezverejňuje návrh
Dodatku č. 1  Všeobecne záväzného nariadenia č. 6/2016 o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice

Upozornenie:

V zmysle § 6 ods. 4 zákona 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov:

„Dňom vyvesenia návrhu nariadenia začína plynúť najmenej desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na mestskom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.“

Pripomienky k návrhu nariadenia môžete uplatniť do 09.8.2016 na Mestskom úrade v Trenčianskych Tepliciach.
Dátum vyvesenia: 29.07.2016


Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na  „Predaj nehnuteľností – pozemku KN_E parc. č. 2614/2“

Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 01.07.2016 do 12,00 hod.
Vyhodnotenie súťaže: 06.07.2016 o 16,30 hod.

Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden záujemca. Komisia po preštudovaní predložených materiálov vybrala ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing. Radovan Palacka,  Gorkého 487/32, 018 51 Nová Dubnica

Dátum vyvesenia: 07.07.2016


Všeobecne záväzné nariadenie
č. 5/2016 o podmienkach poskytovania sociálnych služieb, určenia sumy úhrady a platenia úhrady za sociálne služby poskytované v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčianske Teplice
Dátum vyvesenia: 16.06.2016


Všeobecne záväzné nariadenie
č. 6/2016 Mesta Trenčianske Teplice o dočasnom parkovaní motorových vozidiel na miestnych komunikáciách na území mesta Trenčianske Teplice

Dátum vyvesenia: 16.06.2016


Všeobecne záväzné nariadenie
č. 4/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a s drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Trenčianske Teplice

Dátum vyvesenia: 16.06.2016


Všeobecne záväzné nariadenie
č. 3/2016 o používaní pyrotechnických výrobkov na území mesta Trenčianske Teplice

Dátum vyvesenia: 16.06.2016


Zámer zameniť majetok Mesta Trenčianske Teplice podľa § 9a ods. 8 písm. e) zákona SNR č.138/1991 Zb. o majetku obcí v znení neskorších predpisov - ako prípad hodný osobitného zreteľa. (PDF)

 • Dátum vyvesenia: 27.05.2016

VEREJNÁ VYHLÁŠKA O ZAČATÍ OBSTARÁVANIA ÚZEMNOPLÁNOVACEJ DOKUMENTÁCIE „ZMENY A DOPLNKY č.3 ÚZEMNÉHO PLÁNU VEĽKÉHO ÚZEMNÉHO CELKU ( ZaD č.3 ÚPN VÚC) TRENČIANSKEHO KRAJA.“


Zaburinenie pozemkov - UPOZORNENIE
Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“), ako vecne a miestne príslušný správny orgán podľa § 23 zákona č. 220/2004 Z. z. o ochrane a využívaní poľnohospodárskej pôdy v znení neskorších predpisov a o zmene zákona č. 245/2003 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákona“) týmto upozorňuje vlastníkov a užívateľov poľnohospodárskej pôdy na ich zákonom stanovenú povinnosť podľa § 3 ods. 1 zákona predchádzať výskytu a šíreniu burín, vykonávať agrotechnické opatrenia na ochranu a zachovanie kvalitatívnych vlastností a funkcií poľnohospodárskej pôdy a na ochranu pred jej poškodením a degradáciou.

OU-TN-PLO Vás zároveň upozorňuje, že podľa § 25 zákona je možné za takýto priestupok uložiť fyzickej osobe pokutu až do výšky 330 €, za nesplnenie povinnosti uloženej orgánom ochrany poľnohospodárskej pôdy až do výšky 995 €. Právnickej osobe alebo fyzickej osobe - podnikateľovi OU-TN-PLO uloží pokutu od 166,- € do 33 200,- €, za každý ha poľnohospodárskej pôdy, ak sa na ňom dopustí správneho deliktu podľa § 26 ods. 2 zákona.

