Menu:
Fotogal�ria mesta Tren�ianske Teplice
Kontakt

MESTO TRENČIANSKE TEPLICE
Mestský úrad
M.R.Štefánika 4
914 51 Trenčianske Teplice
e-mail: podatelna@teplice.sk

Tel. 032 655 1500, 655 6715
0917 355 172 (orange)
Fax: 032 655 2232

alebo priame telefónne čísla

IČO:00312088 DIČ:2021080050

GPS:
48 54´ 37.79" N, 18 09´ 57 98" E


Úradné hodiny

Pondelok 08.00 16.00
Utorok 08.00 16.00
Streda 08.00 17.00
Štvrtok nestránkový deň
Piatok 08.00 15.00

Prestávka: 12.00 - 13.00Prehlásenie o prístupnosti

webmaster@teplice.sk

 

 

Otázky - Odpovede

Máte otázku o dianí v meste či v našej samospráve?
Tu je priestor na položenie vašej otázky.

V rámci slušnej komunikácie odporúčame o podpísanie sa celým menom, nie iba prezývkou. V prípade vulgárnosti, urážok, alebo osobných invektív bude Váš príspevok zmazaný !

Tento priestor nie je určený na prezentáciu osobných a politických názorov alebo anonymných prispievateľov. Táto rubrika neslúži ako diskusné fórum. V prípade, že niekto chce položiť otázku a nechce byť verejne prezentovaný, môže tak urobiť zaslaním e-mailu na adresu: mesto@teplice.sk

Neváhajte. Pýtajte sa!Diskusia k článku.

Do tejto diskusie môžete písať svoje otázky, podnety a rady k súvisiacej téme.
V diskusiách netolerujeme: osobné útoky, vulgarizmy, obhajovanie a podnecovanie násilia, nenávisti a netolerancie, reklamu alebo zverejňovanie odkazov na iný web. ( * povinné)

Titulok: *
Meno: *
Priezvisko: *
Mesto/obec: *
E-mail: *
Kontrolný kód *
zobrazenie kontrolného kódu - pre nevidiacich kliknite na odkaz vpravo
vypočuť kontrolný kód
 

<<<67891011121314>>>

Rekonštrukcia ciest - odpoveď 2014.08.28      16:38:26

Štefan Škultéty     Trenčianske Teplice     primator(zavináč)teplice.sk

Vážená pani Kittlerová,
tento rok prebieha najväčšia rekonštrukcia ciest a chodníkov za posledných dvadsať rokov. Nikdy predtým nebola v meste realizovaná tak rozsiahla rekonštrukcia asfaltových povrchov. Prevažná časť tejto rekonštrukcie je realizovaná vďaka fondom EÚ. Na to, aby mesto mohlo financovať tento projekt zo zdrojov EÚ, muselo splniť prísne kritériá. Žiaľ, tieto kritériá sú často obmedzujúce pre samosprávu. Pri tomto type projektov sa vyžaduje doloženie listu vlastníctva pozemku, na ktorom leží daná komunikácia. Keďže veľká časť komunikácií sa nachádza na pozemkoch, ktoré dodnes nie sú vysporiadané alebo nie sú vo vlastníctve mesta, nemožno ich opravovať z financií EÚ. Napriek tomu, si dovolím nesúhlasiť s Vaším názorom, že uvedená rekonštrukcia nemá žiadny význam. Domnievam sa, že ak sa opraví ucelený úsek v dĺžke viac ako 60 metrov novým asfaltovým povrchom, má to značný význam pre kvalitu života obyvateľov na sídlisku. Plán rekonštrukčných prác je k dispozícii na stavebnom úrade a bude prezentovaný aj prostredníctvom mestskej televízie a webovej stránky mesta.
Som presvedčený, že väčšina obyvateľov sídliska nebude zdieľať Váš negatívny pohľad na modernizáciu týchto komunikácií. Zároveň by som aj privítal Váš tip a návrh, ako si napríklad predstavujete cyklistickú a korčuliarsku trasu v tak zastavanom území, ako je naše sídlisko.
Verte, že neustále hľadáme spôsoby ako vyjsť cyklistom v ústrety. Avšak pri všetkých návrhoch narážame nielen na zákonné ale aj stavebné limity. Z tohto dôvodu sa viac sústredíme na vytváranie horských cyklotrás.

