Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Úradné tlačivá na stiahnutie

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI TÝKAJÚCE SA NÁLEŽITOSTÍ STAVEBNÉHO ZÁKONA:

 
Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby
  Žiadosť o vydanie stavebného povolenia 
  Žiadosť o zmenu stavby ešte pred jej dokončením
  Žiadosť o dodatočné povolenie stavby
  Žiadosť o predčasné užívanie stavby
  Návrh na kolaudáciu stavby
  Žiadosť o určenie súpisného čísla
  Žiadosť o zmenu v užívaní stavby
  Ohlásenie drobnej stavby
  Ohlásenie stavebných úprav
  Ohlásenie udržiavacích prác
  Žiadosť o odstránenie stavby
  Ohlásenie stavebnému úradu - živelná pohroma
  Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie
  Žiadosť o povolenie napojenia účelovej miestnej komunikácie na miestnu komunikáciu
  Adresy správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov

TLAČIVÁ A ZIADOSTI TÝKAJÚCE SA ŽIVOTNÉHO PROSTREDIA:

  Žiadosť o zavedenie množstvového zberu
  Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín
  Oznámenie o vyrúbe drevín pri bezprostrednom ohrození zdravia alebo života človeka, alebo značnej škody na majetku
  Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia
  Žiadosť o vydanie súhlasu  na uvedenie do prevádzky malého zdroja znečistenia ovzdušia
  Oznámenie údajov potrebných pre určenie výšky poplatku za znečisťovanie ovzdušia

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI TÝKAJÚCE SA PODNIKATEĽSKÝCH SUBJEKTOV:

  Oznámenie o čase predaja a čase prevádzky služieb
  Oznámenie jednorazovej zmeny prevádzkového času
  Žiadosť o stanovisko k umiestneniu a prevádzke videohier
  Žiadosť o záber verejného priestranstva: /mimo miestnej komunikácie/  
  Oznámenie o zrušení prevádzkarne
 Žiadosť o vydanie Parkovacej karty prevádzky

TLAČIVÁ A ŽIADOSTI TÝKAJÚCE SA SOCIÁLNYCH VECÍ:

  Žiadosť o jednorazovú dávku  v hmotnej núdzi
  Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu
  Lekársky nález na účely posúdenia odkázanosti na sociálnu službu (súčasť žiadosti o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu)
  Žiadosť o zabezpečenie poskytovania sociálnej služby

 TLAČIVÁ TÝKAJÚCE SA MIESTNYCH DANÍ A POPLATKOV: 

  Priznanie k dani za psa
  Žiadosť o úľavu na dani za psa
  Priznanie k poplatku za  komunálne odpady a drobné stavebné odpady
  Žiadosť o úľavu na poplatku za komunálny odpad
  Žiadosť o úľavu na dani z nehnuteľností
  Ohlásenie k miestnemu poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v zmysle zákona č. 582/2004
  Daň za ubytovanie – mesačné hlásenie
 Žiadosť o vydanie Rezidenčnej karty parkovného (pre občanov)

TLAČIVÁ TÝKAJÚCE SA EVIDENCIE OBYVATEĽSTVA:

  Návrh na zrušenie trvalého pobytu

TLAČIVÁ TÝKAJÚCE SA KULTÚRY A ŠPORTU:

  Oznámenie o usporiadaní verejného kultúrneho podujatia
  Oznámenie o organizovaní verejného športového podujatia
  Žiadosť o povolenie predaja výrobkov a poskytovanie služieb na trhových miestach
  Žiadosť o súhlas na použitie erbu mesta Trenčianske Teplice
  Oznámenie o zvolaní verejného zhromaždenia na území mesta
  Žiadosť o poskytnutie dotácie z rozpočtu mesta Trenčianske Teplice
  Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta

Dnes: 24. Máj 2017
Meniny má Ela

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017