Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 


Z technických príčin sa vyskytujú problémy s administráciou stránky www.teplice.sk. Pracujeme na ich odstránení. Ďakujeme za porozumenie.


Novinky

Ako sa zorientovať v podmienkach pre pridelenie nájomného bytu

20. August 2014

 

Mestské zastupiteľstvo v Trenčianskych Tepliciach schválilo dňa 24.02.2014 uznesením č. 14/II/2014  Všeobecne záväzné nariadenie Mesta Trenčianske Teplice č. 3/2014 o spôsobe prideľovania nájomných bytov ( ďalej „VZN“).

Poďme si preto vysvetliť tieto podmienky v postupných krokoch.

1.   krok

V znení VZN  budú zohľadnené najmä tieto kritériá naliehavosti pridelenia bytu. Najskôr si treba uvedomiť, ktoré z uvedenýchkritérií pre pridelenie bytu spĺňate. Jednoducho povedané, ktorá životná situácia sa na Vás vzťahuje. Musí sa na Vás vzťahovať aspoň jedna z týchto životných situácií.

 1. Ste rodina s maloletými deťmi.
 2. Ste mladá rodina, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov ( čiže 34 a menej rokov).
 3. Ste osoba s ťažkým zdravotným postihnutím (zdravotný stav žiadateľa alebo člena rodiny).
 4. Vaše majetkové a iné podmienky spôsobujú, že nemáte možnosť zabezpečiť si vlastné bývanie svojimi prostriedkami.
 5. Ste osoba bývajúca v nájomnom byte a žiadate o pridelenie nájomného bytu z dôvodu zlepšenia bytových podmienok pre založenie rodiny, resp. zdravý rozvoj a stabilizáciu rodiny.
 6. Ste občanom Trenčianskych Teplíc.
 7. Ste osoba, ktorá sa významným spôsobom v záujme mesta podieľa na jeho rozvoji v rozhodujúcich oblastiach života mesta.

2. krok

Ak ste našli v predchádzajúcom kroku životnú situáciu, ktorá sa na Vás vzťahuje, pokračujte určením, či spĺňate ďalšie podmienky pre pridelenie bytu. 

Najskôr si dovolím upozorniť, že na prvé dve životné situácie sa spoločne vzťahuje osobitná podmienka. Tou je výpočet podielu priemerného mesačného príjmu (priznaného v termíne do 31.3. za predchádzajúci kalendárny rok)  všetkých spoločne posudzovaných osôb a životného minima platného k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka (vypočítaného pre posudzované osoby, pričom za posudzované osoby sa považujú žiadateľ nájmu spolu s predpokladanými spolubývajúcimi) väčší ako 1,5 a menší alebo rovný ako 3.“ Znie to zložito, pravda, ale je to úplne jednoduché. ČižeVáš priemerný mesačný príjem ako posudzovaných osôb (záleží od situácie, či ste žiadateľom sám, s manželkou, deťmi a pod.) musí byť vyšší ako 1,5 násobok sumy životného minima a nižší alebo rovný ako 3-násobok sumy životného minima k 31.12. predchádzajúceho kalendárneho roka.

Obdobne sa táto podmienka vzťahuje aj na tretiu životnú situáciu s tým rozdielom, že priemerný mesačný príjem musí byť nižší alebo rovný ako 4-násobok sumy životného minima. Spodná hranica zostáva rovnaká. 

Na zvyšné životné situácie sa tieto osobitné podmienky nevzťahujú.

Ako je vyššie uvedené, podmienky pre pridelenie nájomných bytov na ul. M. R. Štefánika vychádzajúz priemerného mesačného príjmu a sumy životného minima. To sú dva pojmy, ktoré si musíte prepočítať.

Dôležité je, aby ste si všimli najskôr správnu výšku sumy životného minima! V tomto prípade vychádzame zo sumy životného minima platného k 31.12.  predchádzajúceho kalendárneho roka ( t. j. k dátumu 31.12.2013). To znamená, že v našom prípade prideľovania bytov vychádzame z nasledujúcich súm životného minima:

198,09EUR mesačne - pre 1 plnoletú osobu
138,19 EUR mesačne -  pre každú ďalšiu plnoletú osobu (v našom prípade je to osoba spoločne posudzovaná so žiadateľom o byt) 
90,42 EUR mesačne - pre nezaopatrené alebo zaopatrené neplnoleté dieťa (v našom prípade je to dieťa spoločne posudzované so žiadateľom o byt) 

Spoločne posudzované osoby -  to ste Vy ako žiadateľ o pridelenie nájomného bytu a ďalšie osoby (tzv. predpokladaní spolubývajúci – manžel, deti, partner,  a iní). Preto sa vychádza zo sumy životného minima spoločnej pre všetky posudzované osoby.