Parkovanie na Hurbanovej ulici - odpoveď 2014.08.28      16:36:43

Štefan Škultéty     Trenčianske Teplice     primator(zavináč)teplice.sk

Vážená pani Vašková,
Mesto postupne pristupuje k spoplatneniu všetkých parkovacích zón, ktoré sa nachádzajú v centre mesta alebo bezprostredne hraničia s vnútorným kúpeľným územím. V zmysle VZN parkovanie je spoplatnené len pre návštevníkov mesta a nerozlišuje druh návštevy. Domnievam sa, že by nebolo ani možné určovať platby pre návštevníkov podľa toho, či ide o rodinnú návštevu, návštevu kúpeľov alebo obchodné stretnutie. Čo sa týka Hurbanovej ulice bude spoplatnená celá ulica až po kúpeľný dom Viktória. Cena parkovného zostáva nezmenená, čo je 0,50 €/hod.. Situácia na sídlisku SNP je v porovnaní s centrom mesta diametrálne odlišná. V prvom rade riešime a budeme riešiť zabezpečenie dostatočného množstva parkovacích miest pre rezidentov a až následne môžeme uvažovať o spoplatnení úsekov tejto časti mesta. V strednodobom horizonte však nevidím reálne, aby sme na sídlisku spoplatnili parkovanie pre návštevníkov mesta.

rekonštrukcia ciest 2014.08.25      15:42:50

Viera Kittlerová     Trenčianske Teplice     vierakitt(zavináč)zoznam.sk

Dobrý deň, chcela by som sa opýtať na rekonštrukciu ciest, začalo sa pri CBA, ale nerozumiem prečo sú vynechané kusy ciest, cesty neboli roky poriadne zrekonštruované a to tu bývam 45 rokov, čo sa docieli tým, že sa budú znova len nadpájať na staré časti a robiť po kúskoch, ako je to v prípade pri CBA? Kde by som mohla vidieť celý plán rekonštrukcie? Ak sa všetky budú robiť takto, tak to nerobme vôbec, to sú vyhodené peniaze. Zachviľu budú vyzerať rovnako... A čo s chodníkmi, tie prídu na rad kedy? Chýbajú tu aj korčuliarske, či cyklistické chodníky, zoberte si príklad z Piešťan, úplná balada, radosť sa prejsť po Piešťanoch. Teplice boli kedysi skvost,milovala som Teplice, teraz mi srdce plače, niekedy mám chuť sa zbaliť, predať byt a ísť odtiaľto preč. Škoda starých Teplíc. Prosím o odpoveď, ďakujem, pekný deň, s pozdravom Viera Kittlerová.

Parkovanie na ulici Hurbanova 2014.08.17      20:42:17

Lucia Vašková     Trenčianske Teplice     vaskova.lucia.bd(zavináč)gmail.com

Dobrý deň,
chcem sa spýtať, či bude spoplatnená celá ulica až po kúpelný dom Viktória? Ako by ste riešil návštevu, ktorá k Vám príde,ak parkovanie na Vašom dvore nie je možné a pred Vaším vlastným domom sa mesto rozhodne spoplatniť parkovanie? Budete spoplatňovať aj parkovanie na sídlisku SNP, keď spoplatňujete parkovanie pred rodinnými domami? Moja parkovacia karta je pre návštevy bezpredmetná, nakoľko sa viaže na evidenčnú značku vozidla, nieste prístupný poskytnúť týmto pár rodinným domom jednu parkovaciu kartu pre návštevu bez evidenčnej značky?

Načo nám sú namaľované kríže pred potravinami CBA??? - odpoveď 2014.03.11      16:57:45

Štefan Škultéty     Trenčianske Teplice     primator(zavináč)teplice.sk

Dobrý deň p. Mitický,
môžem s Vami súhlasiť. Systematické parkovanie na týchto miestach je neprijateľné. Nielen preto, že je tu jasne vyznačený zákaz parkovania, ale tento
zákaz vyplýva aj zo zákona o cestných komunikáciách. Na druhej strane si uvedomujem, že celkový systém parkovania na sídlisku je veľmi problematický, tak ako všade
na Slovensku. Mnohé dopravné značenia vznikli ešte za bývalého režimu, keď rozsah statickej a dynamickej dopravy bol úplne iný ako dnes. Žiaľ, vyriešenie tohto problému bude dlhodobejšia záležitosť.
Zároveň som si preveroval Vaše tvrdenia ohľadne správania sa príslušníkov MsP v danej veci. Podľa ich vyjadrenia sa vždy snažia konať promptne, vecne a v prospech veci. Odmietajú tvrdenia, že by v danej veci používali takúto formu argumentácie. V prípade, že budete mať pocit, že MsP nekoná tak, ako by mala, uveďte, prosím, konkrétne meno príslušníka a čas kedy tak konal.