Na základe uvedeného vyzývame všetkých vlastníkov a užívateľov, aby udržiavali svoje poľnohospodárske i nepoľnohospodárske pozemky v nezaburinenom stave pravidelným a včasným odstraňovaním burín.


Ohlasovňa pobytu v Trenčianskych Tepliciach na návrh vlastníka budovy alebo jej časti na adrese Trenčianske Teplice, Štvrť SNP 124/8 podľa § 7 ods. 1, písm. f) zákona č. 253/1998 Z. z. o hlásení pobytu občanov Slovenskej republiky v registri obyvateľov Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a na základe predložených dokladov, zrušila dňom 20. 4. 2016 trvalý pobyt občanovi


Július Tégláš, nar. 1. 5. 1980
Miestom nového trvalého pobytu je mesto Trenčianske Teplice.
Dátum vyvesenia: 20.04.2016


Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na „Predaj nehnuteľností – pozemkov:
KN_C parc. č. 2360/5, parc. č. 2360/6, parc. č. 2360/7, parc. č. 2360/8 a novovytvorených pozemkov KN_C parc. č. 2341/2 a parc. č. 2360/95“
Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 15.4.2016 do 12,00 hod.
Vyhodnotenie súťaže: 18.4.2016 o 15,00 hod.

Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojil jeden záujemca. Komisia po preštudovaní predložených materiálov vybrala ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Pavol Sirotný, Červené Kopanice 696/36, 914 51 Trenčianske Teplice


Oznámenie o výsledku obchodnej verejnej súťaže o najvhodnejší návrh na uzatvorenie kúpnej zmluvy na „Predaj nehnuteľností – pozemkov:KN_C parc. č. 2360/11 a KN_E parc. č. 2338, parc. č. 2339, parc. č. 2340 a parc. č. 234l“Lehota na podávanie súťažných návrhov bola do: 15.4.2016 do 12,00 hod.
Vyhodnotenie súťaže: 18.4.2016 o 15,30 hod.

Do obchodnej verejnej súťaže sa zapojili dvaja záujemcovia. Komisia po preštudovaní predložených materiálov vybrala ako najvhodnejšieho uchádzača v zmysle podmienok obchodnej verejnej súťaže:

Ing. Andrej Blaho, Červené Kopanice 506/3, 914 51 Trenčianske Teplice


Dodatok č. 1 k VZN Mesta Trenčianske Teplice č. 9/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach na svojom zasadnutí dňa 18. 12. 2013 prijalo uznesenie č. 78/XII/2013, ktorým schválilo Všeobecné záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 9/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice. Mesto Trenčianske Teplice na základe § 6 ods. 1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení vydáva tento

Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2013
o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 9/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice sa mení a dopĺňa nasledovne:

 1. V článku IV., ods. 1 sa na konci vety dopĺňa: „to neplatí pre majetok mesta uvedený v bodoch 10 až 12 tohto článku".
 2. V článku IV. sa dopĺňajú nové body pod číslom 10. - 12. v nasledovnom znení: 10. „Mesto Trenčianske Teplice nebude realizovať prenájom pozemkov a stavieb vo svojom vlastníctve za účelom zhotovenia reklamných stavieb definovaných v zákone č. 50/1976 Zb. (stavebný zákon). 11. Mesto Trenčianske Teplice nebude realizovať prenájom pozemkov a stavieb vo svojom vlastníctve za účelom trvalého i dočasného umiestňovania prenosných reklamných zariadení, tzv. „áčka" a pod. 12. Za stavby podľa bodu 10. a 11. tohto článku sa považujú: chodníky, komunikácie, verejné priestranstvá, stĺpy verejného osvetlenia, stĺpy elektrického vedenia a pod".
 3. V článku VI., ods. 1, posledná odrážka sa vypúšťajú slová „ čitárne a knižnice
 4. Ostatné články VZN č. 9/2013 zostávajú nezmenené.