Uvádzame možné modelové situácie a k tomu prislúchajúce výšky životného minima:

 • ak ste jednotlivec, používajte sumu 198,09 EUR,
 • ak ste jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom (prípadne zaopatreným neplnoletým dieťaťom), používajte sumu  288,51 EUR (=198,09 € + 90,42 €),
 • ak ste jednotlivec s plnoletým dieťaťom, používajte sumu 336,28 EUR (=198,09 € + 138,19 €),
 • ak ste manželia bez detí, používajte sumu 336,28 EUR (=198,09 € + 138,19 €),
 • ak ste manželia s jedným nezaopatreným dieťaťom (prípadne zaopatreným neplnoletým dieťaťom), používajte sumu 426,70 EUR (=198,09 € + 138,19 € + 90,42 €),
 • ak ste manželia s dvomi nezaopatrenými deťmi, používajte sumu 517,121 EUR (198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 90,42 €),
 • ak ste manželia s jedným nezaopatreným a jedným plnoletým dieťaťom, používajte sumu 564,89 EUR (=198,09 € + 138,19 € + 90,42 € + 138,19 €),
 • ak ste manželia s jedným starým rodičom, používajte sumu 474,47 EUR (=198,09 € + 138,19 € + 138,19 €).

Podobným princípom si vypočítajte výšku životného minima podľa svojej situácie.

Ďalej pokračujeme v určení Vášho priemerného mesačného príjmu

Čo sa rozumie pod pojmom „príjem“? Za príjem pre naše potreby považujeme:

a) príjem, ktorý je predmetom dane z príjmu (čiže najčastejšie Vaša práca na pracovnú zmluvu či pracovnú dohodu, živnosť a pod.), po odpočítaní

v  poistného na povinné zdravotné poistenie, 

v  poistného na nemocenské poistenie, poistného na starobné poistenie, poistného na invalidné poistenie a poistného na poistenie v nezamestnanosti, 

v  preddavku na daň alebo dane z príjmov fyzických osôb,

v  ďalších výdavkov vynaložených na dosiahnutie, zabezpečenie a udržanie príjmov fyzických osôb.

b) príjem oslobodený od dane z príjmov fyzických osôb podľa osobitného predpisu okrem prijatých náhrad škôd, náhrad nemajetkovej ujmy, plnenia z poistenia majetku a plnenia z poistenia zodpovednosti za škodu okrem platieb prijatých ako náhrada za stratu zdaniteľného príjmu (sem najčastejšie patria opakujúce sa sociálne dávky, podpory, dôchodky, ale aj príjem z predaja nehnuteľností, ktorý nemusíme vziať do úvahy, keďže žiadateľ nemôže vlastniť nehnuteľnosť), 

c) sumy vreckového pri zahraničných pracovných cestách do výšky 40 % nároku na stravné,

d) náhrady niektorých výdavkov zamestnancov (sem patria napr. náhrady pri pracovných cestách),

e) ďalšie príjmy fyzických osôb po odpočítaní dane z prevodu a prechodu nehnuteľností.

Za príjem pre naše potreby sa nepovažuje:

a) jednorazové štátne sociálne dávky (napr. príspevok pri narodení dieťaťa, príspevok na pohreb a iné),

b) peňažné príspevky občanov s ťažkým zdravotným postihnutím na kompenzáciu sociálnych dôsledkov ich ťažkého zdravotného postihnutia okrem príspevku za opatrovanie,

c)  zvýšenie dôchodku pre bezvládnosť, 

d)  jednorazová dávka v hmotnej núdzi,

e) štipendiá, 

f)  jednorazový príspevok poberateľovi dôchodku ,

g) príspevok na stravu,

h) resocializačný príspevok,

i) vianočný príspevok.