Výrub stromov za "Žliabkom" ku krížu - odpoveď 2014.03.11      16:50:21

Štefan Škultéty     Trenčianske Teplice     primator(zavináč)teplice.sk

Vážená pani Tomšú,
dňa 10.2.2014 bola podaná žiadosť o výrub 3 ks stromov, javor poľný (Acer campestre), rastúce na pozemku parcelné číslo 2701/1, zastavané plochy a nádvoria, v katastrálnom území Trenčianske Teplice vo vlastníctve Mesta Trenčianske Teplice. Mesto Trenčianske Teplice podľa §82 odsek 7 zákona upovedomilo verejnosť o začatom správnom konaní, v ktorom môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny, zverejnením informácie na internetovej stránke mesta (10.2.2014). V zákonom stanovenej lehote neboli v zmysle § 82 ods. 3 zákona potvrdení iní záujemcovia o účasť v správnom konaní. Orgán ochrany prírody listom zo dňa 10.2.2014 pod č.s. 1024/262/PZP/2014 oznámil podľa § 18 ods. 3 správneho poriadku v spojení s § 82 ods. 7 zákona začatie konania vo veci výrubu stromov a súčasne podľa §21 správneho poriadku nariadil ústne pojednávanie spojené s miestnou obhliadkou, ktoré sa uskutočnilo dňa 25.2.2014. Pri ústnom pojednávaní s miestnou obhliadkou boli stromy posúdené, odmerané a označené v súlade s ustanovením §17 ods. 15 Vyhlášky Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, ktorou sa vykonáva zákon č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny. Dňa 28. februára 2014 pod č. spisu: 1366/262/PZP/2014 bolo vydané rozhodnutie, súhlas podľa §47 ods. 3 zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny na výrub predmetných stromov. Za vydanie rozhodnutia bol vyrubený správny poplatok podľa položky č. 160 uvedenej v prílohe k zákonu č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v platnom znení vo výške 10 €, ktorý bol zaplatený v pokladni mestského úradu dňa 10.2.2014.
Na ostatné odstránené dreviny rastúce mimo zastavaného územia mesta na pozemku vo vlastníctve žiadateľa podľa novely zákona č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny platí § 47 ods. 4
„4 ) Súhlas na výrub dreviny sa nevyžaduje
a) za hranicami zastavaného územia obce na stromy s obvodom kmeňa do 80 cm, meraným vo výške 130 cm nad zemou, a súvislé krovité porasty s výmerou do 20 m2,“

Výrub stromov za "Žliabkom" ku krížu 2014.03.07      19:22:52

Ilonka Tomšú     Tr.Teplice     iltom(zavináč)gmail.com

Dobrý večer,pri prechádzke od Žliabku ku krížu nad ul.Sady pod Dedovcom som s hrôzou zistila hlboké orezávanie stromov a rozsiahly výrub, včetne líp. Dozvedela som sa, že je tam časť súkromná povedľa cesty. Ale je mi to nepochopiteľné, prečo všetky stromy musia padnúť, je vôbec na takúto činnosť povolenie a z akého titulu? Nedá sa tam predsa nič postaviť, snáď len vysoky betonový plot, aby si majiteľ mohol ohradiť pozemok. To už budeme aj v Tepliciach mať v prechádzkovej zone betonové opachy? Tie stromy by to aspoň čiastočne prekryli.
Pýtam sa, kto to odsúhlasil a či sa tam aj zodpovedný pracovník bol pozrieť, aká hrôza sa tam deje? Pritom o výrub jedného ovocného stromu v záhrade musí človek "bojovať" s úradmi. Nechce sa mi veriť, že také množstvo stromov vyrúbať bolo povolené našim mestským odd. životného prostredia.
Ďakujem za skoré prešetrenie a vysvetlenie prečo sa táto "paseka"
deje.