Záverečné ustanovenia
Dodatok č. 1 k VZN č. 9/2013 o zásadách hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Trenčianske Teplice schválilo Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach uznesením č. 24/111/2016 dňa 30. 03. 2016 a nadobúda účinnosť 15-tym dňom od jeho vyvesenia na úradnej tabuli Mesta Trenčianske Teplice.

Vyvesené: 31. 03. 2016
 


Spoločnosť EKOREM s.r.o., so sídlom kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany ako zmluvný dodávateľ pre Západoslovenskú distribučnú, a.s., RSS - Sever v Trenčíne, pripravuje realizáciu prác na údržbe ochranného pásma nižšie uvedeného VN vedenia v zmysle zákona č. 251/2012 Z.z. o energetike a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Obsahom prác je odstraňovanie a okliesňovanie stromov a iných porastov ohrozujúcich bezpečnosť alebo spoľahlivosť prevádzky energetických zariadení z dôvodu havarijného stavu na časti VN vedení.Názov stavby:
- VN 1068 Trenčianske Teplice / úseky na trase Trenčianska Teplá a odbočke na Novú Dubnicu.
Predpokladaný termín realizácie prác je 04/2016 - 09/2016.


Spoločnosť EKOREM s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany, týmto oznamuje vlastníkom a užívateľom pozemkov vstup na pozemky, ktoré majú byť predmetnou údržbou dotknuté. Ak vznikne vlastníkovi nehnuteľnosti v dôsledku realizácie údržby majetková ujma, má nárok na náhradu škody.

Toto oznámenie bude vyvesené na úradnej tabuli obce 30 dní od dátumu jeho vyvesenia.
V prípade potreby ďalších informácií k prácam na údržbe ochranného pásma VN vedenia môžete kontaktovať zástupcu spoločnosti EKOREM s.r.o., kpt. Nálepku 1, 082 71 Lipany na tel. čísle +421 (0)905 568 994
dátum vyvesenia : 24.03.2016


Oznámenie o začatí konania vo veci povolenia lovu zveri na nepoľovných plochách

Na Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor ako príslušný orgán štátnej správy poľovníctva podľa zákona č. 274/2009 Z. z. o poľovníctve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o poľovníctve“), bola dňa 01.02.2016 od Lesov SR, š. p. Banská Bystrica, OZ Trenčín doručená kompletná žiadosť o povolenie lovu zveri na nepoľovných plochách.

Okresný úrad Trenčín, pozemkový a lesný odbor (ďalej len „OU-TN-PLO“) v súlade s § 18 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní v znení neskorších predpisov (ďalej len „správny poriadok“) oznamuje účastníkom konania, že dňom podania úplnej žiadosti začalo konanie vo veci mimoriadneho povolenia lovu zveri na nepoľovných plochách:
k.ú. Omšenie: parcely C - KN č.: 3633/1,2,3,4,; 3635/3; 3640/1,8,9,10; 1733/6; 1862; 1863/1,4,5,6,10; 1864/1,2,3; 1865/1; 1866 k.ú. Trenčianske Teplice parcely C - KN č.: 921/1,14,18; 922/1,4; 923; 924/2; 925; 926; 927; 928; 929; 930; 931; 932; 933; 934; 935; 2503; 2507; 2509; 2513; 2514; 2515/1; 2516/2,4; 2517; 2518; 2519; 2520; 2521; 2522; 2523; 2524; 2525;2526;2527; 2533; 2534; 2535;2539; 2540; 2542;
2543; 2548; 2549; 2550; 2552/2,38,39; 2554; 2555; 2557; 2558/1; 2559; 2561; 2562; 2647/2; 2650.

Tunajší úrad v zmysle ustanovení správneho poriadku žiada účastníkov konania aby si svoje práva, pripomienky, námietky a návrhy ku konaniu uplatnili v lehote 7 dní odo dňa doručenia tohto oznámenia na OU-TN-PLO.