A potom si už priemerný mesačný príjem vypočítame tak, že súčet Vašich mesačných príjmov vydelíte počtom mesiacov posudzovaného obdobia (za daný kalendárny rok /12). To platí pre prípad, ak ste žiadateľ – jednotlivec. Tento súčet príjmov nájdete v potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za daný kalendárny rok (vystavia Vám ho zamestnávatelia, ak ich máte viac).

Pozor! Ak ste osoba, ktorá sa bude posudzovať pre potreby pridelenia bytu spolu s inými osobami (spolubývajúcimi), musíte sčítať všetky príjmy posudzovaných spolubývajúcich.

Keď už poznáme sumy životného minima a náš priemerný mesačný príjem, vypočítame si podiel priemerného mesačného príjmu a sumy životného minima. A to nasledovne:

Podiel = priemerný mesačný príjem / suma životného minima.

Získate tak informáciu, či ste medzi číslom viac ako 1,5 ŽM a menej alebo rovné ako 3 ŽM (či menej alebo rovné ako 4 ŽM pri osobách z tretej životnej situácie z kroku 1).

POMÔCKA

Ak máte vypočítaný svoj priemerný mesačný príjem, pripravili sme  pre Vás jednoduchú tabuľku. Sú v nej uvedené už predtým vybrané situácie a určenie dovolenej výšky Vášho príjmu.

 

Situácia 
(pri 1. a 2. životnej situácii)

Suma životného minima

Váš spoločne posudzovaný príjem musí byť v rozsahu

Jednotlivec

198,09 €

297,14 € -  594,27 €

Jednotlivec s nezaopatreným dieťaťom

288,51 €

432,77 € -  1154,04 €

Jednotlivec s plnoletým dieťaťom

336,28 €

504,42 €  -  1008,84 €

Manželia bez detí

336,28 €

504,42 €  -  1008,84 €

Manželia s jedným nezaopatreným dieťaťom

426,70 €

640,05 € - 1280,10 €

Manželia s dvomi nezaopatrenými deťmi

517,12 €

775,68 € - 1551,36 €

Manželia s jedným nezaopatreným a jedným plnoletým dieťaťom

564,89 €

847,34 € - 1694,67

Manželia s jedným starým rodičom

474,47 €

711,71 € – 1423,41 €

3. krok

Ak ste splnili podmienku v predchádzajúcom kroku, pokračujte určením, či spĺňate ďalšie podmienky pre pridelenie bytu. 

Pre pridelenie bytu musíte zároveň spĺňať aj tieto podmienky:

 1. Dovŕšili ste vek 18 rokov; alebo  ste nadobudli spôsobilosť na právne úkony uzatvorením manželstva v zmysle osobitných právnych predpisov a
 2. nie ste vlastníkom ani spoluvlastníkom bytu alebo rodinného domu na území SR, nie ste nájomcom ani spoločným nájomcom bytu vo vlastníctve mesta, alebo bytového družstva a
 3. nemáte voči mestu Trenčianske Teplice  nedoplatky na daniach, poplatkoch alebo sa nevedie proti Vám súdny spor  vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konanie a
 4. uhradíte  na účet Mesta Trenčianske Teplice finančnú zábezpeku vo výške trojmesačného nájomného najneskôr do 15 dní odo dňa prevzatia oznámenia o pridelení nájomného bytu a výzvy na uhradenie finančnej zábezpeky.

Výška nájomného

Cena mesačného nájomného  sa bude odvíjať od veľkosti jednotlivých bytov. Napr. pri 1 – izbovom byte vo výmere 32,28 m2 je predpokladaná výška nájomného na úrovni 84 € mesačne, pri 2 – izbovom byte vo výmere 64,01 m2 sa počíta s nájmom vo výške 167 € mesačne plus úhrada služieb spojených s užívaním bytu.

Ak ste sa dostali až sem, znamená to, že ste splnili všetky podmienky, ktoré Vám k získaniu nájomného bytu stanovuje VZN.

Zostáva Vám už len jediné, a to napísať písomnú žiadosť na predpísanom tlačive spolu s čestným prehlásením a podať ju na mestský úrad .