Naco nam su namalovane krize pred potravinami CBA??? 2014.02.28      13:26:54

Peter Miticky     Trencianske Teplice     miticky.p(zavináč)gmail.com

Dobry den p. primator, rad by som sa opytal, ze ci su krize na zemi, ktore boli namalovane pred prechod pre chodcou na srandu kralikov alebo aby nas vytacali neprisposobivi obyvatelia panelaku 139? Uz mnoho krat som ja osobne telefonoval na nasu mestsku policiu s tym, ze na danom mieste parkuju vozidla - zvacsa sa jedna o dvoch obyvatelov vchodu 42 jednej obyvatelky z vchodu 43, ktory aj napriek faktu, ze o par metrov dalej je volne miesto na parkovanie si parkuju ako na cistu provokaciu nas poctivych prave na tychto preciarknutych miestach. Odpoved policie, ktoru si platime z nasich dani aj my poctivi obavatelia bola .." ze vsak tie krize nieje ani poriadne vidiet, ze to by bolo zlozite dokazovat ...bla bla bla ...lenivost, ktora az uraza nas slusnych !!! znamena to teda, ze si tam mozeme parkovat vsetci tym padom ??? prosim vas urobte s tym nieco lebo evidentne tam kompetentní namaju zaujem s tym nic robit!! dakuju vam poctivi obcania

Predaj Narcisu - odpoveď 2014.01.20      20:40:47

Štefan Škultéty     Trenčianske Teplice     primator(zavináč)teplice.sk

Vážený pán Holička,
v súvislosti s Vašou e-mailovou správou mi dovoľte nasledovnú reakciu.
Po prečítaní Vašej správy naozaj neviem, či sa jedná o veľké nedorozumenie, alebo zámer zavádzať ľudí a verejnosť nepravdivými informáciami. Zároveň sa ako primátor mesta ohradzujem voči tomu, aby ste ľudí, ktorí spravujú toto mesto nazývali „dobrodruhmi“, ktorí rozpredávajú majetok mesta a potom „zostávali schovaní vo svojich haciendách“.
Informácia, že v meste mali byť realizované projekty nízko štandardných bytov, ako Vy hovoríte „pre chudobu a neplatičov“ vo Vile Adrii (ktorá mimochodom nikdy nebola majetkom mesta), vo Vile Nizze, v budove bývalej nemocnice alebo pri Amadeuse, je nepravdivá.
V prvom rade by som Vás chcel informovať, že tzv. nájomné byty nie sú určené, ako Vy hovoríte „pre chudobu a neplatičov“, ale pre ľudí, ktorí musia mať trvalý pracovný pomer a trvalý príjem. Predtým, ako začnete takýchto ľudí nazývať „chudobou“, by bolo možno vhodné, si najskôr naštudovať príslušnú legislatívu k tejto problematike , prípadne sa ísť pozrieť do Trenčianskej Teplej, Nemšovej alebo Nového Mesta nad Váhom, kde za posledné roky boli vybudované nájomné byty. Zároveň pripomínam, že tento typ bývania je veľmi populárny a obľúbený najmä v krajinách Západnej Európy, v ktorých majú určite vyššiu životnú úroveň ako naši občania.
Dnes sú už preč časy, keď ústredný výbor stany rozhodol a štát pridelil mestu peniaze, aby vybudoval alebo zrekonštruoval napr. materskú školu. Dnes si tieto peniaze samospráva musí zabezpečiť sama, a to prostredníctvom úveru alebo predajom prebytočného majetku.
Ak teda chodíte pre vnučky do materskej školy, určite ste si všimli, že sa tam uskutočnili rozsiahle stavebné práce. Tieto práce však museli byť z niečoho financované. Peniaze nepadli z neba, ani nám ich nikto nedaroval. Dobrý hospodár sa pozná podľa toho, že sa stará a zveľaďuje majetok. Avšak o majetok, ktorý je pre mesto prínosom, ktorý vie mesto efektívne prevádzkovať a má verejnoprospešný charakter. Preto vždy budeme investovať finančné prostriedky do škôl, športovísk, kultúrnych zariadení, do ciest a chodníkov alebo do verejného osvetlenia a zároveň sa budeme „zbavovať“ majetku, ktorý nevieme využiť alebo stojí mesto priveľa finančných prostriedkov.
Som presvedčený, že drvivá väčšina občanov odmieta každý rok zo svojich daní vyrovnávať finančnú stratu v sume cca 25 000 €, ktorá vzniká prevádzkou poloprázdneho Domu smútku Narcis. Celý problém Domu služieb Narcis bol podrobne vysvetlený na Mestskom zastupiteľstve dňa 11. 12. 2013 (http://www.teplice.sk/action.php?id=1185&count=&zalozka=1185). Budova je morálne a technicky opotrebovaná a len z polovice využívaná nájomníkmi. Od apríla 2014 bude dokonca odpojená od kúrenia. Mesto podniká tento krok, aby zachránilo túto budovu. Obdobný systém využívajú aj iné mestá v okolí. Po zrealizovanej rekonštrukcii mesto túto nehnuteľnosť opätovne odkúpi do svojho vlastníctva. Tento finančný mechanizmus bol taktiež vysvetlený na rokovaní mestského zastupiteľstva (viď vyššie).
V prípade, že disponujete lepšou ponukou pre riešenie problému s Domom služieb Narcis, určite ju privítame.
S pozdravom