OU-TN-PLO umožňuje účastníkom konania a zúčastneným osobám vyjadriť sa pred vydaním rozhodnutia k jeho podkladom a k spôsobu jeho zistenia. Nazerať do spisového materiálu je možné v pondelok, utorok, stredu a piatok od 8:00 do 14:00 hod. na tunajšom úrade.

S ohľadom na skutočnosť, že v konaní je viac ako 20 účastníkov sa podľa § 79 ods. 3 zákona o poľovníctve oznámenia, rozhodnutia a iné písomnosti účastníkom doručujú verejnou vyhláškou. Doručenie verejnou vyhláškou sa vykoná jej vyvesením po dobu 15 dní na úradnej tabuli správneho orgánu, Mesta Trenčianske Teplice a Obce Omšenie. Posledný deň tejto lehoty je dňom doručenia.

dátum vyvesenia : 19.02.2016


Rozpočet Mesta Trenčianske Teplice na rok 2016 (PDF)
dátum vyvesenia : 27.01.2016


VZN č. 2/2016 o určení výšky dotácie z originálnych kompetencií mesta na prevádzku a mzdy na žiaka/dieťa základnej umeleckej školy, materskej školy a školských zariadení so sídlom na území mesta Trenčianske Teplice (PDF)
dátum vyvesenia : 21.01.2016


VZN č.1/2016 o podmienkach poskytovania dotácií z finančných prostriedkov Mesta Trenčianske Teplice (PDF)
dátum vyvesenia : 21.01.2016


Plán kontrolnej činnosti Hlavného kontrolóra na I. polrok 2016

Kontrolná činnosť Hlavného kontrolóra v I. polroku 2016 bude zameraná na kontrolu plnenia úloh mesta v zmysle § 18 d ods. 1 a 2 písm. a) a b) zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., kontrola vnútorných vecí mesta v zmysle § 4 ods. 3 zákona o obecnom č. 369/1990 Zb., ďalej v súlade so zákonom o finančnej kontrole a vnútornom audite č. 502/2001 Z.z., zákonom o kontrole v štátnej správe č. 10/1996 Z.z. a v zmysle VZN mesta Trenčianske Teplice a ostatných všeobecne záväzných právnych predpisov SR.

Kontrolná činnosť na I. polrok 2016
a) Kontrola :

 • následná finančná kontrola Technických služieb Mesta
 • kontrola oprávnenosti čerpania dotácií z rozpočtu mesta organizáciám mesta Trenčianske Teplice za rok 2015

b) Mimoriadne inventarizácie pokladne a pokladničnej hotovosti MsÚ
c) Ďalšie úlohy vyplývajúce z osobitných zákonov
d) Ďalšie požiadavky na kontrolu budú spresnené, prípadne doplnené poslancami MsZ na rokovaní MsZ

Ostatná činnosť Hlavného kontrolóra
a) Účasť na rokovania mestského zastupiteľstva, v prípade potreby na rokovaniach riadiacich orgánov iných právnických osôb zriadených alebo založených mestom Trenčianske Teplice
b) Zvyšovanie odbornosti a dopĺňanie vedomostí na základe novoprijatých právnych predpisov (vzdelávanie a účasť na odborných seminároch).
c) Spolupráca s inými štátnymi a samosprávnymi orgánmi.
d) Činnosť vyplývajúca z členstva v profesnom združení hlavných kontrolórov regiónu

JUDr. Jozef Zemko, v.r. hlavný kontrolór mesta
Zverejnené na úradnej tabuli od 04.01.2016


UPOZORNENIE pre vlastníkov a užívateľov pozemkov vo veci OREZU a VÝRUBU STROMOV
v ochrannom pásme vonkajších vysokonapäťových vedení a v blízkosti a pod vonkajším nízkonapäťovým vedením.