Na vyžiadanie zamestnanca mestského úradu  je potrebné doložiť aj iné doklady potvrdzujúce skutočnosti  potrebné na posúdenie oprávnenosti Vašej žiadosti, napr.:

 • doklad preukazujúci schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu ( potvrdenie o príjme, poberaní podpory v nezamestnanosti, dávky a príspevkov v hmotnej núdzi, dôchodku, materského príspevku),
 • posudok o tom, že žiadateľ, alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnutím ( u žiadateľov o bezbariérový byt),
 • prípadne ďalšie doklady potrebné na posúdenie žiadosti ( rozhodnutie súdu o výživnom, o rozvode).

 

Na záver  tri praktické prípady pre pochopenie.

1. praktický prípad

Som 32-ročný mladý muž samostatne žijúci, nemám žiadnu nehnuteľnosť, som v dočasnom prenájme. V potvrdení o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2013 mám úhrn zúčtovaných príjmov zo závislej činnosti 9300 EUR. Iné príjmy nemám. Spĺňam podmienky pre pridelenie nájomného bytu?

Mohol by som získať nájomný byt ako samostatne posudzovaná osoba. Z potvrdenia od zamestnávateľa mi vyplýva, že z hrubej mzdy:

- zamestnávateľ mi znížil mzdu o 1206 EUR ako zdravotné a sociálne odvody,

- zamestnávateľ mi znížil mzdu o 716,04 EUR ako preddavky na daň z príjmu.

Čiže môj čistý príjem za rok 2013 dosiahol výšku 7377,96 EUR. Môj priemerný mesačný príjem dosiahol výšku 614,83 EUR. Suma životného minima je 198,09 EUR. Môj podiel je 3,103 ( 614,83/198,09). Nespĺňam podmienky pre pridelenie nájomného bytu, pretože moja priemerný mesačný príjem nesmie presiahnuť 3-násobok životného minima (v tomto prípade 594,27 €).

2. praktický prípad

Som 28-ročná žena žijúca s neplnoletým dieťaťom, bývam u rodičov. Nemám žiadnu nehnuteľnosť. Nemám stále zamestnanie, občas si privyrobím brigádou na dohodu o vykonaní práce. Zo všetkých brigád - potvrdení o príjmoch fyzickej osoby za rok 2013 mám úhrn zúčtovaných príjmov 3250,80 EUR. Som poberateľkou sociálnych dávok na mňa a dieťa v úhrnnej výške 1381,20 EUR a v roku 2013 som dostala jednorazovú dávku v hmotnej núdzi 100 EUR. Spĺňam podmienky pre pridelenie nájomného bytu?

Mohla by som získať nájomný byt ako samostatne posudzovaná osoba. Jednorazová dávka v hmotnej núdzi sa za príjem nepovažuje, a preto ju nezohľadním. Zo všetkých potvrdení o príjmoch mi vyplýva, že som neprekročila ani nezdaniteľný základ dane, daň preto neplatím. Čiže môj ročný príjem za rok 2013 dosiahol výšku 4632 EUR. Môj priemerný mesačný príjem dosiahol výšku 386 EUR. Suma životného minima pre nás ako posudzované osoby je 288,51 EUR. Môj podiel je 1,337 (386/288,51). Nespĺňam podmienky pre pridelenie nájomného bytu, pretože môj priemerný mesačný príjem neprekročil 1,5-násobok životného minima (v  tomto prípade 432,77 €).

3. praktický prípad

Som 22-ročná mladá žena žijúca s manželom u mojich rodičov. Deti nemáme.  Obaja nemáme žiadnu nehnuteľnosť. Z potvrdenia o príjmoch fyzickej osoby zo závislej činnosti za rok 2013 mi vyplýva, že môj čistý ročný príjem bol 5930 EUR a manželov 5100 EUR. Manžel mal príležitostný príjem vo výške 120 EUR. Spĺňame podmienky pre pridelenie nájomného bytu?

Môžeme získať nájomný byt ako mladá rodina.  Náš spoločne posudzovaný ročný príjem za rok 2009 dosiahol výšku 11 150 EUR. Náš priemerný mesačný príjem dosiahol výšku 929,17 EUR. Suma životného minima je 336,28 EUR. Náš podiel je 2,763 (929,17/336,28). Spĺňame podmienky pre pridelenie nájomného bytu, pretože náš priemerný mesačný príjem presahuje 1,5-násobok sumy životného minima a nepresahuje alebo nie je rovný ako 3-násobok životného minima (v tomto prípade možný rozsah priemerného mesačného príjmu 504,42 €  - 1008,84 €).