Štefan Škultéty

Predaj Narcisu 2014.01.18      10:07:25

Ján Holička     Tr. teplice     janholicka(zavináč)stonline.sk

Vážený pán primátor, išiel som okolo vývesnej tabule mesta a skoro som vlastným očiam neveril oznámeniu Mestského úradu, že Dom služieb Narcis sa navrhuje predať za cenu trojizbového bytu z dôvodu zvlášť hodného zreteľa. Myslím si, že sa do Teplíc stále hrnú dobrodruhovia, ktorí občanov Tr.Teplíc považujú za hlupákov. Ale zrejme majú pravdu, ak sa takto stále nakladá s majetkom mesta, ktorí vybudovali komunisti. Však to robia ľudia, ktorí po rozpredaji všetkého majetku mesta ostanú vo svojich haciendách mimo Teplíc a budú sa smiať ako tých, ktorí tu bývajú dobehli. Predáva sa ďalej, aj keď viacero projektov tzv. nízkoštandardných bytov (pre chudobu a neplatičov) prakticky skrachovalo, viď Adria (Nizza), nemocnica, pri Amadeuse už tiež nie je tabuľa, ktorá hrdo hlásala postavenie bytov do roku 2014. A určite v zmluve o predaji nebude ani zmienka o sankciách, v podobe vrátenia majetku s pokutou pri nedodržaní bombastických vyhlásení o stavbe z dotácií (rozumieme tomu za naše peniaze). Je tragikomické, že v kúpeľnom meste sa povolí takáto výstavba, 21. storočia nedôstojných bytov. Možno, že niektoré mestá aj zaplatia takéto byty, len aby mohli svojich neplatičov, bezdomovcov a pod. odsťahovať do stredu kúpeľného mesta. Ukážkou nepoučiteľnosti je aj odpredaj ďalšej časti pozemku pri škôlke pre investora, ktorí prakticky nestavia. Do škôlky chodím občas pre vnučku, tak konštatujem, že deti v škôlke zrejme nepotrebujú priestor, zostala len cesta 1,5 m šírky vedľa múru, ale dom seniorov bude mať od múru minimálne 4 metre, jeho „možnože niekedy“ obyvatelia to potrebujú. Má pravdu príslovie, že dobrý hospodár nepredáva, ale zveľaďuje svoj majetok. Len „lacní Jožkovia“ to robia naopak. Aj keď tu v meste bývam už temer 30 rokov, budem sa hanbiť povedať, ak sa ma v budúcnosti spýtajú kde bývam, že v Tepliciach, lebo by ma tiež považovali za hlupáka. No čo už, ľudia sa prispôsobia.
<<<67891011121314>>>
Dnes: 25. August 2016
Meniny má Ľudovít

POČASIE

  • Nepodarilo sa načítať údaje o počasí!!!
  • Alebo si zadal zlú skratku!!!
Sponzorované odkazy


Hotel Panorama 

 

© Trenčianske Teplice 2016