Upozorňujeme Vás na povinnosť udržiavať stromy a kríky v ochrannom pásme vedení a pod vedením maximálne do výšky 3 m od zeme. Zároveň je potrebné udržiavať bezlesie v šírke 4 m po oboch stranách elektrického vedenia.

V prípade, že stromy a kríky prerastú nad výšku 3 m je potrebné z Vašej strany zabezpečiť ich orezanie resp. vyrezanie. Ak sa stromy priblížili k vodičom vedenia na už nebezpečnú vzdialenosť, je možné požiadať v lehote min. 25 dní od plánovaného termínu prác o vypnutie vedenia a to u príslušného špecialistu správy podľa obce.
Táto povinnosť vyplýva vlastníkovi resp. užívateľovi pozemku zo zákona č. 251/2012 Z.z. v platnom znení.
Včasné a správne orezanie stromov má zásadný vplyv na kvalitnú a bezpečnú dodávku elektrickej energie aj pre Vaše odberné miesto


SPRÁVNE POPLATKY
na úseku matrík, osvedčovania  a evidencie obyvateľov  platné od  1.10.2012 – zákon č. 286/2012

Vyhotovenie  výpisu z matričnej knihy alebo písomného potvrdenia matričným uradom s výnimkou prvého úradného výpisu z knihy narodení, knihy manželstiev a knihy úmrtí 5,0 €
Osvedčenie  odpisu (fotokópie)  listín, dokladov,  za  každú  aj  začatú
stranu v slovenskom   jazyku
1,5 €
Osvedčenie  odpisu (fotokópie)  listín, dokladov,  za  každú  aj  začatú
stranu  v cudzom  jazyku
3,0 €
Osvedčenie   podpisu  na  listine  alebo  jej  rovnopise  za každý podpis 1,5 €
Osvedčenie   podpisu  na  listine  alebo  jej  rovnopise – položka odtlačku úradnej pečiatky a úradného podpisu 5,0 €
Osvedčenie   podpisu  na  listine  alebo  jej  rovnopise –  apostille 10,0 €
Osvedčenie   podpisu  na  listine  alebo  jej  rovnopise – osvedčenie podpisu na žiadosti o výpis a odpis z registra trestov 1,5 €
Nahliadnutie  do  matrík,  za  každý  zväzok  matrík 1,5 €
Povolenie  uzatvoriť  manželstvo  na  inom  než  príslušnom  matričnom úrade  štátnymi  občanmi  SR - delegačka 16,5 €
Uzavretie  manželstva  pred  iným  než  príslušným  matričným úradom  štátnymi  občanmi  SR 16,5 €
Povolenie uzatvoriť manželstvo mimo určenej doby 16,5 €
Povolenie  uzatvoriť manželstvo  mimo úradne určenej miestnosti 66,0€
Povolenie uzavrieť manželstvo pred  iným než příslušným matričným úradom medzi štát. občanom SR a cudzincom alebo cudzincami 33,0 €
Uzavretie  manželstva  medzi  štátnym  občanom  SR  a  cudzincom 66,0 €
Uzavretie  manželstva  medzi  cudzincami 165,5 €
Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území SR  trvalý  pobyt 199,0 € 
Zmena hanlivého  alebo  neosobného  mena  a  hanlivého  priezviska 3,0€
Zmena priezviska  maloletých  detí 33,0 €
Zmena mena  alebo  priezviska  v  ostatných  prípadoch 100,0 €
Potvrdenie  o pobyte 5,0€

dátum vyvesenia : 01.10.2012


Vážení občania,
v klientskom centre Mestského úradu v Trenčianskych Tepliciach Vám v prípade Vášho záujmu bude poskytnutá informácia o možnosti uhradenia Vašich prípadných nedoplatkov. resp. záväzkov voči Mestu Trenčianske Teplice. V rámci informačnej kampane "Zaplať a máš pokoj" bude ďalším krokom exekúčne konanie.

dátum vyvesenia : 21.07.2011


Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017