Priestorové riešenie bytov


Tenisové denné tábory stále populárne

20. August 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Športový klub ŠK TCTT Trenčianske Teplice za finančnej podpory Mesta Trenčianske Teplice zorganizoval v prázdninových mesiacoch pre deti z Trenčianskych Teplíc ... viac - 1 príspevok v diskusii

100. výročie úmrtia grófky Ifigénie spomenuté aj v rámci hodovej nedele

19. August 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Počas hodovej nedele bolo v rímskokatolíckom kostole sv. Štefana Kráľa viackrát spomenuté meno Ifigénie D´Harcourt. Tento rok si pripomíname ... viac

Slovan si doma poradil s Domanižou 3:1 - video

12. August 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Nečakané zakopnutie z úvodu ročníka velilo domácim Trenčianskym Tepliciam odčiniť ho už v zápase s Domanižou, ktorá minulý víkend bodovala ... viac

Druhý ročník Wine Day by Wine Planet v našom meste

05. August 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

V piatok 25. júla  sa v Kursalone uskutočnil už druhý ročník úspešného podujatia  Wine Day by Wine Planet. Počas vydareného večera ... viac

Podľa INEKO je naša Základná škola v prvej desiatke škôl kraja

05. August 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Medzi výsledkami žiakov na jednotlivých základných a stredných školách sú veľké rozdiely, upozorňuje Inštitút pre sociálne ... viac

Výstavba nájomných bytov v Narcise napreduje. Vypočítajte si či spĺňate kritéria príjmu

01. August 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Mesto Trenčianske Teplice sa pustilo do budovania prvých nájomných bytov. Vznikajú v bývalom Dome služieb Narcis na ulici M. R. Štefánika v širšom ... viac

Parkovanie aj formou SMS

23. Júl 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Parkovné je možné zaplatiť taktiež zaslaním SMS správy v tvare TE (medzera) EČV parkujúceho vozidla na telefónne číslo 2200 (spätná ... viac

Jazdecké preteky opäť úspešné

22. Júl 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Jazdecké preteky O Cenu primátora mesta, ktoré sa stali počas svojich 23 ročníkov lákadlom pre mnohých hostí z blízka i ďaleka, sa ... viac

Prvá polovica júla plná podujatí

16. Júl 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Prvá polovica júla bola bohatá na podujatia. Hneď prvý týždeň sa o príjemné spestrenie dňa po ročnej prestávke postarali dievčatá ... viac

Začal najstarší stredoeurópsky hudobný festival komornej hudby

11. Júl 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Hudobné leto sa v Trenčianskych Tepliciach konalo už v roku 1937. Hudobné leto v Trenčianskych Tepliciach v piatok večer v Kúpeľnej dvorane otvoril slávnostný ... viac

Zelená žaba sa dočká svojej záchrany

01. Júl 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Niekdajšia pýcha Trenčianskych Teplíc – termálne kúpalisko Zelená žaba - bude znovu prístupné verejnosti. Investor po dlhých ... viac - 3 príspevky v diskusii

Rozlúčka deviatakov

30. Jún 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Deň pred ukončením školského roku sa uskutočnilo v priestoroch Mestského úradu stretnutie deviatakov Základnej školy Andreja Bagara s primátorom ... viac

Claudia Cardinale pripevnila tabuľku na Moste slávy v kúpeľnom parku

28. Jún 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Davy filmových fanúšikov si nenechali ujsť osobné stretnutie s hviezdou svetového filmu Claudiou Cardinale, ktorá na Art Film Feste získala cenu Hercova ... viac

Mesto sprehľadnilo križovatku v centre mesta

26. Jún 2014
ilustra�n� obr�zok k novinke - klikni

Neprehľadná križovatka v centre mesta je už minulosťou. Stavebné úpravy, ktoré boli nedávno realizované zvýšia nielen prehľadnosť a navigáciu ... viac - 1 príspevok v diskusii


| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 |
Dnes: 26. Marec 2017
Meniny má Emanuel

Sponzorované odkazy

Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2017